Počkejte prosím...

Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Vypsané disertační práce

Antioxidační soustavy pro lipidické kosmetické přípravky

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

V posledních letech ve vývoji kosmetických přípravků dochází k odklonu od syntetických emolientů na bázi neobnovitelných surovin a také od tradičních syntetických konzervantů. Tím významně rostou nároky na antioxidační systém. Cílem práce bude navržení antioxidačního systému pro emolienty na bázi obnovitelných surovin, zjištění vzájemného efektu jednotlivých antioxidantů a v optimálním případě využití synergismu antioxidantů pro ochranu lipidů. Následně sledování penetrace antioxidantů do jednotlivých vrstev pokožky in vitro.

Charakteristika bakterií mléčného kvašení pro fermentaci rostlinných matric

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

V současné době se stále významněji rozvíjí trh s alternativními fermentovanými výrobky na bázi rostlinných substrátů. Celá řada konzumentů upřednostňuje vegetariánské či veganské potraviny. Je otázkou, zda rostlinné matrice mohou být stejně dobrým nosičem pro probiotické bakterie jako fermentované mléčné výrobky. V práci bude provedena izolace a charakterizace nových kmenů bakterií mléčného kvašení (BMK) vyskytujících se na různých rostlinných matricích. Budou vyvíjena kultivační média čistě na rostlinné bázi určené pro veganské výrobky. Bude sledován vliv různých kultivačních podmínek a médií a jejich složek (např. vitaminu B12) na růst a funkční vlastnosti BMK (protektivní a probiotické vlastnosti). Bude provedena analýza antimikrobiálních látek se zaměřením na fenolické látky vyskytujících se v těchto typech potravin a zjišťován jejich vliv na BMK. Cílem práce bude rovněž vývoj funkčního veganského výrobku s probiotiky, kde bude sledována jejich životaschopnost při dlouhodobém skladování.

Kyselá syrovátka a možnosti jejího dalšího zpracování

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Kyselá syrovátka představuje kvůli vysokému obsahu solí a kyseliny mléčné obtížně zpracovatelný vedlejší produkt výroby tvarohů a některých jogurtů se zvýšeným obsahem bílkovin. Elektrodialýza v kombinaci s dalšími membránovými a chromatografickými procesy je potencionálně využitelná technologie pro zhodnocení kyselé syrovátky. Cílem práce je navrhnout a ověřit vhodné uspořádání a podmínky zpracování kyselé syrovátky, předpokládá se využití elektrodialýzy s bipolárními membránami. Pozornost bude věnována také využití odpadních proudů, ze kterých by mohla být izolována kyselin mléčná nebo fosforečnany.

Optimalizace výtěžnosti sójového oleje v procesu kontinuální protiproudé extrakce

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Zpracováním sóji luštinaté se získávají lipidy – olej a lecitin a extrakční šroty. Vzhledem k nízké olejnatosti se surovina zpracovává přímou extrakcí hexanem. Kvalita nutričně hodnotných šrotů a vysoká výtěžnost oleje závisí mj. na způsobu úpravy suroviny, vedení procesu extrakce, složení extrakčního činidla a to v závislosti na vložených nákladech jak investičních, tak provozních, a na využití dalšího produktu – glycerofosfolipidových koncentrátů. Cílem práce bude optimalizace procesů předúpravy bobů před extrakcí, jako je např. posouzení účinnosti procesů extruze vs. expanze, odslupkování, vločkování a předehřevu, dále optimalizace parametrů vlastní extrakce, včetně vlivu složení hexanové frakce na výtěžnost extrakce (zbytkový obsah tuku ve šrotech). Posoudit možnosti sledování procesu on-line na základě měření obsahu složek v surovině, šrotech a koncentrace tuku v miscele.

Vliv fosforečnanů na koloidní stabilitu tekutých mléčných výrobků

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Mléko představuje polydisperzní systém bílkovin a tuku, jehož dobrá koloidní stabilita je základním požadavkem při tepelném ošetření a skladování tekutých mléčných výrobků. Jednou možností jak tyto vlastnosti modifikovat je přídavek různých druhů fosforečnanů. Cílem práce bude charakterizace vlivu vybraných fosforečnanů na koloidní stabilitu a reologické vlastnosti tekutých mléčných výrobků při tepelném ošetření a během skladování.

Závislost antimikrobiálního účinku kvarterních amoniových solí na jejich struktuře

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Některé kvarterní amoniové soli se používají ve formě čisté látky jako dezinfekční látky v humánní a veterinární medicíně (Ajatin, Septonex), další se jako technické směsi používají jako tenzidy s antimikrobiálním a antistatickým účinkem v kosmetických mycích přípravcích. Antimikrobiální účinek lze zvýšit změnou struktury molekuly. V teoretické části vyhledejte v literatuře kvarterní amoniové soli, které se používají jako antimikrobiální látky v medicíně a v kosmetických přípravcích. Literární údaje vyhodnoťte a navrhněte syntézu nových kvarterních amoniových solí, které by měly vyšší antimikrobiální účinek. V experimentální části práce syntetizujte několik řad čistých kvarterních amoniových solí a optimalizujte podmínky jejich syntézy. Stanovte jejich kritickou micelární koncentraci a antimikrobiální účinek a porovnejte jej s účinkem v současnosti používaných kvarterních solí.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi