Počkejte prosím...

Ústav chemie přírodních látek

Vypsané disertační práce

Chemická syntéza hypermodifikovaných oligonukleotidů a DNA

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Bude studována a vyvíjena chemická syntéza hypermodifikovaných oligonukleotidů a DNA řetězců s využitím nových nukleosid fosforamiditů nesoucích různé modifikace na bázi. Tyto modifikace budou nahrnovat např. hydrofobní substituenty, heterocykly nebo cukry. V některých případech bude třeba vyvinout orthogonální chránění. Bude studována i hybridizace a folding těchto oligomerů, jejich interakce s proteiny a biologická aktivita.

Chemické a enzymové značení epigenetických nukleobází v DNA

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Budou studovány nové biokompatibilní chemické či enzymové reakce pro modifikaci epigenetických bázi (např. 5hmC, 5hmU, 5fC atd.). Tyto reakce potom budou studovány pro značení, zobrazování či sekvenaci epigenetických nukleobází v DNA. Reference: 1. Vaníková, Z.; Janoušková, M.; Kambová, M.; Krásný, L.; Hocek, M. "Switching transcription with bacterial RNA polymerase through photocaging, photorelease and phosphorylation reactions in the major groove of DNA" Chem. Sci. 2019, 10, 3937-3942.

Chemoenzymová a organická syntéza C-galaktofuranosidů

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Kamil Parkan, Ph.D.

Anotace

Glykokonjugáty jsou zajímavé přírodní látky, které se učásní mnoha biologických procesů; zejména při buněčné komunikaci a molekulárním rozpoznávání. Většina přírodních sacharidů se v přírodě vyskytuje v pyranosové formě s šestičlenýn kruhem. Na druhou stranu, u patogeních mikroorganismů (Mycobacteria, Leishmania nebo Aspergillus) se čast znich vyskytuje ve furanosové formě. Z důvodu většího porozumnění jejich funkce, ale i jejich možného využití jako antiparazitik, je sytéza furanosidů velice zajímavá. Již dříve byly testovány různé galaktofuranosylové deriváty proti kmenům Mycobacteria nebo Leishmania. V týmu Rennes například prokázali, že alkylfuranosid, oktyl-β-d-galaktofuranosid je schopen inhibovat proliferaci jak Mycobacteria, tak Leishmania při koncentraci 9 - 850 mmol.L-1. Nicméně kvůli chemické a enzymatické hydrolýze O-glykosidové vazby, aktivita těchto glykofuranolipidu rychle klesá. Abychom eliminovaly tento problém, bude snahou tohoto projektu připravit jejich stabilnější C-glykosidová analoga. Cílem tohoto projektu (Double degree Ph.D.) je vývoj dvou paralelních přístupů pro syntézu C-glykofuranosidů. První znich, je založen na klasické organické syntéze C-glykosidů pomocí cross-coupling reakcí, která byla vyvynuta v naší laboratoři na VŠCHT Praha. Druhý přístup bude zaměřen na biokatalyzovanou C-glykosylaci, která byla vyvinutá Dr. Laurent Legentil v ENSC Rennes. Připravené C-glykofuranosidy budou následně testovaný pro jejich bakteriostatické vlastnosti na dvou patogeních (Mycobacteria smegmatis a Leishmania torentulae) a dvou nepatogenních mikroorganismech (Mycobacteria tuberculosis a Leishmania donovani).

Fotokatalytická degradace nových typů organických polutantů v odpadní vodě

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Anotace

Cílem práce je stanovit celkový environmentální dopad fotokatalytické technologie při čištění vody se zaměřením na nové typy toxikologicky významných polutantů a jejich selekce pro detailní výzkum. Porovnání toxicity vstupních polutantů a konečných produktů fotokatalýzy s cílem dosáhnout co nejvyššího stupně chemické přeměny na základě optimalizace použitých fotokatalytických systémů. Pro toxikologické testy budou používány relevantní lidské buněčné kultury (spolupráce s Ústavem experimentální medicíny AV ČR).

Glykokonjugáty triterpenů

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Během řešení Disertační práce budou studovány rostlinné triterpeny. Tyto rostlinné látky patří mezi perspektivní přírodní produkty s vlastní, často různorodou biologickou aktivitou, které nabízejí možnosti strukturních modifikací a tím změny původních fyzikálně-chemických i dalších parametrů. V tomto projektu budou syntetizovány a studovány glykokonjugáty těchto sloučenin, které jsou schopny interagovat s některými receptory a působit buď jako aktivátory nebo jako blokátory některých enzymových drah. Tím může docházet k aktivaci některých obranných procesů v organismu, nebo naopak k blokaci jiných procesů v rámci léčby některých závažných onemocnění. Vedle medicinálních účinků mohou tyto látky vykazovat samoskladebné vlastnosti, vytvářet supramolekulární systémy a gely. Takové vlastnosti budou studovány zejména v rámci mezinárodní spolupráce.

Inhibitory virových methyltransferas

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Mgr. Radim Nencka, Ph.D.

Anotace

Virové methyltransferasy (MTasy) hrají zásadní roli v procesu instalace čepičky na nově syntetizovanou RNA v průběhu replikace. U flavivirů je čepička obvykle tvořena 7-N-methylovaným guanosin-5'-trifosfátem a 2'-O-methyladenosinem a MTasy jsou zodpovědné za methylaci jak guanosinové nukleobáze, tak adenosinového cukerného zbytku. Projekt se zaměří na syntézu nových inhibitorů těchto enzymů, jejichž struktura je značně konzervována mezi četnými flaviviry, které jsou odpovědné za důležitá lidská onemocnění, jako je klíšťová encefalitida, dengue a západonílská horečka, případně žlutá zimnice.

Mechanismus fotokatalytické degradace modelových biologicky aktivních polutantů vody

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Anotace

Cílem práce je získat detailní popis mechanismu fotokatalytické degradace nejdůležitějších biologicky aktivních polutantů vody, např. vybraného léčiva. Získaná kinetická data umožní určit mechanismy reakcí, jimiž jsou meziprodukty transformovány na stabilní finální sloučeniny. Dále je cílem stanovit vliv dalších látek přítomných v čištěné vodě na kinetiku degradace polutantů a hledání možností minimalizace potenciálního negativního vlivu. Součástí práce je izolace nejvýznamnějších meziproduktů pomocí preparativní chromatografie, identifikace jejich struktury s využitím pokročilých analytických technik a posouzení jejich potenciální toxicity.

Modelování interakcí sacharidů s lektiny

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Ivan Raich

Anotace

Lektiny jako skupina proteinů jsou zodpovědné za specifické rozpoznávání sacharidů ať už volných, nebo vázaných v glykoproteinech nebo glykolipidech. Nejčastěji se tyto procesy odehrávají na povrchu buněk a účastní se buněčného rozpoznávání, které hraje významnou úlohu např. při bakteriálních infekcích a zánětlivých a dalších procesech. Práce se s využitím molekulárního modelování a výpočetní chemie bude zabývat studiem těchto interakcí na molekulární úrovni, jejich síly a specifity a zároveň bude hledat sacharidové substráty lektinů s možným terapeutickým využitím.

Modifikace RNA pro regulaci translace

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Budou připravovány modifikované mRNA nesoucí různé substituenty na bázích polymerasovou inkorporací modifikovaných nukleosid trifosfátů a bude studován vliv těchto substituentů na interakce s proteiny a na translaci. Reference: 1. Milisavljevič, N.; Perlíková, P.; Pohl, R.; Hocek, M.: "Enzymatic synthesis of base-modified RNA by T7 RNA polymerase. A systematic study and comparison of 5-substituted pyrimidine and 7-substituted 7-deazapurine nucleoside triphosphates as substrates" Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 5800-5807.

Modifikované nukleosid trifosfáty s nepřirozenýmu nukleobázemi pro enzymovou syntézu modifikované DNA

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Bude studována a vyvíjena chemická syntéza různých modifikovaných nukleosid trifosfátů odvozených od d5SICS a dMMO2 nukleosidů, které jsou využívány v rozšíření genetické abecedy. Budou navrženy a připraveny nové deriváty nesoucí užitečné funkční skupiny pro modifikaci DNA ve velkém žlábku. Bude studována substrátová aktivita techno dNTPs s různými DNA polymerasami a budou využity pro selektivní modifikaci DNA i pro enzymovou syntézu hypermodifikovaných DNA. Reference: Seo, Y. J.; Malyshev, D. A.; Lavergne, T.; Ordoukhanian, P.; Romesberg, F. E. Site-specific Labeling of DNA and RNA Using an Efficiently Replicated and Transcribed Class of Unnatural Base Pairs. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19878–19888.

Multivalentní glykokonjugáty pro terapii patologií spojených s galektiny

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Galektiny jsou živočišné lektiny s afinitou k b-d-galaktosidům, které se in vivo účastní např. kancerogeneze [1], kardiopatologií [2], jsou zapojeny do modulace imunitní odpovědi i průběhu alergické reakce organismu [3]. Koncentraci konkrétních extracelulárních galektinů in vivo lze využít jako diagnostický marker u řady patologií, např. kolorektálního karcinomu. Cílená inhibice extracelulárních galektinů je perspektivním terapeutickým přístupem k léčbě patologií spojených s jejich nadprodukcí. Řada recentních strukturně-funkčních studií se věnuje definování strukturních požadavků na vysoce afinitní a selektivní sacharidové ligandy jednotlivých galektinů [4]. Aviditu specifických sacharidových inhibitorů k vybraným galektinům lze výrazně zvýšit pomocí multivalentní prezentace [5]. Cílem práce je příprava multivalentních glykokonjugátů nesoucích modifikované sacharidy s vysokou selektivitou a afinitou vůči vybraným galektinům. Inhibiční a vazebný účinek těchto glykokonjugátů vůči vybraným galektinům bude testován in vitro metodami ELISA a povrchové plazmové resonance (SPR) s rekombinantními galektiny [6] a v další fázi i s vybranými kulturami rakovinných buněk. [1] F. T. Liu, G. A. Rabinovich: Galectins as modulators of tumour progression. Nat. Rev. Cancer. 2005, 5, 29-41. [2] N. Suthahar, W. C. Meijers, H. H.W. Silljé, J. E. Ho, F.-T. Liu, R. A. de Boer: Galectin-3 Activation and Inhibition in Heart Failure and Cardiovascular Disease: An Update. Theranostics 2018, 8, 593-609. [3] X. Chen, C.‐H. Song, Z.‐Q. Liu, B.‐S. Feng, P.‐Y. Zheng, P. Li, S. H. In, S.‐G. Tang, P.‐C. Yang: Intestinal epithelial cells express galectin‐9 in patients with food allergy that plays a critical role in sustaining allergic status in mouse intestine. Allergy 2011, 66, 1038–1046. [4] D. Laaf, P. Bojarová, L. Elling, V. Křen: Galectin-carbohydrate interactions in biomedicine and biotechnology. Trends Biotechnol.2019, 37, 402-415. [5] P. Bojarová, V. Křen: Sugared biomaterial binding lectins: achievements and perspectives. Biomat. Sci. 2016, 4, 1142-1160. [6] L. Bumba, D. Laaf, V. Spiwok, L. Elling, V. Křen, P. Bojarová: Poly-N-acetyllactosamine neo-glycoproteins as nanomolar ligands of human galectin-3: binding kinetics and modeling. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 372.

Nukleotidy nesoucí polární či nabité funkční skupiny pro enzymovou syntézu modifikované DNA

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Budou navrženy a připraveny nukleosidy a nukleosid trifosfáty, nesoucí polární nebo nabité funkční skupiny, např. bazické nebo kyselé, kladně nebo záporně nabité substituenty apod.. Modifikované dNTPs budou studovány jako substráty pro DNA polymerasy a stavební bloky pro enzymovou přípravu modifikovaných či hypermodifikovaných DNA nesoucích různé kombinace funkčních skupin ve velkém žlábku. Tyto budou využity při selekci aptamerů. Reference: 1. Hocek, M.: "Enzymatic Synthesis of Base-Functionalized Nucleic Acids for Sensing, Cross-linking, and Modulation of Protein–DNA Binding and Transcription" Acc. Chem. Res. 2019, 52, 1730-1737.

Návrh a příprava nových fotopřepínačů odvozených od bisazobenzenů

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace

Nedávno jsme publikovali syntézu vhodně substituovaných 5-fenylazopyrimidinů (viz reference). Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti byly studovány pomocí in situ NMR spektroskopie a optické spektroskopie. Cílem současného projektu bude syntéza nových molekulárních fotopřepínačů založených na kombinaci bisazobenzenů a pyrimidinů, zejména bis(pyrimidyldiazenyl)benzenů. Bude vyvinuta a optimalizována jejich syntéza a budou studovány jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Reference: Procházková E., Čechová L., Kind J., Janeba Z., Thiele C.M., Dračínský M.: Photoswitchable intramolecular hydrogen bonds in 5-phenylazopyrimidines revealed by in situ irradiation NMR spectroscopy. Chem. Eur. J. 24: 492–498, 2018. Čechová L., Kind J., Dračínský M., Filo J., Janeba Z., Thiele C. M., Cigáň M., Procházková E.: Photoswitching behaviour of 5-phenylazopyrimidines: in situ irradiation NMR and optical spectroscopy combined with theoretical methods. J. Org. Chem. 83: 5986–5998, 2018.

Příprava a studium derivátů seskviterpenových laktonů

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Předmětem práce je syntéza derivátů seskviterpenových laktonů jako biologicky aktivních substrátů. Obměna terpenovéhoho skeletu a jeho konjugace s vybranými synthony povede k novým sloučeninám, které budou zkoumány jak z hlediska interakce s receptory tak z hlediska případných supramoleklárně skladebných vlastností.

Příprava glykomimetik pomocí fotokatalytické glykosylace a studium jejich biologické aktivity.

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Kamil Parkan, Ph.D.

Anotace

Je známo, že sacharidy plní klíčové úkoly v biologických procesech. Pokrok ve výzkumu sacharidů je však relativně pomalý kvůli problémům spojeným s jejich strukturní rozmanitostí a nedostatkem obecných syntetických metod. Nedávný rozvoj ve fotoindukované syntéze sacharidů za mírných podmínek by mohl pomoci pokroku v chemii sacharidů. Použití fotokatalýzy v přítomnosti minimálního množství fotokatalyzátoru totiž ukazuje mnohem vetší efektivitu oproti standartním metodám syntézy sacharidů a současně je šetrnější k životnímu prostředí. Tento projekt bude zaměřen na syntézu glykomimetik s potenciální biologickou aktivitou, které jsou odolnější vůči chemické a enzymové hydrolýze. Pro získání těchto glykomimetik (S- a N-glykosidů) bude využit nový syntetický přístup založeny na fotoindukované glykosylaci za přítomnosti fotokatalyzátoru. Takto připravená glykomimetika budou testovány pro jejich afinitu ke galektinům (Gal-1, Gal-3, Gal-7), které se účastní mnoha fyziologických funkcí jako je zánět, imunitní odpověď, buněčná komunikace.

Studium biologicky aktivních látek a metabolismu entomopatogenních hub rodu Beauveria a Cordyceps

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: RNDr. Petr Šimek, CSc.

Anotace

Houby rodu Cordyceps a Beauveria patří mezi patogeny významných hmyzích škůdců, např. lýkožrouta smrkového, Ips typographus. Tyto houby současně produkují řadu velice zajímavých biologicky aktivních látek, zejména cyklické peptidy, nukleosidy, beta-glukany a další, které posilují imunitu lidského organismu, jeho revitalizaci a působí preventivně proti procesům stárnutí a rozvoji neurodegenerativních onemocnění. Houby rodu Cordyceps se proto využívají ve formě potravinových doplňků jako léčivé houby, zejména v asijské medicíně. Znalosti o zastoupení přírodních látek a metabolismu uvedených druhů je však stále velmi málo poznatků. Cílem dizertační práce je zmapovat a porovnat zastoupení přírodních látek, zejména sekundárních metabolitů u známých i nově izolovaných druhů obou rodů hub, určit jejich struktury a získat základní poznatky o jejich metabolismu během entomopatogenního procesu na hmyzím hostiteli. Finanční podpora: projekt TP01010022 (2020-2022).

Studium nových psychoaktivních látek jako potenciálních neurofarmak

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Anotace

Práce je zaměřená na studium vlastností nových psychoaktivních látek s potenciálem pro léčbu duševních chorob jako je deprese, posttraumatická stresová porucha nebo úzkostné stavy vědomí. Disociativní anestetika představují unikátní farmakofor, který cílí na typ glutamátergních receptorů. Dávky řádově nižší než anestetické mají zajímavý anxiolytický a antidepresivní efekt, který je dán především inhibicí NMDAR (N-methyl-d-aspartat receptor) a podpořením neuroplastických dějů a to především zvýšením exprese BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor). Druhou významnou skupinou jsou ligandy serotoninových receptorů ze skupiny psychedelických tryptaminů (psilocybin, dimethyltryptamin, bufotenin). Stanovení farmakokinetiky, určení metabolického profilu a toxicity v preklinické fázi jsou základní charakteristiky nutné k zahájení klinických studií s lidskými dobrovolníky ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. S využitím techniky LC-MS (HRMS qTOF) budou identifikovány jednotlivé metabolity jak ve zvířecím modelu u potkanů kmene Wistar, tak s využitím technik in vitro. Farmakokinetický profil bude stanoven pomocí metod kvantitativní analýzy LC-MS s využitím pokročilých technik zpracování vzorků tkání.

Syntetické deriváty steroidů jako biologicky aktivní substráty

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Předmětem práce je syntéza derivátů steroidů jako biologicky aktivních substrátů. Obměna steroidního skeletu a jeho konjugace s vybranými synthony povede k novým sloučeninám, které budou zkoumány jak z hlediska interakce se steroidními receptory tak z hlediska případných supramoleklárně skladebných vlastností.

Syntéza charakterizace a studium vlastností polypeptidů odvozených ze struktury elastinu

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Elastin-like polypeptidy jsou uměle připravené peptidy odvozené od tropoelastinu. Díky svým termoresponzivním vlastnostem, biokompatibilitě a biodegradabilitě jsou využívány v řadě aplikací, např. v hydrogelech, micelách nebo při transportu léčiv. Nejčastěji zmiňovanou sekvencí je (VPGXG)n, kde X je hydrofobní nepolární aminokyselina (Ala, Leu, Val, Ile) a n je nejčastěji 12. Avšak modulace vlastností změnami v sekvenci a náhradou aminokyseliny X za nabité, polární či aromatické aminokyseliny nebylo dosud podrobně studováno. Záměnou alespoň 2 aminokyselin na variabilní pozici X v sekvenci (VPGXG)n lze tedy měnit vlastnosti příslušného peptidu. V rámci práce bude připravena série elastin-like polypeptidů s obměňovanou sekvencí v závislosti na použité aminokyselině X, jejím umístění a bude zároveň definována optimální délka cílové sekvence tak, aby byly splněny požadavky na termoresponzivní chování a rozpustnost. Pro syntézu budou využity moderní metodiky syntézy peptidů na pevné fázi. Bude tedy nutné podrobně charakterizovat připravené peptidy a prokázat jejich vazebné vlastnosti dostupnými spektrálními metodami (UV, FTIR, NMR, CD, Ramanova spektroskopie a hmotová spektroskopie) a ověřit biologické vlastnosti materiálů.

Vývoj biosenorů pro monitorování exosomů prsního nádoru a transportovaných nukleových kyselin

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.

Anotace

Exosomy jsou extracelulární vezikuly vylučované buňkami, tj. včetně nádorových buněk, do vnějšího prostředí jako prostředek mezibuněčné komunikace. Vzhledem biogenezi exosomů, a tím dané podobnosti s rodičovskými buňkami a jejich přítomnosti ve většině tělesných tekutin mohou sloužit jako neinvazivní alternativa tkáňové biopsie. Cílem projektu je vývoj ultracitlivého elektrochemického a akustického biosenzoru pro stanovení nádorových exosomů a nesených nukleových kyselin jako diagnostického nástroje umožňujícího včasné odhalení nádorového onemocnění a průběžné monitorování efektivity terapeutického zásahu. Transduktorem převádějícím vazebnou událost mezi na jeho povrch ukotvenou senzorovou molekulou a cílovým analytem ve měřitelný signál bude v prvním případě borem dopovaná nanokrystalická diamantová vrstva a v druhém případě ultratenká diamantové vrstva. Kromě DNA aptamerů budou aplikovány jako senzorové molekuly peptidy ve vztahu k HER2 markéru a sacharidy zaměřující se na povrchový lektin galektin 3. Za účelem zvýšení stability rozpoznávacího prvku biosenzoru budou jako senzorové molekulu testovány karbaanaloga sacharidů vázané C-glykosidovou vazbou a PNA (peptide nucleic acid) analoga DNA aptamerů, které jsou rezistentní vůči enzymatické degradaci,

Vývoj chemických nástrojů pro studium a manipulaci biologických procesů v živých buňkách.

Garantující pracoviště: Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Milan Vrábel, Ph.D.

Anotace

Chemické reakce kompatibilní s biologickými systémy nabízejí jedinečnou možnost manipulace a studia biologických procesů v přirozených podmínkách. Naše skupina má dlouhodobý zájem o tyto tzv. bioorthogonální reakce. Během posledních let jsme vyvinuli řadu reakcí, které nám umožňují monitorovat malé molekuly nebo biomolekuly v živých buňkách na základě fluorescenčního signálu vytvořeného během chemické reakce. Také používáme chemické a biologické přístupy k produkci peptidových nebo glykopeptidových knihoven, které zkoumáme za účelem identifikace buněčných cílů na ne se vážoucích. V rámci tohoto projektu plánujeme vývoj nových a využití stávajících chemických nástrojů ke studiu a zodpovězení různých biologicky relevantních otázek. Ideální kandidát by měl mít dobré znalosti na poli syntetické organické chemie, ale také zájem o chemickou biologii a biochemii. Tento interdisciplinární projekt vám umožní rozšířit si znalosti v těchto a příbuzných oborech a pracovat v mezinárodním prostředí skupiny a našeho institutu. Reference: 1) Vazquez, A., Dzijak R., Dracinsky M., Rampmaier R., Siegl S. J., Vrabel, M. (2017). Mechanism-Based Fluorogenic trans-Cyclooctene-Tetrazine Cycloaddition. Angew. Chem. Int. Ed., 56, 1334-1337. 2) Siegl, S. J., Dzijak, R., Vazquez, A., Pohl, R., Vrabel, M.: (2017). The Discovery of Pyridinium 1,2,4-Triazines with Enhanced Performance in Bioconjugation Reactions. Chem. Sci. 8, 3593–3598.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi