Počkejte prosím...

Ústav počítačové a řídicí techniky

Vypsané disertační práce

(NÁVRH) Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace.

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Studijní programy: Inženýrská informatika, Chemie

Anotace

Jedná se o návrh práce, který čeká na schválení garantem programu. Cílem této bakalářské práce je vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace. Podstatným rysem vytvořeného modelu bude propojení grafické animované části s jednoduchým matematickým modelem pro simulaci provozu bioreaktoru. Součástí vypracování práce bude návrh vhodné grafické podoby zobrazení modelovaného zařízení a výběr vhodných programových nástrojů pro vlastní implementaci. Výsledkem práce by měl být animovaný model zjednodušeného bioreaktoru, který bude srozumitelným a přitažlivým způsobem demonstrovat hlavní rysy modelovaného zařízení.

NÁVRH: Impedanční spektroskopie nanostrukturovaných organických polovodičů

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Diagnostika elektrických parametrů nových typů nanostrukturovaných organických polovodičů (např. nanotrubek polypyrrolu či polyanilinu) pomocí impedanční spektroskopie, umožňuje lepší pochopení procesů, které probíhají u těchto materiálů například při expozici různými typy plynů (využití pro chemické senzory) či světlem (využití ve fotovoltaice). Cílem této práce je seznámit studenta se současnými metodami používanými v diagnostice elektrických vlastností organických nanomateriálů a umožnit mu získat praktické zkušenosti z této oblasti.

NÁVRH: Možnosti prostorové orientace supramolekulárních struktur materiálů pro chemické senzory a biosenzory

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Studijní program: Chemie

Anotace

Současný rozkvět syntetických postupů pro přípravu supramolekulárních struktur materiálů umožnil vznik řady nových struktur (nanotrubky, nanodráty, nanopásy apod.), které vykazují silně anizotropní vlastnosti (rozdílná elektrická vodivost v různých směrech apod.). Syntetizované struktury jsou však často získány v neuspořádané formě, a tak materiál jako celek vykazuje vlastnosti izotropní, kde je jinak výhodná anizotropie vlastností strukturovaného materiálu zcela potlačena. Zajímavou, avšak málo prozkoumanou oblastí je proto orientace připravených nanostruktur do uspořádaných útvarů např. „koberců“, kde lze očekávat, že se výrazně projeví směrové vlastnosti jednotlivých struktur. Tato práce je svým obsahem průkopnická, proto je koncipována jako čistě rešeršní. Student se zde seznámí s aktuálním stavem v oblasti syntézy supramolekulárních struktur látek používaných pro citlivé vrstvy senzorů a biosenzorů a s možnostmi jejich prostorové orientace využitelné při konstrukci nových generací pokročilých senzorů.

NÁVRH: Supramolekulární struktury látek v organické elektronice

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Organická elektronika je velmi nadějnou oblastí výzkumu a vývoje. Snahou tohoto odvětví elektroniky je vyvinou elektronické součástky jako například tranzistory, kondenzátory, senzory či dokonce baterie a lasery na bázi organických látek, které mají oproti svým anorganickým protějškům nové vlastnosti (např. vysokou pružnost, specifický povrch, odolnost vůči vnějšímu prostředí atd.), ale i např. velmi nízkou výrobní cenu. Cílem této práce je provést důkladný teoretický rozbor současného stavu využití sipramolekulárních struktur látek pro organickou elektroniku, a to zejména s ohledem na využití nanostrukturovaných organických látek (nanotrubky, nanodráty a jiné útvary) pro senzory a senzorovou techniku. Výsledkem bude rovněž návrh možností využití nově syntetizovaných nanostruktur na bázi vodivých polymerů v elektronice a senzorové technice. Součástí práce bude také analýza vybraných vzorků zdrojových supramolekulárních struktur a součástek organické elektroniky pomocí elektronového mikroskopu, která studentovi umožní kritické zhodnocení dat získaných literární rešerší.

NÁVRH: Syntéza supramolekulárních struktur vodivých polymerů pro organickou elektroniku

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Studijní program: Chemie

Anotace

Vodivé polymery jsou látky, které kombinují vlastnosti organických látek (flexibilita, biokompatibilita) s vlastnostmi typickými pro látky anorganické např. kovy (vysoká elektrická vodivost, stabilita). V poslední dekádě bylo navíc zjištěno, že za určitých okolností lze vodivé polymery přimět k tvorbě supramolekulárních útvarů, které vykazují další zlepšení v parametrech jako je například specifický povrch či elektrická vodivost. Navíc jejich vlastnosti jsou anizotropní, čehož lze dále využívat v konkrétních zařízeních (biosenzory, senzory). Tato práce navazuje na úspěšný výzkum, který je prováděn v Laboratoři senzorů a zpracovává jeden z jeho dílčích úkolů. Student má možnost seznámit se aktuálními metodami syntézy vodivých polymerů a navázat kontakt s několika špičkovými spolupracujícími pracovišti.

Pokročilé metody monitorování, modelování a řízení bioprocesů

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Kvalita řízení biotechnologických výrobních procesů používaných ve farmacii a potravinářství je často limitována omezenou možností sledování a vyhodnocování klíčových procesních ukazatelů (např. koncentrace buněk, rychlost růstu, produkce, apod.). Téma práce je zaměřené na studium a vývoj nových metod analýzy procesních dat a návrh nových řídicích algoritmů. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy signálů, identifikace, řídicích strategií a kybernetiky (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro řízení.

Pokročilé metody řízení procesů se zaměřením na systémy nelineární a vícerozměrové

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Téma práce je zaměřené na studium a vývoj nových metod analýzy procesních dat a návrh nových řídicích algoritmů pro soustavy vícerozměrové a silně nelineární. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy signálů, identifikace, řídicích strategií a kybernetiky (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro řízení a (iii) implementaci a verifikaci na reálném technologickém zařízení.

Pokročilé statistické metody pro analýzu biomedicínských dat

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Analýza biomedicínských dat je v současné době velmi žádaná, zároveň však dosti obtížná úloha. Závěry ze správně provedené analýzy mohou výrazným způsobem posunout vpřed výzkum a poznání především v oblasti diagnostiky. Práce předpokládá (i) studium pokročilých statistických metod, (ii) návrh konkrétní metodiky a algoritmu pro statistické zpracování vybraných reálných biomedicínských dat (iii) implementace a verifikace v nemocničním prostředí.

Stochastické metody analýzy obrazu v biomedicíně

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Analýza biomedicínských obrazů je v současné době velmi žádaná, neboť umožňuje částečnou automatizaci detekce patologických nálezů z CT a MR snímků. Moderním přístupem může být využití bodových procesů s hustotou, konkrétně modelů interagujících částic. Práce předpokládá (i) studium metod zaměřených na pokročilou analýzu obrazů, (ii) studium modelů interagujících částic (iii) návrh konkrétních algoritmů pro analýzu vybraných reálných obrazů (iii) porovnání, implementace a verifikace v nemocničním prostředí.

Využití pokročilých metod zpracování signálů při návrhu virtuálního velínu

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Téma práce je zaměřené na vývoj a realizaci tzv. virtuálního velínu vybraného reálného technologického procesu. Projekt je založen na analýze vybraných biomedicínských dat, 3D modelování a virtuální realitě v inženýrství. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy biomedicínských signálů a 3D modelování, (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro virtualizaci a řízení procesu (iii) implementaci a verifikaci.

Vývoj robota pro přípravu personalizovaných lékových forem

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Příprava personalizované lékové formy je v současné době velmi atraktivním tématem, ve kterém hrají důležitou roli moderní metody měření, regulace a statistické analýzy . Cílem práce je vyvinout konkrétní zařízení pro přípravu presonalizovaných léčiv impregnací porézních placebo tablet přesně dávkovaným roztokem účinné látky. Hlavním výstupem disertační práce bude vývoj a stavba automatického impregnačního robota schopného kompletní přípravy léčiva: a) impregnace placebo tablet, b) sušení, c) kontrola kvality.

Význam topologických indexů pro určování podobnosti molekul

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Molekulové deskriptory umožňují matematicky popsat molekuly, což je uplatňováno v mnoha oborech, kde je třeba hledat nové látky se specifickými vlastnostmi či predikovat ne-známé vlastnosti látek. Důležitým typem molekulových deskriptorů jsou tzv. topologické indexy, které charakterizují danou molekulu podle její velikosti, míry větvení a celkového tvaru. Práce předpokládá (i) studium různých typů molekulových deskriptorů, zejména topologických indexů (ii) studium korelací konkrétních topologických indexů s vlastnostmi molekul (iii) porovnání algoritmické složitosti pro výpočet konkrétních topologických indexů (iv) implementace vybraných algoritmů pro výpočet konkrétních topologických indexů.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi