Počkejte prosím...
Chemistry

Chemistry

Doktorský program, Fakulta chemické technologie
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

The aim of the programme is to educate highly qualified creative workers and researchers with theoretical and practical knowledge in the field of strategy, design and practical implementation of synthesis of special inorganic and organic compounds, materials and polymers. Our aim is to deepen the chemical, physicochemical and chemical-engineering knowledge of the graduate who should be capable of independent creative activities and taking decisions in the field of research and development in chemistry as well as many related or interdisciplinary fields.

Uplatnění

The graduate will be able to design targeted syntheses of inorganic, organic and polymeric materials and coordination compounds with predefined physical, electrochemical, catalytic and biochemical properties to be applied in pharmacy, nanotechnology, electronics and catalysis, characterize them and theoretically interpret the obtained data. In the field of macromolecular chemistry, she/he will be prepared to solve problems related to the processing, recycling and use of polymers including the conservation and restoration of cultural heritage objects. Acquired knowledge may vary according to the nature of dissertation, ranging from purely experimental-interpretation character to knowledge based on quantum mechanics, thermodynamics or other theoretical models used to describe the structure and behavior of matter. The acquired skills also include knowledge of information technologies, ability to lead a scientific team, project preparation and management as well as publishing skills.

Detaily programu

Jazyk výuky Anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia Prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
Kód programu AD103
Místo studia Prague
Kapacita 15 studentů
Počet vypsaných prací 63

Vypsané disertační práce

2D materiály pro foto-elektrochemický rozklad vody

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce je zaměřena na studium využití 2D nanomateriálů na bázi vrstevnatých chalkogenidů a jejich kompozitů pro foto-elektrochemický rozklad vody. Student bude řešit možnosti optimalizace vlastností těchto materiálů pomocí dopování, funkcionalizace povrchů a optimalizace složení za účelem snížení přepětí při fotokatalytickém vývoji vodíku a optimalizací odezvy materiálů na různé vlnové délky světla ve viditelné a ultrafialové oblasti.

2D nanomateriály pro energetické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce je zaměřena na možnosti využití nových vrstevnatých materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro konstrukci katod Li a Na baterií. Materiály budou studovány z hlediska vztahů mezi strukturou a složením a stabilitou katodového materiálu a jeho kapacitou. Připravené materiály budou detailně studovány pomocí pokročilých analytických technik (HR-SEM a HR-TEM; AFM; XPS; Ramanova spektroskopie; elektrochemické techniky).

Anorganická plniva a sorbenty

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Anotace

V rámci projektů jsme studovali různé typy plniv pro polymerní matrici, a to na bázi grafenu a jeho derivátů a dále na bázi podvojných vrstevnatých hydroxidů v kombinaci s iontovými kapalinami. V rámci disertační práce by byl dán zřetel na vývoj jednotlivých druhů 2D materiálů se specifickými vlastnostmi, např. vodivostními, mechanickými, katalytickými, fotokatalytickými. Anorganická plniva budou modifikována vhodnými iontovými kapalinami, které mohou mít více funkcí a budou zvolena podle způsobu následného využití. Modifikace bude možná s komerčně dostupnými iontovými kapalinami, či nově připravenými. Tyto materiály jsou často dobrými sorbenty. Z tohoto důvodu budou tyto vlastnosti též využity, např. pro sorpci těžkých kovů, případně organických kontaminantů.

Anorganické analogy grafenu - silicen, germanen a jejich deriváty

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce je zaměřena na vývoj nových metod syntézy anorganických analogů grafenu, studium jejich reaktivity a možnosti syntézy jejich derivátů. Metody syntézy budou zaměřeny na studium nových postupů chemické exfoliace Zintlových fází s vrstevnatou strukturou. U studovaných materiálů bude posuzována možnost jejech aplikačního potenciálu v katalýze (fotokatalýza, elektrokatalýza) a mikroelektronice (luminiscenční struktury).

Biodegradabilní lehčené polyurethany z obnovitelných surovin: syntéza a charakterizace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Anotace

V posledních letech se značná pozornost soustředí na polyurethany (PU) obsahující ve své struktuře biodegradovatelné segmenty polyesterpolyolů. Polyoly jsou tak často syntetizované na míru dle požadované aplikace, zatímco jako druhá surovina se zpravidla využívají konvenční alifatické polyisokyanáty. Takto lze úspěšně připravit biodegradovatelné lineární termoplastické PU (tzv. TPU). Avšak tento přístup selhává při přípravě zesíťovaných PU, např. z průmyslového hlediska vysoce žádoucích PU pěn, kdy komerční alifatické isokyanáty vykazují příliš nízkou reaktivitu a aromatické isokyanáty jsou nepřijatelné z ekotoxikologického hlediska. Doktorské téma se proto zabývá alternativními způsoby přípravy lehčených PU využívající obnovitelné (přírodní) zdroje pro syntézu polyolů i isokyanátů a přípravu PU pěn tzv. neisokyanátovou cestou (NIPU). V rámci práce budou syntetizovány nové typy monomerů a PU pěn, které budou dále strukturně charakterizovány. Bude zkoumána jejich degradace v závislosti na složení a struktuře materiálu. Biodegradační testy se budou provádět ve spolupráci s Ústavem životního prostředí PřF UK v Praze. Téma je vhodné pro absolventy chemických oborů zejména makromolekulární a organické chemie.

Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

Anotace

Biodegradovatelné biokompatibilní polymerní systémy mají mnoho aplikací v humánní i veterinární medicíně. V našem týmu jsme nedávno vyvinuli a patentovali multifázové polymerní systémy sestávající z termoplastifikovaného škrobu (TPS), polykaprolaktonu (PCL), nanočástic na bázi TiO2 (TiX) a komerčně dostupných antibiotik (ATB). Morfologie a vlastnosti těchto systémů mohou být modifikovány změnami složení a fázové struktury během zpracování. Systémy TPS/PCL/ATB mohou být následně využity pro léčbu silných lokálních infekcí, například akutního zánětu kostí (osteomyelitida). Navržený projekt zahrnuje přípravu zmíněných systémů (mísení v tavenině), optimalizaci jejich fázové struktury (modifikací podmínek přípravy), charakterizaci výsledné struktury (pomocí elektronové mikroskopie) a mechanických vlastností (mikro- a makromechanické vlastnosti). Předpokládá se i podíl na testování biodegradovatelnosti a na mikrobiologickém testování účinnosti inkorporovaného antibiotika v rámci existujících spoluprací (FN Motol, MU Brno).

Chemická syntéza hypermodifikovaných oligonukleotidů a DNA

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Bude studována a vyvíjena chemická syntéza hypermodifikovaných oligonukleotidů a DNA řetězců s využitím nových nukleosid fosforamiditů nesoucích různé modifikace na bázi. Tyto modifikace budou nahrnovat např. hydrofobní substituenty, heterocykly nebo cukry. V některých případech bude třeba vyvinout orthogonální chránění. Bude studována i hybridizace a folding těchto oligomerů, jejich interakce s proteiny a biologická aktivita.

Chemické a enzymové značení epigenetických nukleobází v DNA

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Budou studovány nové biokompatibilní chemické či enzymové reakce pro modifikaci epigenetických bázi (např. 5hmC, 5hmU, 5fC atd.). Tyto reakce potom budou studovány pro značení, zobrazování či sekvenaci epigenetických nukleobází v DNA. Reference: 1. Vaníková, Z.; Janoušková, M.; Kambová, M.; Krásný, L.; Hocek, M. "Switching transcription with bacterial RNA polymerase through photocaging, photorelease and phosphorylation reactions in the major groove of DNA" Chem. Sci. 2019, 10, 3937-3942.

Chemie anorganických analogů grafenu – nanostruktury na bázi pniktogenů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce je zaměřena na studium kovalentních a nekovalentních interakcí vrstevnatých pniktogenů a možnosti zlepšení dlouhodobé stability těchto materiálů. Mono- a vícevrstvé materiály budou získávány optimalizovanými procesy mechanické exfoliace. Na těchto materiálech budou testovány vlivy nekovalentních interakcí substituovaných delokalizovaných organických systémů za účelem posouzení jejich transportních vlastností. Pomocí radikálových reakcí budou testovány možnosti kovalentních funkcionalizací povrchů. Finálně budou studovány a optimalizovány metody přípravy funkčních mikroelektronických součástek na bázi FET tranzistorů a fotodetektorů.

Design a syntéza funkcionalizovaných kapalných krystalů pro molekulární elektroniku

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Jednu z předních pozic ve výzkumu organických, anorganických a hybridních organicko-anorganických "chytrých" materiálů zaujímají kapalně-krystalické polymery. Tyto materiály nabízí zajímavou kombinaci fyzikálně-mechanických vlastností vysokomolekulárních látek (filmotvornost, zvláknitelnost, tvorbu tenkých vrstev) a unikátních optických vlastností nízkomolekulárních kapalných krystalů. Schopnost samoskladby molekul kapalných krystalů do nejrůznějších uspořádaných nadmolekulárních struktur, jejichž uspořádání může být efektivně řízeno nejrůznějšími vnějšími podněty, nabízí značný potenciál pro vývoj inovativních foto-, termo- a elektrocitlivých materiálů, jejichž lokální struktura a optické vlastnosti mohou být selektivně měněny. Cílem této disertační práce je proto design a syntéza fotocitlivých reaktivních mesogenů. Hlavní důraz bude kladen na nové funkční reaktivní mesogeny různých struktur, které ponesou jednak fotosensitivní skupiny (převážně azoskupinu a další) spolu s reaktivními skupinami umožňujícími jejich spojení se siloxanovými či (meth)akrylátovými polymerními strukturami. Navíc budou navrženy a připraveny další typy mesogenů (např. na bázi benzothiofenu) vhodné pro elektropolymerační reakce. Získané polymery by mohly sloužit jako organické polovodiče.

Enantioselektivní katalýza kontrolovaná helikální chiralitou

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace

Cílem Ph.D. projektu je příprava nových helikálně chirálních ligandů a komplexů kovů pro využití v enantioselektivní katalýze. Pozornost bude soustředěna na asymetrickou syntézu N-heterocyklických karbenů, cyklických (alkyl)(amino)karbenů, 2,2'-bipyridinů a metallacyklů odvozených od helicenů. Tyto chirální ligandy/komplexy kovů budou využity ve vybraných enantioselektivních reakcích katalyzovaných tranzitními kovy jako například cykloisomerizaci alkynů, metathesi olefinů a hydrogenaci.

Fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti nanočástic amfifilních kopolymerů s různými architekturami

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace

Cílem dizertační práce je porovnání fyzikálně-chemického a biologického chování nanočástic připravených samoorganizací různých typů amfifilních kopolymerů ve vodných roztocích. Projekt má odpovědět na otázku, zda při výběru polymerní architektury pro biomedicinální aplikace dát přednost gradientovým nebo blokovým kopolymerům. Hodnocena bude schopnost nanostruktur enkapsulovat aktivní molekuly, např. terapeutické látky, zobrazovací značky nebo anorganické značky. Hlavními charakterizačními technikami pak budou UV/VIS spektrometrie, fluorescenční spektroskopie a fluorescenční korelační spektroskopie, následně budou vlastnosti připravených systémů testovány in vitro a in vivo na biologických pracovištích. Podle předběžných experimentů jsou gradientové kopolymery aplikačně perspektivní. Téma práce je vysoce multidisciplinární, zahrnuje řadu metodik a může být dále upraveno podle individuálních zájmů studenta. Pokud má student zájem, je možné absolvovat část studia na spolupracujícím pracovišti ve Francii v rámci programu „double degrese PhD“, přihlášky do 14. 2. 2020 (viz https://studium.ifp.cz/cz/doktorandi/barrande-fellowship-program/ ). Máte-li o tuto možnost zájem, kontaktujte prosím školitele co nejdříve.

Injikovatelné biomimetické hydrogely pro regenerativní medicínu

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.

Anotace

Injikovatelné biomimetické hydrogely představují atraktivní skupinu biomateriálů využívanou v oblasti regenerativní medicíny. Doposud však neexistuje injikovatelný biomateriál, který by umožnil plnohodnotnou regeneraci tkáně, tak jako je v organismech zprostředkována mezibuněčnou hmotou. Vyvinutí takového materiálu by bylo užitečné pro různé druhy chirurgických a ortopedických zákroků. Projekt je zaměřen na vývoj nového postupu přípravy polymerních biomateriálů ve formě injikovatelného biomimetického hydrogelu. Disertační práce bude zaměřena na syntézu a charakterizaci makromonomerů na bázi syntetických polypeptidů a přírodních polysacharidů. Pro in situ formování hydrogelu, bude vytvořen síťovací protokol, který zajistí rychlé utvoření hydrogelové sítě schopné mechanicky ochránit buňky v průběhu vstřikování a podpoří jejich retenci a životaschopnost během regenerace tkáně. Hydrogely budou modifikovány peptidovými ligandy s cílem podpořit specifické interakce s buňkami. Student by měl mít zkušenosti v oboru makromolekulární nebo organické chemie a měl by být ochoten rozvíjet své znalosti i v biochemických a biologických disciplínách. Při studiu fyzikálně-chemických vlastností připravených polymerů a hydrogelů si student osvojí řadu technik a metod s využitím moderních přístrojů

Kovalentní katalýza s flaviny

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Flaviny jsou přírodní sloučeniny, které působí jako kofaktory v redoxních enzymech. Mechanismy transformací zabezpečovaných flavoenzymy jsou známy již několik desetiletí. Nicméně nedávno byly popsány nové principy aktivace substrátu, které jsou převážně založeny na kovalentním navázání substrátu k flavinové skupině. Inspirováni těmito nově objevenými enzymatickými procesy budou navrženy nové umělé flavinové katalytické systémy pro použití v organické syntéze.

Mechanochemické indikátory pro optickou spektroskopii

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Martin Krupička, Ph.D.

Anotace

Mechanochemické indikátory jsou molekuly, jež mění spektrosopické vlastnosti v závislosti na aplikované mechanické síle. Cílem práce je syntéza a studium těchto indikátorů. Vhodné molekuly využívající známé chromofory a fluorofory budou navrženy a studovány pomocí kvantově-chemických metod. Vybrané molekuly budou syntetizovány a studovány pomocí spektroskopických metod jak za přítomnosti mechanické síly, tak bez ní. Výsledkem by měly být molekuly umožňující měření mechanické síly a teoretický model jejího působení.

Mikrovlnná fotochemie a příprava polyaromatických látek

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Dr. Ing. Vladimír Církva

Anotace

Projekt spočívá v propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. UV záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových lamp. Cílem projektu je základní výzkum vlivu mikrovlnného záření na průběh cis-trans fotoizomerace a fotocyklizace stilbenů a o-terfenylů, vedoucí k derivátům fenanthrenu, trifenylenu, fenacenu, helicenu či k jejich N- a S-heteroanalogům, které mohou nalézt uplatnění v molekulární elektronice. Uchazeč by měl být experimentálně zručný a prakticky obeznámený s organickou syntézou.

Modifikace RNA pro regulaci translace

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Budou připravovány modifikované mRNA nesoucí různé substituenty na bázích polymerasovou inkorporací modifikovaných nukleosid trifosfátů a bude studován vliv těchto substituentů na interakce s proteiny a na translaci. Reference: 1. Milisavljevič, N.; Perlíková, P.; Pohl, R.; Hocek, M.: "Enzymatic synthesis of base-modified RNA by T7 RNA polymerase. A systematic study and comparison of 5-substituted pyrimidine and 7-substituted 7-deazapurine nucleoside triphosphates as substrates" Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 5800-5807.

Modifikace kovových povrchů heliceny pro molekulární sensing

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace

Cílem této práce bude syntéza, charakterizace a optická resoluce vhodných derivátů helicenů pro použití v hybridních plasmonických nanostrukturách se silnou optickou odezvou. Takové systémy mohou sloužit v detekci malých chirálních molekul k přímému stanovení absolutní konfigurace i enantiomerního přebytku v enantiomerně obohacených směsích.

Modifikované nukleosid trifosfáty s nepřirozenýmu nukleobázemi pro enzymovou syntézu modifikované DNA

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Bude studována a vyvíjena chemická syntéza různých modifikovaných nukleosid trifosfátů odvozených od d5SICS a dMMO2 nukleosidů, které jsou využívány v rozšíření genetické abecedy. Budou navrženy a připraveny nové deriváty nesoucí užitečné funkční skupiny pro modifikaci DNA ve velkém žlábku. Bude studována substrátová aktivita techno dNTPs s různými DNA polymerasami a budou využity pro selektivní modifikaci DNA i pro enzymovou syntézu hypermodifikovaných DNA. Reference: Seo, Y. J.; Malyshev, D. A.; Lavergne, T.; Ordoukhanian, P.; Romesberg, F. E. Site-specific Labeling of DNA and RNA Using an Efficiently Replicated and Transcribed Class of Unnatural Base Pairs. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19878–19888.

Molekulární motory vázané na površích

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D.

Anotace

Organizing of individual molecular machines into regular 2-D assemblies is a promising route towards a new generation of smart materials. For example, arrangement of unidirectional molecular motors into densely packed two-dimensional films may lead to amplification of their functions and such materials could be in theory used as novel propulsion systems. The aim of this strongly interdisciplinary project involves design and synthesis of a novel generation of unidirectional light-driven molecular motors that will be then used to form regular and tightly packed 2-D films on various surfaces. Such 2-D assemblies will be subsequently studied using various analytical techniques. This project spans over several fields of chemistry – from organic, through surface to physical.

Molekulární stroje v supramolekulárních systémech

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D.

Anotace

Molecular machines, particularly their 2-D and 3-D assemblies, are unique systems with huge potential in nanoelectronics. Here we would like to investigate a new approach towards regular 2-D arrays of molecular machines that is based on formation of host-guest complexes between properly designed guest molecules and cucurbit[n]urils (CBs). These rod-like guest molecules will carry functional unit on one of its termini and anchoring unit capable of interacting with CBs on the opposite one. The distribution of such supramolecular complexes on flat metallic surfaces should be dictated by packing and interactions between CBs and corresponding substrates. The aim of this complex project is comprised of designing a new class of (ideally light-triggered) molecular machines based on various switches or motors, synthesizing such complex systems, formation of supramolecular assemblies using a host-guest approach, and their subsequent studies both in solution and on various surfaces. Not surprisingly, this research covers several areas of chemistry, from organic, supramolecular, analytical, and physical to material.

Multifunkční hybridní mřížkové materiály pro aplikace v Li-iontových bateriích a spalovacích článcích: příprava, struktura a iontová dynamika.

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jiří Brus, Ph.D.

Anotace

Vývoj hybridních a plně elektrických zařízení zvyšuje poptávku po efektivních systémech pro generování a ukládání elektrické energie. Metal-organické mřížkové materiály (MOF) díky dobře definované porézní architektuře, která umožňuje reverzibilní ukládání Li-iontů, představují ideální systémy pro konstrukci elektrod či formulaci elektrolytických systémů. Hydratované MOF materiály se zabudovanými Li+ ionty pak vykazují pozoruhodný potenciál jako membránové materiály pro použití v palivových článcích. A právě optimalizace hybridních MOF systémů je cílem navrhovaného projektu. Možným způsobem, jak modifikovat MOF systémy, je využití metallakarboránových sloučenin. Vzhledem k jejich robustnosti, delokalizaci vazby, amfifilnímu chování a schopnosti přizpůsobit se oxidačnímu stavu iontů kovu zabudovaného do dikarbolidového klastru, jsou metallakarborany perfektními kandidáty pro elektronické aplikace. Projekt je tedy zaměřen na syntézu hybridních systémů MOF modifikovaných různými Li solemi (kombinovanými s vybranými polymery). Součástí projektu je detailní fyzikálně-chemická a strukturní charakterizace vybraných systémů, mezi nimiž NMR spektroskopie pevné fáze bude zvláště užitečná pro zkoumání struktury a iontové dynamiky.

Multiresponzivní samouspořádané polymerní systémy pro biomedicínské použití

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Samouspořádání (makro)molekul je základem architektury živých organismů. Supramolekulární systémy mají klíčové vlastnosti závislé právě na samouspořádání a nalézají uplatnění především v oblasti biomedicínských aplikací, zejména pokud jsou schopné reverzibilně reagovat na vnější podněty (změny pH, světla, redoxpotenciálu, ultrazvuku, teploty, nebo přítomnost některých látek). Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická příprava a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic citlivých na více podnětů současně (změny pH, redoxpotenciálu a teploty); konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované nanočástice budou určeny pro diagnostiku a cílenou personalizovanou terapii nádorových a infekčních onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace. Pokud má student zájem, je možné absolvovat část studia na spolupracujícím pracovišti ve Francii v rámci programu „double degrese PhD“, přihlášky do 14. 2. 2020 (viz https://studium.ifp.cz/cz/doktorandi/barrande-fellowship-program/ ). Máte-li o tuto možnost zájem, kontaktujte prosím školitele co nejdříve.

NMR krystalografie farmaceuticky aktivních látek

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jiří Brus, Ph.D.

Anotace

Je naléhavá potřeba snižovat výpočetní náročnost při současném zvyšování spolehlivosti NMR krystalografie založené na předpovědích struktur polymorfních forem pevným látek. Cílem tohoto projektu je analyzovat prvky krystalové symetrie spolu s dalšími geometrickými parametry a využít těchto poznatků pro stanovení strukturních vazných podmínek (a)nebo omezení a jejich implementace v rámci stávající postupů NMR krystalografie. Taktéž se předpokládá databázové hledání podobností strukturních motivů zkoumaných na Oddělení NMR spektroskopie ÚMCH.

Nanostruktury na bázi vrstevnatých karbidů - Mxeny

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce je zaměřena na metodu přípravy vrstevnatých MAX fází obecného složení M1+yAXy, kde M je přechodný kov, A je kov či polokov ze skupiny p-prvků (Al,Si, Ge) a X je uhlík, případně dusík. MAX fáze mají unikátní vrstevnatou strukturu a chemickou exfoliací je možné získat tzv. MXeny - monovrstvy karbidů či nitridů obecného složení M1+yXy s povrchem stabilizovaným pomocí různých funkčních skupin. Student se bude zabývat vývojem nových metod syntézy těchto látek (SPS metody, vysokoteplotní keramické syntézy) a procesy chemické exfoliace a povrchové funkcionalizace. Připravené fáze budou studovány z hlediska energetických aplikací (vývoj vodíku, Li a Na baterie, membrány pro separaci vodíku, superkapacitátory). Bude studován vliv složení a struktury na jejich vlastnosti.

Nanoterapeutika založená na antimikrobiálních peptidech pro léčbu infekcí způsobených rezistentními bakteriemi

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Práce bude zaměřena na studium biodegradovatelných polymerních nanomateriálů nesoucích antimikrobiální peptidy. Studované nanomateriály budou mít lineární, větvenou nebo hvězdicovitou strukturu složenou z hydrofilních nebo amfifilních kopolymerů, jejichž struktura bude obsahovat spojky reagující na vnější stimuly. Cílem práce bude vyvinout efektivní nanoterapeutikum pro léčbu infekcí způsobených rezistentními bakteriemi. V rámci práce bude studována biologická účinnost těchto polymerních nanomateriálů v závislosti na detailní struktuře celého systému. Student si v průběhu práce rozšíří znalosti v oblasti přípravy zmíněných nanomateriálů, v oblasti in vitro biochemického a biologického testování a navazující in vivo biologické charakterizace nanomateriálů. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemii. V rámci práce se předpokládá úzká spolupráce se spolupracujícími biologickými pracovišti v Čechách i v zahraničí.

Neplanární nekonvenční pi-elektronové systémy

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Irena Stará, CSc.

Anotace

Cílem Ph.D. projektu je vývoj syntetických přístupů ke komplexním ?-elektronovým systémům, jakými jsou rozsáhlé aromáty. Pozornost bude věnována také syntéze jejich funkčních derivátů. U těchto unikátních molekul bude studováno jejich dynamické chování, chemická reaktivita, uspořádání v krystalu, 2D samoskladba, chiroptické (a jiné spektroskopické) vlastnosti stejně jako přenos náboje či spinu.

Nové typy substitucí na atomech boru a uhlíku na karboranech a metallakarboranech s ohledem na přípravu netradičních léčiv

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Anotace

Téma se týká připravy nových klastrových strukturních bloků, které budou využitelné v návrhu netradičních léčiv.

Nukleotidy nesoucí polární či nabité funkční skupiny pro enzymovou syntézu modifikované DNA

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Budou navrženy a připraveny nukleosidy a nukleosid trifosfáty, nesoucí polární nebo nabité funkční skupiny, např. bazické nebo kyselé, kladně nebo záporně nabité substituenty apod.. Modifikované dNTPs budou studovány jako substráty pro DNA polymerasy a stavební bloky pro enzymovou přípravu modifikovaných či hypermodifikovaných DNA nesoucích různé kombinace funkčních skupin ve velkém žlábku. Tyto budou využity při selekci aptamerů. Reference: 1. Hocek, M.: "Enzymatic Synthesis of Base-Functionalized Nucleic Acids for Sensing, Cross-linking, and Modulation of Protein–DNA Binding and Transcription" Acc. Chem. Res. 2019, 52, 1730-1737.

Návrh a příprava nových fotopřepínačů odvozených od bisazobenzenů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace

Nedávno jsme publikovali syntézu vhodně substituovaných 5-fenylazopyrimidinů (viz reference). Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti byly studovány pomocí in situ NMR spektroskopie a optické spektroskopie. Cílem současného projektu bude syntéza nových molekulárních fotopřepínačů založených na kombinaci bisazobenzenů a pyrimidinů, zejména bis(pyrimidyldiazenyl)benzenů. Bude vyvinuta a optimalizována jejich syntéza a budou studovány jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Reference: Procházková E., Čechová L., Kind J., Janeba Z., Thiele C.M., Dračínský M.: Photoswitchable intramolecular hydrogen bonds in 5-phenylazopyrimidines revealed by in situ irradiation NMR spectroscopy. Chem. Eur. J. 24: 492–498, 2018. Čechová L., Kind J., Dračínský M., Filo J., Janeba Z., Thiele C. M., Cigáň M., Procházková E.: Photoswitching behaviour of 5-phenylazopyrimidines: in situ irradiation NMR and optical spectroscopy combined with theoretical methods. J. Org. Chem. 83: 5986–5998, 2018.

Návrh a příprava nových heterocyklických sloučenin a studium jejich biologických vlastností

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace

V medicinální chemii představují heterocykly ve strukturách biologicky aktivních molekul důležité farmakofory. Cílem současného projektu bude syntéza nových heterocyklických sloučenin, modifikace jejich struktury a vyhodnocení jejich biologických a farmakokinetických vlastností.

Optimalizace 3D-tisku polymerních materiálů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

Anotace

3D-tisk, označovaný též jako aditivní výroba (AM, FFF, FDM, aj.), se stává rutinní technologií používanou v průmyslu, výzkumu i domácích dílnách. Ačkoli má 3D-tisk řadu výhod, výsledné výrobky zpravidla vykazují poněkud horší mechanické vlastnosti než analogické výrobky připravené klasickými postupy. Horší mechanické vlastnosti jsou typické zejména pro levnější 3D-tiskárny. Navrhované téma výzkumu je zaměřeno na optimalizaci morfologie, mikro- a makromechanických vlastností vybraných polymerů, které budou připraveny třemi způsoby: (i) pomocí standardních postupů (např. mísení v tavenině následované lisováním), (ii) pomocí komerční 3D-tiskárny a (iii) pomocí modifikované 3D-tiskárny, která by měla produkovat vzorky s lepší mikrostrukturou a vlastnostmi. Modifikace 3D-tiskárny bude založena skutečnosti, že vlastní tisk bude probíhat v prostředí atmosférické plasmy. Plasma je zdrojem vysoce reaktivních radikálů a iontů, které způsobují štěpení polymerních řetězců, po němž zpravidla následuje alespoň částečné síťování a v případě vícesložkových systémů může docházet i ke vzniku kopolymerů. Během práce by měl být vyvinut a otestován prototyp 3D-tiskárny obsahující zdroj, který bude v průběhu tisku lokálně generovat atmosférickou plasmu.

Organokřemičité materiály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Projekt se zabývá vývojem nových heterogenních katalyzátorů enantioselektivních reakcí na bázi hybridních organicko-anorganických materiálů. Budou syntetizovány vhodné enantiomerně čisté organické sloučeniny, které budou transformovány na tzv. přemostěné bis(trialkoxysilany). Přemostěné bis(trialkoxysilany) budou podrobeny sol-gel procesu za různých experimentálních podmínek. Získané pevné organokřemičité materiály budou plně charakterizovány a bude studována jejich schopnost katalyzovat vybrané enantioselektivní reakce. Na základě získaných výsledků bude optimalizována jak struktura enantiomerně čistého organického fragmentu, tak podmínky sol-gel procesu. Projekt bude řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Plasmonické biosenzory pro studium biomolekulárních interakcí

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.

Anotace

Život je na molekulární úrovni výsledkem obrovského množství interakcí mezi různými druhy biomolekul. Pochopení těchto interakcí a jejich rolí představuje výzkumný úkol zásadního významu. Cílem tohoto projektu je vyvinout nový biofotonický nástroj založený na pokročilých optických biosenzorech s povrchovými plasmony, který umožní studium biomolekulárních interakcí v komplexních biologických prostředích a významně tak posune hranice možností současné biomolekulární interakční analýzy. Tento projekt se zaměřuje na vývoj pokročilých technologií povrchových modifikací pro biosensory založené na plasmonických (nano)strukturách. A dále spočívá na přesné kovalentní imobilizaci biomolekul v kombinaci s potlačením nespecifických interakcí z biologických médií, pomocí moderních řízených (povrchových) polymerizačních technik a ligačních reakcí. Realizované biosenzory budou využity pro získání nových poznatků o interakcích biomolekul se vztahem k onko-hematologickým onemocněním, jako jsou myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukemie.

Polymerní materiály pro pokročilé aplikace: struktura, vlastnosti a zpracování

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace

Na polymerní materiály jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky, které jsou spojené s jejich novými aplikacemi a technologiemi zpracování. Jako příklad mohou sloužit materiály pro 3D tisk nebo elektricky vodivé polymerní kompozity. Ve většině případů se jedná o systémy s heterogenní fázovou strukturou, která do značné míry ovlivňuje vlastnosti výsledného materiálu. Cílem práce bude popis strukturně-vlastnostních vztahů pro vybrané aplikačně relevantní materiály. Náplní práce bude příprava polymerních materiálů a studium jejich struktury metodami elektronové mikroskopie. Dále budou připravené systémy charakterizovány z hlediska jejich mechanického a tokového chování.

Polymerní materiály s antibakteriálními účinky

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Petr Chytil, Ph.D.

Anotace

Rezistence bakterií vůči antibiotikům a bakteriální záněty sliznic jsou závažnými problémy současné medicíny. Nalezení materiálů umožňujících překonávat ochranné bariéry bakterií a jejich plaků anebo zabraňovat jejich usazování na sliznicích by mohlo zvýšit účinnost léčby onemocnění a infekcí způsobených bakteriemi. S výhodou je možné využít biokompatibilní polymerní materiály sloužící buď jako nosiče léčiv překonávající biologické bariéry při antimikrobiální léčbě, nebo jako materiály zabraňující rozsevu bakteriálních zánětů sliznic. Tématem projektu bude příprava a studium vlastností nových polymerních materiálů, vhodných jako nosičů antibiotik, cílící na bakteriální infekci a projevy s ní spojené. Polymerní materiály budou designovány jako na míru připravené polymerní nosiče antibiotik, umožňujících jejich řízenou aktivaci, nebo určené pro přímý účinek zabraňující adhezi bakterií na lidských sliznicích. Téma je vhodné zejména pro absolventy chemických, případně farmaceutických oborů. Student si osvojí řadu syntetických postupů a metod charakterizace a může se podílet i na biologické testování jak na tuzemských, tak zahraničních pracovištích. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.

Polymerní nosiče léčiv pro imunoonkoterapii

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Petr Chytil, Ph.D.

Anotace

V poslední dekádě se stala imunoterapie vysoce studovaným typem léčby nádorových onemocnění, a to ať samostatně, nebo ve spojení s účinnou chemoterapií. K zvýšení synergického efektu obou terapeutických přístupů, a tedy i zvýšení účinnosti léčby nádorových onemocnění pomocí „imunoonkoterapie“ lze s výhodou využít polymerních nosičů léčiv. Polymerní nosiče léčiv jsou netoxické, neimunogenní a biokompatibilní polymerní materiály, umožňují prodloužení doby cirkulace léčiv v organizmu a minimalizaci jejich vedlejších účinků. Tématem doktorského projektu bude vývoj nových polymerních materiálů vhodných jako nosiče léčiv, umožňujících řízené uvolňování aktivních látek pouze v cílové, tedy nádorové tkáni. Polymerní materiály budou tvořeny na míru připravenými hydrofilními nebo amfifilními kopolymery. Pozornost bude věnována též výběru imunomodulačních látek a způsobu jejich připojení k polymerním nosičům. Téma práce je vhodné primárně pro absolventy chemických, případně farmaceutických oborů. Student si osvojí různé syntetické postupy i metody charakterizace a může se podílet i na biologické charakterizaci jak na tuzemských, tak zahraničních pracovištích. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.

Prekurzory reaktivních forem kyslíku vázané na polymery pro terapii nádorů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.

Anotace

Radiační terapie v onkologii aplikuje ionizační záření na nádorovou tkáň k vyvolání produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) a zabití nádorových buněk. Lékařské ozáření může být podpořeno použitím radiosenzibilizátorů. Cílem této práce je připravit polymerní materiál, který je schopen uvolňovat ROS v nádorových buňkách nebo dodávat prekurzory, které spouštějí tvorbu ROS v místě ozáření. Kromě toho lze specifické hypoxické markery využít pro aktivní cílení na hypoxickou nádorovou tkáň. Student navrhne a připraví tyto druhy polymerních systémů, které uvolňují ROS jako superoxid, peroxidy nebo singletový kyslík v požadovaném místě. Práce je vysoce multidisciplinární, zahrnuje polymerní a organickou syntézu, charakterizační techniky, jako jsou FTIR, 1-H 13-C NMR, SEC, DLS, MS a instrumentální techniky pro sledování samouspořádání jako SLS, DLS, SAXS a SANS. Student se navíc může účastnit biologických studií, které budou prováděny na spolupracujícím pracovišti. Pokud má student zájem, je možné absolvovat část studia na spolupracujícím pracovišti ve Francii v rámci programu „double degrese PhD“, přihlášky do 14. 2. 2020 (viz https://studium.ifp.cz/cz/doktorandi/barrande-fellowship-program/ ). Máte-li o tuto možnost zájem, kontaktujte prosím školitele co nejdříve.

Principy organické mechanochemie

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Martin Krupička, Ph.D.

Anotace

Syntetická organická mechanochemie se zabývá studiem reakcí vyvolaných mechanickou silou při mletí v kulovém mlýnu. Cílem práce je studium fundamentálních mechanistických principů organické reaktivity v pevné fázi.

Pro nové glykomateriály: Cílené manipulace vodíkových vazeb v syntetických segmentech polysacharidů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.

Anotace

Polysacharidy jsou dlouhé polymerní řetězce sestávající z monomerních sacharidových jednotek propojených glykosidickými vazbami. Některé polysacharidy, například celulóza nebo chitin, plní v organismech strukturní funkci. Jedinečné materiálové vlastnosti těchto polysacharidů vyplývají z husté sítě vodíkových vazeb a dalších nekovalentních interakcí. Cílené modifikace vybraných vodíkových vazeb mohou vést k novým glykomateriálům s aplikačním potenciálem v medicíně a dalších oblastech. Cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a charakterizace krátkých (max. 6 jednotek) segmentů polysacharidů, ve kterých byly vybrané vodíkové vazby selektivně narušeny náhradou hydroxylu za fluor. Porovnáním konformace, rozpustnosti, agregačních a optických vlastností a krystalinity mezi přirozenými a fluorovanými segmenty můžeme odvodit jak korelují struktury segmentů s jejich vlastnostmi. Na základě těchto poznatků bude možno v budoucnu přikročit k syntéze glykomateriálů s definovanými vlastnostmi.

Příprava a přeměny fluoralkylovaných heterocyklů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Petr Beier, Ph.D.

Anotace

Heterocykly substituované fluorovými skupinami hrají významnou úlohu ve farmaceutickém výzkumu a při vývoji nových materiálů. V této souvislosit je stale nevyřešena otázka obecně použitelné a přímé zavedení fluoralkylové skupiny na uhlíkový atom heterocyklu nebo na atom dusíku v případě dusíkatých heterocyklů. V tomto projektu se budeme zabývat zavedením fluoralkylových skupin (jako např. trifluoromethyl nebo difluormethyl) radikálovými nebo ionovými reakcemi a take transformacemi primárních produktů na nové heterocyklické a acyklické fluorované sloučeniny.

Příprava nových typů analogů nukleotidů jako inhibitorů enzymů metabolismu nukleotidů s potenciální antiparazitickou a antibakteriální aktivitou

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Dana Hockova, CSc.

Anotace

V souvislosti se zaměřením skupiny na medicinální chemii, bude tématem projektu racionální návrh a syntéza nových typů nukleotidových analogů jako potenciálních inhibitorů klíčových enzymů podílejících se na metabolismu složek nukleových kyselin. Důraz bude kladen na selektivitu inhibice vyplývající z jemných rozdílů v aktivních místech enzymů jednotlivých organismů. K objasnění vazby inhibitorů budou použity krystalové struktury a molekulární dokování. Pro testování v buněčných kulturách budou připravena proléčiva od nejlepších inhibitorů. V rámci spolupráce bude studována biologická aktivita připravených látek, zejména antiparazitická (např. Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei) a antibakteriální (např. Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori). Reference: Špaček, P; Keough, D. T.; Chavchich, M.; Dračínský, M.; Janeba, Z.; Naesens, L.; Edstein, M. D.; Guddat, L. W.; Hocková, D. Synthesis and Evaluation of Asymmetric Acyclic Nucleoside Bisphosphonates as Inhibitors of Plasmodium falciparum and Human Hypoxanthine-Guanine-(Xanthine) Phosphoribosyltransferase. J. Med. Chem. 2017, 60, 7539-7554.

Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Eliezer Jager, Ph.D.

Anotace

Nanoléčiva mají mnohem větší potenciál pro biomedicínské aplikace, pokud jsou uzpůsobena tak, aby byla selektivně rozložitelná na základě určitých vnějších podnětů. Takovým podnětem může být enzymatické odstranění chránících skupin, změna pH, světlo nebo v poslední době stále více studovaná přítomnost reaktivních kyslíkových druhů (ROS) v rakovině. V projektu bude zkoumána nerovnováha v mikroprostředí buněk (změny pH, produkce ROS) jako podnět pro selektivní degradaci polymerních systémů. Mikrofluidní nanoprecipitací bude připraveno několik samouspořádaných polymerních nanoléčiv, tj. polymerních micel, nanočástic a vezikul, nastavitelně biodegradovatelných v přítomnosti fyziologicky významných změn v pH, teplotě nebo koncentrace ROS. Tato technika nám umožňuje reprodukovatelným a škálovatelným způsobem vyrábět jednotné částice s kontrolovatelnou velikostí, tvarem a chemií povrchu. Vyrobené polymerní nanosystémy budou charakterizovány pomocí standardních technik rozptylu (DSL / SLS / ELS, SAXS a SANS) a zobrazeny mikroskopicky (SEM, TEM a Cryo-TEM). Účinnost PNM bude hodnocena v modelech in vitro a in vivo simulujících fyziologicky vyvážené a nevyvážené mikroprostředí.

Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace

Cílem dizertační práce je příprava a testování organických polymerů s vysokou radiační odolností použitelných ve vodném prostředí nebo v kosmických podmínkách. U polymerů odolných ionizujícímu a UV záření je klíčovou vlastností schopnost eliminovat tzv. volné radikály, které vznikají při interakcích záření s chemickými substancemi. Degradační účinky vyvolávané volnými radikály se obvykle zeslabují přídavkem nízkomolekulárních antidegradantů (antioxidantů a světelných stabilizátorů), které jsou fyzikálně vmíseny do matrice. Podstatou práce je zkombinování vhodné polymerní matrice s polymerními antidegradanty, nesoucími své účinné struktury na polymerních řetězcích, což zvýší jejich schopnost setrvat v matrici a zachovat radiační odolnost polymeru po dlouhou dobu (ve vodě nebo ve vakuu). Těžištěm tématu bude příprava a testování stabilizovaných polymerních materiálů fyzikálně-chemickými metodami a ověřování jejich aplikačního potenciálu. Téma bude studováno ve spolupráci s průmyslovým partnerem s cílem uplatnění získaných poznatků v praxi, zejména v následujících oblastech: 1) výroba polymerního pouzdra pro nový typ detektoru pro klinickou dozimetrii; 2) použití polymerního materiálu pro ochranu fotovoltaických panelů satelitů.

Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Tvorba bakteriálních biofilmů je jedním z hlavních problémů současného biomedicínského výzkumu. V těle se takové biofilmy vytvářejí na povrchu zdravotnických prostředků, například kloubních protéz nebo srdečních chlopní, kde způsobují zánět a chronické infekce. Cílem tohoto projektu je vyvinout novou třídu inteligentních samočistících antibiofilmových polymerních povrchů, založených na poly(2-alkyl-2-oxazolinech), které jsou pro proteiny neadhezivní a současně jsou schopné aktivně katalyticky zabránit tvorbě biofilmu ve velmi dlouhodobém horizontu. Práce na projektu zahrnuje syntézu polymerů, přípravu povrchů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností. Kromě toho budou vybrané povrchy testovány in vitro a in vivo ve spolupráci s biology.

Selektivní polymerní terapeutika pro eradikaci nádorových kmenových buněk a sledování terapeutické účinnosti pomocí exosomů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Polymerní nosiče léčiv umožňují směrování léčiv do cílového místa, a také minimalizují vedlejší účinky terapie. Kmenové nádorové buňky (KNB) zůstávají populací rezistentní na působení běžných i polymerních léčiv a často stojí u původu vzniku metastáz. Eradikace nádoru a cíleně pak zaměření na KNB, je jedním z dosud nevyřešených témat nádorové terapie. Pro sledování modulace odpovědi organizmu na protinádorovou léčbu a vývoj metastáz jsou široce studovány exosomy. Vesikuly odvozené z plazmatické membrány buněk jsou významnými indikátory fyziologických i patologických procesů a současně mohou transportovat léčiva. Cílem projektu bude příprava polymerních léčiv, selekce kmenových nádorových buněk a studium buněčné odpovědi na interakci s polymerními nosiči a léčivy, resp. mezibuněčná komunikace prostřednictvím mikročástic a exosomů, jejich charakterizace a modulace jejich tvorby v závislosti na typu nosiče a léčiva. Navrhované téma se dotýká přesahu oborů biochemie, makromolekulární chemie a molekulární biologie, který je v současnosti velmi aktuální s ohledem na potřebné propojení oborů směřující k efektivnějšímu vývoji léčiv a terapeutických přístupů. Student se vedle základních technik nezbytných pro přípravu makromolekul naučí základní metody buněčné a molekulární biologie.

Syntéza 2D nanomateriálů „bottom-up“ procesy

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemistry

Anotace

2D nanomateriály na bázi MoS2 a příbuzných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů hydrotermálními metodami. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

Syntéza 2D nanomateriálů „bottom-up“ procesy

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemistry

Anotace

2D nanomateriály na bázi MoS2 a příbuzných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů hydrotermálními metodami. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

Syntéza a aplikace nových fosfinátových metal-organických sítí

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Jan Demel, Ph.D.

Anotace

Metal-organické sítě (Metal-Organic Frameworks, MOFs) jsou rychle se rozvíjející obor krystalických materiálů založených na kombinaci kovových klastrů s organickými spojovacími molekulami. Díky dané geometrii jednotlivých stavebních bloků vznikají porézní struktury s povrchem často větším než 1000 m2/g. Široká škála možných kovů a spojovacích molekul dává nepřeberné kombinace, jejichž vlastnosti mohou být ‚ušity na míru‘ dané aplikaci. Cílem disertační práce bude využití syntéza a aplikace nových MOFů za použití fosfinátových spojovacích molekul (nesoucích skupiny POOH). V rámci práce bude také testována stabilita vzniklých MOFů a jejich použití pro praktické aplikace. V rámci disertační práce se student naučí syntetické postupy při přípravě nových spojujících molekul, organokovových sítí a dále jejich charakterizace (NMR, práškový XRD, sorpce N2, termická analýza apod.) až po studium jejich aplikací. Práce bude probíhat na pracovišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži.

Syntéza a použití N-fluoroalkylovaných sloučenin

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Petr Beier, Ph.D.

Anotace

Naše nedávno publikovaná syntéza perfluoralkyl azidů a triazolů1 otevřela nové možnosti ke studiu vlastností a reaktivity těchto látek. V tomto projektu budou studovány nové syntetické přístupy k obecně málo probádaným N-perfluoralkylovaným sloučeninám1-10 jako jsou azidy, azoly, aziriny, močoviny, karbamáty a amidy. Očekává se, že tato skupina látek najde použití ve vývoji nových léčiv a materiálů. Reference: 1. Z. E. Blastik, S. Voltrová, V. Matoušek, B. Jurásek, D. W. Manley, B. Klepetářová, P. Beier Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 346. 2. S. Voltrová, M. Muselli, J. Filgas, V. Matoušek, B. Klepetářová, P. Beier, Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 4962. 3. V. Motornov, A. Markos, P. Beier Chem. Commun. 2018, 54, 3258. 4. Z. Blastik, B. Klepetářová, P. Beier Chem. Select 2018, 3, 7045. 5. S. Voltrová, I. Putovný, V. Matoušek, B. Klepetářová, P. Beier Eur. J. Org. Chem. 2018, 5087. 6. V. Motornov, P. Beier J. Org. Chem. 2018, 83, 15195. 7. A. Markos, S. Voltrová, V. Motornov, D. Tichý, B. Klepetářová, P. Beier Chem. Eur. J. 2019, 25, 7640. 8. V. Motornov, V. Košťál, A. Markos, D. Täffner, P. Beier Org. Chem. Front. 2019, 6, 3776. 9. S. Voltrová, J. Filgas, P. Slavíček, P. Beier Org. Chem. Front. DOI: 10.1039/c9qo01295h. 10. O. Bakhanovich, P. Beier Chem. Eur. J. DOI: 10.1002/chem.201903627.

Syntéza chirálních karboranů a metallakarboranů, studium jejich separace a interakcí s organickými systémy

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Anotace

Téma se týká připravy opticky aktivních klastrových sloučenin.

Syntéza chirálních polymerů na bázi helicenů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace

Cílem této práce bude syntéza, charakterizace a optická resoluce vhodných derivátů helicenů pro přípravu nových chirálních polymerních materiálů a studium jejich polymerace: chemickou cestou, elektrosyntetickou cestou či pomocí koordinace s přechodnými kovy (MOFs). Pozornost bude věnována také studiu chiroptických vlastností nově připravených materiálů.

Syntéza grafenu exfoliací uhlíkových nanotrubiček

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Experimentální práce zaměřená na exfoliaci uhlíkových nanotrubiček pomocí oxidace nebo interkalace alkalickými kovy. Uhlíkové nanotrubičky a syntetizované grafenové pásky budou studovány zejména pomocí Ramanovy spektroskopie, FTIR, STM, AFM a dalšími pokročilými sondovými metodami.

Syntéza polymerních léčiv pro chemorezistetní nádory

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Libor Kostka, Ph.D.

Anotace

Chemoterapie je jedním z hlavních přístupů k léčbě nádorových onemocnění, je však vážně limitována chemorezistencí mnoha typů nádorů. Hlavním cílem disertace bude návrh struktur, syntéza a studium fyzikálně-chemických a biologických vlastností bio-degradovatelných polymerních konjugátů protinádorových léčiv a STAT3 inhibitorů. Tyto konjugáty by měly být schopné potlačit vedlejší účinky konvenční chemoterapie a potlačit chemorezistenci nádoru. Polymerní nosiče na bázi HPMA budou připravovány novými metodami řízené polymerizace zejména RAFT nebo CuRDRP. Cílem bude příprava polymerních nosičů s lineární, diblokovou nebo různě větvenou strukturou. Těžiště práce bude spočívat v organické a polymerní syntéze nových polymerních konjugátů a jejich charakterizaci pomocí moderních instrumentálních technik (SEC, FFFF, LC-MS, NMR, atd.). Testování připravených léčiv v biologických systémech bude probíhat v rámci spolupráce s domácími i zahraničními pracovišti. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemii či biologii. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém dynamickém kolektivu na špičkově vybaveném akademickém pracovišti.

Syntéza rozšířených polyaromatických systémů pro optoelektroniku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Anotace

Cílem této práce bude vývoj syntézy, strukturní charakterizace a studium vlastností rozšířených polyaromatických [n]helicenů a [n]fenacenů (n > 16). Syntetizované molekuly budou použity k přípravě funkčních povrchů, u helicenů s důrazem na jejich výjimečné optické vlastnosti (CPL OLED, CPL OFET). Současně budou intenzivně zkoumány elektrochemické vlastnosti a samoskladba těchto molekul na površích substrátů (kovů).

Síťování biopolymerních kompozitů pro 3D tisk

Garantující pracoviště: Ústav polymerů, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Anotace

FDM 3D tisk je v současnosti prudce se rozvíjející oblast, jejíž limitací je nedostatek termoplastických (především kompozitních) materiálů vhodných pro 3D tisk mající požadované elektrické, teplotně-vodivostní a mechanické vlastnosti. Cílem projektu je využití funkčního biopolymeru jako vytvrzovací složky kompozitu, který umožňuje tvarovou fixaci materiálu ve finálním kroku přípravy (po vytištění). Projekt se zabývá výzkumem i) reakčních a procesních podmínek síťování biopolymerů (keratinu, chitinu a chitosanu), ii) přípravy nanoplniv (např. grafenu) v přítomnosti biopolymeru a iii) reologického chování systémů biopolymer / nanoplnivo.

Tenké vrstvy multiferoických hexagonálních feritů vykazujících magnetoelektrické vlastnosti

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Josef Buršík, CSc.

Anotace

Tématem disertační práce je studium tenkých vrstev a keramik multiferoických hexagonálních feritů s magnetoelektrickými vlastnostmi připravovaných metodami “měkké” chemie, a jejich komplexní chemická, mikrostrukturní, strukturní a fyzikální charakterizace. Hlavní pozornost bude zaměřena na hexagonální ferity strukturního typu Y a Z, vykazující magnetoelektrické vlastnosti. Materiály ve formě tenkých vrstev budou připravovány metodami depozice z kapalné fáze (spin- a dip-coating). Výzkum chemických vlastností bude zaměřen na stadium reálné (mikro)struktury (x-ray a neutronová difrakce, elektronová mikroskopie) a jejího vztahu k funkčním vlastnostem materiálu. Fyzikální část práce zahrnuje stadium elektrických (vodivost), dielektrických, magnetických a magnetoelektrických vlastností (ve spolupráci jak s domácími, tak i zahraničními fyzikálními laboratořemi).

Vrstevnaté formy křemíku a germania a jejich optické vlastnosti

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie, Fakulta chemické technologie

Anotace

Rychle se rozvíjející skupina vrstevnatých materiálů na bázi křemíku a germania má optické vlastnosti silně závislé na povrchové funkcionalizaci. Práce je zaměřena na možnosti chemických modifikací povrchu vrstevnatého křemík a germania a vlivu funkčních skupin na luminiscenční vlastnosti. Optimalizované materiály budou testovány pro elektronické aplikace se zaměřením na konstrukci hybridních diod (LED) a solárních článků. Bude studována kompatibilita syntetizovaných 2D nanomateriálů s organickými polovodiči při přípravě hybridních optoelektronických heterostruktur.

Vývoj chemických nástrojů pro studium a manipulaci biologických procesů v živých buňkách.

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Vedoucí práce: Ing. Milan Vrábel, Ph.D.

Anotace

Chemické reakce kompatibilní s biologickými systémy nabízejí jedinečnou možnost manipulace a studia biologických procesů v přirozených podmínkách. Naše skupina má dlouhodobý zájem o tyto tzv. bioorthogonální reakce. Během posledních let jsme vyvinuli řadu reakcí, které nám umožňují monitorovat malé molekuly nebo biomolekuly v živých buňkách na základě fluorescenčního signálu vytvořeného během chemické reakce. Také používáme chemické a biologické přístupy k produkci peptidových nebo glykopeptidových knihoven, které zkoumáme za účelem identifikace buněčných cílů na ne se vážoucích. V rámci tohoto projektu plánujeme vývoj nových a využití stávajících chemických nástrojů ke studiu a zodpovězení různých biologicky relevantních otázek. Ideální kandidát by měl mít dobré znalosti na poli syntetické organické chemie, ale také zájem o chemickou biologii a biochemii. Tento interdisciplinární projekt vám umožní rozšířit si znalosti v těchto a příbuzných oborech a pracovat v mezinárodním prostředí skupiny a našeho institutu. Reference: 1) Vazquez, A., Dzijak R., Dracinsky M., Rampmaier R., Siegl S. J., Vrabel, M. (2017). Mechanism-Based Fluorogenic trans-Cyclooctene-Tetrazine Cycloaddition. Angew. Chem. Int. Ed., 56, 1334-1337. 2) Siegl, S. J., Dzijak, R., Vazquez, A., Pohl, R., Vrabel, M.: (2017). The Discovery of Pyridinium 1,2,4-Triazines with Enhanced Performance in Bioconjugation Reactions. Chem. Sci. 8, 3593–3598.

Vývoj metod pro stabilizaci organických radikálů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Anotace

Organické radikály a radikál ionty představují zajímavou skupinu open-shell molekul, které jsou důležité pro design molekulární elektroniky a systémy pro konverzi a uchování světelné energie. Protože většina organických molekul preferuje closed-shell konfiguraci, stabilní organické radikály jsou vzácné molekuly, jež musí být stabilizovány externími faktory (sterické bránění, atomy třetí periody, komplexace).[1] Kandidát(ka) vyvine různé metody pro stabilizaci radikálů a radikál iontů, které budou generovány fotoindukovaným přenosem elektronu a dalšími redoxními procesy. Využije kombinovaný syntetický a spektroskopický postup pro výzkum tvorby, stability a vlastností radikál iontů.[2] Vyvinuté metody budou dále použity pro systémy schopné reversibilního přenosu elektronu a manipulace s náboji a protiionty. Vysoce motivovaný(á) a schopný(á) kandidát(ka) bude mít příležitost rozšířit svoje dosavadní vzdělání ve fyzikální a organické chemii za použití elektrochemických, fotochemických a spektroskopických metod. Stane se součástí dynamické juniorské výzkumné skupiny zkoumající malé organické molekuly, podléhající redoxním procesům a reversibilním chemickým reakcím. Reference: [1] T. Fiala, L. Ludvíková, D. Heger, J. Švec, T. Slanina, L. Vetráková, M. Babiak, M. Nečas, P. Kulhánek, P. Klán, et al., J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2597–2603. [2] T. Slanina, T. Oberschmid, ChemCatChem 2018, 10, 4182–4190.

Vývoj senzorů na bázi polyaromátů pro detekci polárních molekul

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace

Cílem této práce bude syntéza a charakterizace derivátů helicenů a fenacenů pro přípravu elektrochemických detektorů polárních molekul. Takové systémy mohou sloužit pro detekci vlhkosti např. v automotive; geologickém průzkumu či ve speciálních medicínských aplikacích.

Vývoj systémů pro reversibilní přenos elektronu

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Anotace

Přenos elektronu a s ním spojená separace náboje je jedním z nejdůležitějších procesů ve vesmíru. Hraje významnou roli v procesech nezbytných pro život, např. ve fotosyntéze, buněčném dýchání, funkci proteinů a biokatalýze. Je také vysoce důležitý pro solární panely, baterie, molekulární elektroniku a chytré materiály. Disertační práce bude zaměřena na možnost reversibilního přenosu náboje mezi dvěma redoxními centry. Přenos náboje bude v obou směrech řízen fotoindukovaným přenosem elektronu[1,2] a oba stavy budou stabilizovány externími faktory, například makromolekulární komplexací, následným chemickým procesem nebo interakcí se stabilizující molekulou.[3] Systémy schopné reverzibilního přenosu elektronu, kdy jsou oba stavy makroskopicky stabilní, mohou vykazovat nové a bezprecedentní vlastnosti: reorientaci dipólu, kontrolu náboje a protiiontů a regulaci elektrostatických sil.[4] Tyto unikátní vlastnosti budou dále použity v návrhu nových materiálů a zařízení pro molekulární elektroniku. Kandidát(ka) bude syntetizovat a charakterizovat organické redoxně aktivní molekuly a bude studovat jejich vlastnosti v roztoku i v pevné fázi pro výzkum fenoménu reverzibilního přenosu elektronu. Stane se součástí dynamické juniorské výzkumné skupiny zkoumající malé organické molekuly, podléhající redoxním procesům a reversibilním chemickým reakcím. Vysoce motivovaný(á) a schopný(á) kandidát(ka) bude mít příležitost rozšířit svoje dosavadní vzdělání ve fyzikální a organické chemii za použití elektrochemických, fotochemických a spektroskopických metod. Reference: [1] T. Ghosh, T. Slanina, B. König, Chem Sci 2015, 6, 2027–2034. [2] A. U. Meyer, T. Slanina, C.-J. Yao, B. König, ACS Catal. 2016, 6, 369–375. [3] T. Fiala, L. Ludvíková, D. Heger, J. Švec, T. Slanina, L. Vetráková, M. Babiak, M. Nečas, P. Kulhánek, P. Klán, et al., J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2597–2603. [4] L. S. McCarty, G. M. Whitesides, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 2188–2207.

Výzkum funkčních designových molekul nejmodernější kryogenní mikroskopií rastrovací sondou

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace

Dostanete příležitost objevovat a probádat vlastnosti organických molekul navržených "na míru" pomocí speciálního mikroskopu s rastrovací sondou, který měří s přesností na pikometry. Cílem tohoto projektu je probádání nových chemických postupů na povrchu pevných látek za účelem překonání omezení tradiční syntézy a nalezení nových funkčních molekul unikátních chemických, elektronických a fotonových vlastností, jež lze všechny měřit tímto typem experimentálního zařízení.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi