Počkejte prosím...

Chemie

Vypsané disertační práce

(NÁVRH) Syntéza biologicky rozložitelných amfifilních blokových kopolymerů a jejich aplikace ve formulaci pro dodávání léčiva

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

(Jedná se o návrh práce, který čeká na schválení garantem programu). Amfifilní blokové kopolymery (ABP) na bázi PLA nesoucí navázané reaktivní skupiny, jako jsou hydroxylové, karboxylové a aminové funkční skupiny, budou syntetizovány. Volné reaktivní skupiny budou použity v dalším kroku pro další modifikaci. V závislosti na požadovaném typu funkcionalizace lze použít jednoduché a efektivní metody. Potom mohou být připraveny různé typy amfifilních blokových kopolymerů nesoucích reaktivní skupiny, jako jsou aminokyseliny. Tyto ABP na bázi PLA umožní přípravu vysoce mísitelných systémů léčivo/polymer. Takové materiály mohou najít uplatnění při přípravě amorfních pevných disperzí pro dodávání léčiv.

NÁVRH: Možnosti prostorové orientace supramolekulárních struktur materiálů pro chemické senzory a biosenzory

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Současný rozkvět syntetických postupů pro přípravu supramolekulárních struktur materiálů umožnil vznik řady nových struktur (nanotrubky, nanodráty, nanopásy apod.), které vykazují silně anizotropní vlastnosti (rozdílná elektrická vodivost v různých směrech apod.). Syntetizované struktury jsou však často získány v neuspořádané formě, a tak materiál jako celek vykazuje vlastnosti izotropní, kde je jinak výhodná anizotropie vlastností strukturovaného materiálu zcela potlačena. Zajímavou, avšak málo prozkoumanou oblastí je proto orientace připravených nanostruktur do uspořádaných útvarů např. „koberců“, kde lze očekávat, že se výrazně projeví směrové vlastnosti jednotlivých struktur. Tato práce je svým obsahem průkopnická, proto je koncipována jako čistě rešeršní. Student se zde seznámí s aktuálním stavem v oblasti syntézy supramolekulárních struktur látek používaných pro citlivé vrstvy senzorů a biosenzorů a s možnostmi jejich prostorové orientace využitelné při konstrukci nových generací pokročilých senzorů.

NÁVRH: Syntéza supramolekulárních struktur vodivých polymerů pro organickou elektroniku

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Vodivé polymery jsou látky, které kombinují vlastnosti organických látek (flexibilita, biokompatibilita) s vlastnostmi typickými pro látky anorganické např. kovy (vysoká elektrická vodivost, stabilita). V poslední dekádě bylo navíc zjištěno, že za určitých okolností lze vodivé polymery přimět k tvorbě supramolekulárních útvarů, které vykazují další zlepšení v parametrech jako je například specifický povrch či elektrická vodivost. Navíc jejich vlastnosti jsou anizotropní, čehož lze dále využívat v konkrétních zařízeních (biosenzory, senzory). Tato práce navazuje na úspěšný výzkum, který je prováděn v Laboratoři senzorů a zpracovává jeden z jeho dílčích úkolů. Student má možnost seznámit se aktuálními metodami syntézy vodivých polymerů a navázat kontakt s několika špičkovými spolupracujícími pracovišti.

„(NÁVRH)“Agregáty surfaktantů s α-cyklodextrinem tvořící viskoelastický film na rozhraní voda-vzduch

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Analytická a fyzikální chemie
Vedoucí práce: Ing. Daniel Ondo, Ph.D.

Anotace

„(Jedná se o návrh práce, který čeká na schválení garantem programu)“ Cyklodextriny (CD) jsou přírodní makrocyklické sloučeniny, složené z glukopyranozových jednotek, a díky jejich orientaci do hydrofobní kónické kavity jsou schopny tvořit inklusní komplexy s různými molekulami. Běžná povrchově aktivní látka, dodecylsulfát sodný, tvoří s α-cyklodextrinem nejenom minoritní komplex 1:1, nýbrž i majoritní komplex 1:2, jehož větší koncentrace ve vodném roztoku má za následek zvýšenou adsorpci na fázovém rozhraní voda-vzduch a tvorbu viskoelastického filmu. Za účelem vzniku surfaktant-cyklodextrinového filmu na fázovém rozhraní byly dosud detailně studovány jenom surfaktanty s dodecylovým řetězcem. Cílem bakalářské práce je získaní nových informací o interakci přírodního α-cyklodextrinu se surfaktanty s oktylovým a decylovým řetězcem. Interakce budou zkoumány ve vodných roztocích pomocí vysoce citlivé izotermní titrační kalorimetrie, jež umožňuje současné vyhodnocení rovnovážné konstanty a reakční enthalpie procesu z jediného experimentu. Dílčím cílem je provedení kalorimetrických měření v závislosti na teplotě s možností vyhodnotit i tepelnou kapacitu komplexačního procesu. Zhodnocením výsledků z pohledu struktury surfaktantů, vlivu teploty na komplexaci a přítomnost komplexů 1:1, případně 1:2 v roztoku, by mělo vést k návrhu vhodných kation-aniontových kombinací pro syntézu surfaktantů se dvěma povrchově aktivními ionty, potenciálně vedoucích ke vzniku tenkého viskoelastického surfaktant-cyklodextrinového filmu na rozhraní voda-vzduch.

„(NÁVRH)“Stabilita lipozomů za přítomnosti cyklodextrinů v roztoku

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programech: Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství , Analytická a fyzikální chemie
Vedoucí práce: Ing. Daniel Ondo, Ph.D.

Anotace

„(Jedná se o návrh práce, který čeká na schválení garantem programu)“ Lipozomy, kulovité částice tvořené fosfolipidovou dvouvrstvou, slouží jako “dopravní prostředky” na dopravu málo rozpustných léčivých látek v organizmu, nebo jako modelové struktury pro přestup látek reálnou biologickou mebránou. Cyklodextriny (CD) jsou přírodní makrocyklické sloučeniny, složené z glukopyranozových jednotek, a díky jejich orientaci do hydrofobní kónické kavity jsou schopny tvořit inklusní komplexy s různými molekulami. Díky své struktuře a ceně jsou CD tím nejvhodnějším kandidátem používaným ve farmaceutickém průmyslu na zvýšení biodostupnosti málo rozpustné farmaceuticky aktivní látky (API). CD přítomný ve formulaci však může adsorbovat na buněčnú membránu nebo dokonce ovlivňovat jeji teplotní stabilitu. Do jakého rozsahu? Cílem práce je získaní nových informací o interakci různých cyklodextrinů s lipozomy v závislosti na teplotě. Jelikož fosfolipidy jsou málo rozpustné látky ve vodě, interakce bude studována na solích modelových mastných (ne)nasycených kyselin s vybranými přírodními a modifikovanými cyklodextriny ve vodných roztocích pomocí vysoce citlivé izotermní titrační kalorimetrie. Tato technika umožňuje současné vyhodnocení rovnovážné konstanty a reakční enthalpie procesu z jediného experimentu, provedením kalorimetrických měření v závislosti na teplotě je dále možné vyhodnotit i tepelnou kapacitu komplexačního procesu. Zhodnocením výsledků z pohledu struktury surfaktantů, vlivu teploty na komplexaci a přítomnost komplexů rozličné stechiometrie v roztoku, by mělo vést k modelování teplotní stability fosfolipidové membrány lipozomů. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou laboratoří na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico City.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi