Počkejte prosím...

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Vypsané disertační práce

NÁVRH: Impedanční spektroskopie nanostrukturovaných organických polovodičů

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Diagnostika elektrických parametrů nových typů nanostrukturovaných organických polovodičů (např. nanotrubek polypyrrolu či polyanilinu) pomocí impedanční spektroskopie, umožňuje lepší pochopení procesů, které probíhají u těchto materiálů například při expozici různými typy plynů (využití pro chemické senzory) či světlem (využití ve fotovoltaice). Cílem této práce je seznámit studenta se současnými metodami používanými v diagnostice elektrických vlastností organických nanomateriálů a umožnit mu získat praktické zkušenosti z této oblasti.

NÁVRH: Supramolekulární struktury látek v organické elektronice

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Organická elektronika je velmi nadějnou oblastí výzkumu a vývoje. Snahou tohoto odvětví elektroniky je vyvinou elektronické součástky jako například tranzistory, kondenzátory, senzory či dokonce baterie a lasery na bázi organických látek, které mají oproti svým anorganickým protějškům nové vlastnosti (např. vysokou pružnost, specifický povrch, odolnost vůči vnějšímu prostředí atd.), ale i např. velmi nízkou výrobní cenu. Cílem této práce je provést důkladný teoretický rozbor současného stavu využití sipramolekulárních struktur látek pro organickou elektroniku, a to zejména s ohledem na využití nanostrukturovaných organických látek (nanotrubky, nanodráty a jiné útvary) pro senzory a senzorovou techniku. Výsledkem bude rovněž návrh možností využití nově syntetizovaných nanostruktur na bázi vodivých polymerů v elektronice a senzorové technice. Součástí práce bude také analýza vybraných vzorků zdrojových supramolekulárních struktur a součástek organické elektroniky pomocí elektronového mikroskopu, která studentovi umožní kritické zhodnocení dat získaných literární rešerší.

„(NÁVRH)“Stabilita lipozomů za přítomnosti cyklodextrinů v roztoku

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programech: Chemie , Analytická a fyzikální chemie
Vedoucí práce: Ing. Daniel Ondo, Ph.D.

Anotace

„(Jedná se o návrh práce, který čeká na schválení garantem programu)“ Lipozomy, kulovité částice tvořené fosfolipidovou dvouvrstvou, slouží jako “dopravní prostředky” na dopravu málo rozpustných léčivých látek v organizmu, nebo jako modelové struktury pro přestup látek reálnou biologickou mebránou. Cyklodextriny (CD) jsou přírodní makrocyklické sloučeniny, složené z glukopyranozových jednotek, a díky jejich orientaci do hydrofobní kónické kavity jsou schopny tvořit inklusní komplexy s různými molekulami. Díky své struktuře a ceně jsou CD tím nejvhodnějším kandidátem používaným ve farmaceutickém průmyslu na zvýšení biodostupnosti málo rozpustné farmaceuticky aktivní látky (API). CD přítomný ve formulaci však může adsorbovat na buněčnú membránu nebo dokonce ovlivňovat jeji teplotní stabilitu. Do jakého rozsahu? Cílem práce je získaní nových informací o interakci různých cyklodextrinů s lipozomy v závislosti na teplotě. Jelikož fosfolipidy jsou málo rozpustné látky ve vodě, interakce bude studována na solích modelových mastných (ne)nasycených kyselin s vybranými přírodními a modifikovanými cyklodextriny ve vodných roztocích pomocí vysoce citlivé izotermní titrační kalorimetrie. Tato technika umožňuje současné vyhodnocení rovnovážné konstanty a reakční enthalpie procesu z jediného experimentu, provedením kalorimetrických měření v závislosti na teplotě je dále možné vyhodnotit i tepelnou kapacitu komplexačního procesu. Zhodnocením výsledků z pohledu struktury surfaktantů, vlivu teploty na komplexaci a přítomnost komplexů rozličné stechiometrie v roztoku, by mělo vést k modelování teplotní stability fosfolipidové membrány lipozomů. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou laboratoří na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico City.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi