Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Podej si přihlášku → Podej si přihlášku do doktorského studia

Podej si přihlášku do doktorského studia

Doktorské studijní programy (dále jen „DSP“) jsou zaměřeny na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost studentů v oblasti výzkumu a vývoje.

Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

Při prezenční formě studia se student DSP účastní výzkumné a vývojové práce na školicím pracovišti a má možnost ucházet se o stipendium z prostředků VŠCHT Praha, fakult, školicích pracovišť nebo jiných zdrojů. Při kombinované formě studia se student DSP věnuje výzkumu a vývoji na školicím pracovišti nebo v jiných prostorách a studuje s využitím informačních technologií VŠCHT Praha bez pravidelné účasti na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách.

Termíny

do 15. 2. 2019 Zveřejnění nabídky témat dizertačních prací          
do 15. 4. 2019 Odevzdání přihlášek                                                 
do 10. 5. 2019 Sdělení data pohovoru uchazečům                           
do 31. 5. 2019 Přijímací řízení
do 28. 6. 2019 Oznámení uchazečům o výsledku                             

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu v doktorském studijním programu (DSP) uchazeče s řádně ukončeným magisterským studijním programem a potřebnou způsobilostí.

Přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; jejich přijetí je podmíněno řádným ukončením magisterského studijního programu.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je zdravotní způsobilost ke studiu příslušného doktorského studijního programu.

Přijímací řízení se zahajuje vyplněním přihlášky a nahráním povinných příloh (skeny) v elektronickém přihlašovacím systému následované doručením vytištěné přihlášky z elektronického přihlašovacího systému opatřené podpisem školitele spolu s povinnými přílohami fakultě VŠCHT Praha, která uskutečňuje příslušný studijní program, a to ve lhůtě zveřejněné výše.

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Děkanát fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty poskytuje informace o požadavcích na uchazeče a dokladech, jež musí být přiloženy k přihlášce a kontroluje formální náležitosti přihlášky. Děkanát fakulty případně rovněž zprostředkuje uchazečům konzultace s jednotlivými školicími pracovišti a s potenciálními školiteli.

Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a nechat podepsat školitelem uvedeným u zvoleného tématu dizertační práce. Poté takto školitelem potvrzenou přihlášku nahrajete jako přílohu do elektronického přihlašovacího systému.

Do elektronického přihlašovacího systému musí být nahráno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde

Uchazeč musí mimo přihlášky ke studiu předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o řádném ukončení magisterského studijního programu (vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce), životopis, doklady o dosavadní praxi, soupis publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti.

V případě absolvování studia v zahraničí uchazeč předkládá doklady o řádném ukončení studijního programu odpovídajícího magisterskému studijnímu programu v ČR, úředně přeložené do českého nebo anglického jazyka, v případě nutnosti nostrifikované viz. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani.

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským orgánem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

 Uchazeč splňující podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je pozván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška pro přijetí do DSP probíhá formou pohovoru před přijímací komisí.

Přijímací komisi pro daný obor doktorského studijního programu jmenuje děkan. Předsedou komise je zpravidla vedoucí školicího pracoviště, členy jsou školitelé a další odborníci daného oboru. Přijímací komise jsou minimálně tříčlenné.

Přijímací komise hodnotí odborné schopnosti studovat příslušný obor v rámci příslušného DSP a předpoklady k samostatné vědecké práci. V odůvodněných případech může děkan stanovit i jiný způsob a formu ověření potřebné odborné a jazykové způsobilosti ke studiu v DSP.

U cizích státních příslušníků s výjimkou cizinců, kteří studují podle § 58 odst. 4 zákona, se dále prověřuje znalost českého jazyka. Přijímací komise hodnotí předpoklady uchazeče pro absolvování studia v českém jazyce. Jazykové předpoklady nehodnotí přijímací komise u cizinců, kteří dosáhli střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvovali vysokoškolské vzdělání v českém jazyce nebo slovenském jazyce nebo kteří doloží úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimálně jazykové úrovně B2. Podmínkou uznání je předložení originálu příslušného vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie.

U uchazečů o studium v DSP uskutečňovaném v anglickém jazyce, hodnotí přijímací komise odborné schopnosti a předpoklady uvedené výše a dále přijímací komise hodnotí znalost anglického jazyka. Znalost splňují rodilí mluvčí anglického jazyka a uchazeči, kteří doloží úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka minimálně jazykové úrovně B2.

Vykoná-li přijímací zkoušku úspěšně více uchazečů, přijímací komise sestaví pořadí uchazečů v daném oboru. Převýší-li počet úspěšných uchazečů počet přijímaných, rozhoduje pořadí nejlepších.

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan formou písemného rozhodnutí.

 Po oznámení rozhodnutí děkana má uchazeč právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, a to do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí děkana. Nahlédnout do materiálů může v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/obor, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Děkan může žádosti vyhovět sám a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

Aktualizováno: 26.4.2019 11:45, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,

• posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
• životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
• soupis publikovaných prací,  
• ostatní výsledky odborné činnosti

podávejte nejpozději do 15. dubna 2019 

prostřednictvím elektronického přihlašovacího systému  - 

a

na děkanát příslušné fakulty.

Elektronický přihlašovací systém byl pro letošní přijímací řízení uzavřen.

V případě zájmu o doktorské studium kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/20/2018Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/202014.12.201831.10.2019
Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha11.07.2017

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi