Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → CHEMIE pro nadané studenty

CHEMIE pro nadané studenty

Komu je studijní program CHEMIE určen? 


Bakalářský studijní program CHEMIE byl vytvořen pro nadané studenty středních škol, kteří mají vážný zájem o hluboké a zároveň i široce zaměřené studium chemie a kteří si již během středoškolského studia osvojili důkladné znalosti základů chemie a příbuzných přírodovědných oborů. Studium připraví absolventa především pro navazující magisterské studium těch studijních oborů, které vyžadují komplexní a zevrubné znalosti chemie ale i pro případné přímé uplatnění ve vědecko-výzkumné práci. Program je určen i těm, kteří nejsou zatím rozhodnutí, která chemická disciplína je zajímá a chtějí získat široké a pevné základy pro pozdější rozhodnutí.

Profil absolventa a možnosti uplatnění 

Absolvent studijního programu CHEMIE získá zevrubné znalosti všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Odborný profil si absolvent může sám modifikovat a rozvíjet volbou povinně volitelných a volitelných předmětů, zaměřených na oblasti společensko-vědní, ekonomické, ekologické a informatické. Možnost dalšího studia či praktického uplatnění absolventů v zahraničí je podpořena rozšířenou výukou angličtiny. 
Absolvent bude mít široký rozhled a pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a biologických procesů, přehled o vlastnostech a struktuře látek, bude se dobře orientovat v chemicky zaměřených informacích, bude je umět vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Bude schopen rychle se adaptovat na změněné podmínky. 
Absolvent studijního programu bude mít předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické disciplíny. Může však snadno najít uplatnění i ve vědecko-výzkumných institucích. 
Podrobný profil absolventa a charakteristiku oboru naleznete zde.

Forma a organizace studia 

Studijní program CHEMIE lze studovat pouze presenční formou. Při studiu je a bude uplatňován vysoce individuální přístup ke každému studentovi. Studentům jsou zapůjčovány netbooky s nainstalovaným softwarovým balíčkem, tak aby se mohli intenzivně vzdělávat, jak při přednáškách a cvičeních, tak i samostatné odborné přípravě či řešení projektů. 
Studijní program vychází ze základů vytvořených v úvodní části studia dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie, doplněných dvousemestrálními kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické disciplíny: fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství. 
Výuka zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti navázat volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplínami orientovanými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomickými disciplínami. 
Studium je zakončeno vypracováním a obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou z chemicky zaměřených tematických okruhů. 
Podrobné studijní plány a sylaby předmětů najdete zde.

Studium v zahraničí 

Studijnímu programu CHEMIE bylo evropskou organizací European Chemistry Thematic Network Association přiznáno právo používat označení EUROBAKALÁŘ. To znamená, že absolventi studijního programu získají titul "Bakalář chemie" (Bachelor of Science in Chemistry) s touto značkou, která je uznávána ve všech evropských zemích jako známka kvality absolventa. Nositelé tohoto označení jsou proto bez problémů přijímáni k navazujícímu magisterskému studiu v chemicky zaměřených studijních programech po celé Evropě. Absolventi studijního programu CHEMIE proto budou rozhodovat o budoucnosti evropské chemie. 
Vizitkou programu jsou jeho absolventi, kteří jsou úspěšní i v navazujícím magisterském a doktorském studiu, získávají řadu ocenění a absolvují studijní pobyty i na velmi prestižních evropských školách jako je ETH Zürich.

Podmínky přijetí ke studiu 

Základní podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu Chemie jsou shodné s podmínkami pro přijetí do ostatních studijních programů, tj. uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě prospěchu dosaženého na střední škole z chemie a matematiky. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně složená maturitní zkouška. Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na VŠCHT Praha najdete zde

Aktualizováno: 26.2.2015 14:26, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi