Chemické a procesní inženýrství (double degree)

Cílem dvojitého doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství ve spolupráci s KU Leuven je vychovávat odborníky se širokým spektrem znalostí, které umožní uplatnění v akademické i průmyslové sféře v ČR i zahraničí. Studenti jsou podrobně obeznámeni jak s teoretickými základy chemického a procesního inženýrství, bioinženýrství a materiálového inženýrství, tak s experimentálními a praktickými aspekty oboru. Tím si vytvoří předpoklady pro základní nebo aplikovaný výzkum zaměřený na chemické a procesní inženýrství, ale také na další obory, jako je materiálové inženýrství, bioinženýrství a informatika. Studenti díky dvojité formě doktorského studijního programu získají diplom na VŠCHT Praha i na KU Leuven, cenné odborné i jazykové zahraniční zkušenosti, mezioborové znalosti a dovednosti, které zvýší jejich konkurenceschopnost a možnost uplatnění na českém i mezinárodním pracovním trhu. Využity jsou jak přednosti VŠCHT Praha, spočívající v odborném zázemí špičkových akademických pracovníků a vybavení moderní přístrojovou technikou, tak i silné stránky KU Leuven s rozšiřujícím vzdělávacím a výzkumným profilem.

Uplatnění

Absolvent studijního programu získá odborné znalosti, které zahrnují teorii přenosových jevů, termodynamiku, reaktorové inženýrství, teorii kontinua a hydromechaniku, materiálové inženýrství a chemicko-inženýrské aspekty péče o životní prostředí. Speciálními znalostmi jsou pak aplikovaná informatika, matematické modelování, metody nelineární dynamiky, numerické metody a programování při vědecko-technických výpočtech. Absolventi najdou uplatnění v orientovaném či aplikovaném výzkumu v chemickém, procesním, materiálovém a farmaceutickém průmyslu a v bioinženýrství, ale i v manažerských funkcích při řízení výzkumu či vývoje. Mohou se rovněž uplatnit v akademické sféře jak na vysokých školách technického zaměření, tak při základním výzkumu v ČR i v zahraničních výzkumných institucích. Absolventi s dvojím diplomem na VŠCHT Praha i KU Leuven budou i díky intenzivní mezinárodní zkušenosti schopni přinášet nové trendy ve vědě, výzkumu a inovacích, a přispějí tak ke zlepšení konkurenceschopnosti našich firem a institucí ve světovém srovnání. Významnou výhodu představuje absolvování části studia na renomované zahraniční univerzitě, kde získají posluchači nejen rozšiřující odborné znalosti, ale rovněž mezinárodní zkušenost a jazykovou dovednost.

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Jmeno Garanta

Jeho životním tématem je fluor a taky mikroskopičtí chemičtí roboti

Kromě řady publikací na témata spojená s fluorem je například členem redakční rady Journal of Fluorine Chemistry a členem výboru, který připravuje fluorové konference.

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha + partnerská univerzita
  • doba studia: 4 roky
  • minimální počet přijímaných: 5 studentů
  • forma studia: Doktorské studium
  • kód programu: DD401

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 0


přijatí studenti: 0

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.