Studijní plán D101

Studijní plán - Chemie a chemické technologie (D101)

1. ročník

Zimní semestr

Povinně volitelné A

Minimalni pocet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
P105009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
J
0
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na výuku postupů výroby, navrhování a optimalizaci procesů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vývoje procesů, s využitím univerzálního simulačního programu Aspen Plus a možností implementace uživatelských modulů vyvinutých v programu Aspen Custom Modeler popř. v programovacím jazyku FORTRAN nebo VBA.
KÓD
Název předmětu
P105010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Náplní předmětu je popis fázových rovnováh a chemické termodynamiky, zejména v návaznosti na chemické a separační procesy v chemické technologii.
KÓD
Název předmětu
P111005
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět je zaměřen na metody chemické kinetiky a navrhování chemických reaktorů. Pozornost je také věnována přenosu hmoty a tepla v reakčních systémech s tuhými katalyzátory. Na pozadí konstrukce běžných průmyslových chemických reaktorů jsou formulovány jejich matematické modely reprezentované obyčejnými a parciálními diferenciálními rovnicemi. Jsou probírány numerické metody řešení těchto matematických modelů, které slouží jako nástroj k demonstraci typického chování reaktorů. Dále jsou probírány metody analýzy experimentálních kinetických dat pro navržený reakční mechanismus.

Povinně volitelné B

Minimalni pocet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
P105001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami návrhu a optimalizace elektrochemických technologií z inženýrského pohledu. Vedle shrnutí teoretických základů elektrochemie je pozornost věnována rovněž principům volby použitých materiálů a vlivu konstrukčních uspořádání jednotlivých aparátů na chování celého procesu. Přednášky jsou doplněny výpočetním seminářem, v rámci kterého si posluchači ověří s využitím moderních metod matematického modelování získané teoretické poznatky. Vizualizace studovaných dějů zároveň umožní jejich detailní pochopení.
KÓD
Název předmětu
P105002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
"Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů
pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí,které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém
inženýrství."
KÓD
Název předmětu
P105003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Tématem přednášek je popis vybraných experimentálních elektrochemických technik se zaměřením na použité experimentální uspořádání. Jednotlivé metody jsou diskutovány z hlediska pochopení jejich podstaty a následného využití v laboratorní a technické praxi. U posluchačů je předpokládána znalost základů fyzikální chemie, hlavně z oblasti termodynamiky a kinetiky elektrodových dějů.
KÓD
Název předmětu
P105007
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Náplní předmětu je seznámit posluchače s teoretickými principy elektrochemických dějů. Předmět je rozdělen do tří částí. První část se zabývá transportem elektrického náboje v elektrochemických soustavách, druhá část je věnována elektrochemickým rovnováhám, třetí se zabývá rychlostí dějů probíhajících v elektrochemických systémech. U posluchačů jsou předpokládány základní znalosti elektrostatiky a termodynamiky.
KÓD
Název předmětu
P105008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s moderními přístupy k charakterizaci heterogenních katalyzátorů spektroskopickými metodami s důrazem na experimenty za podmínek in situ popř. Operando. Vedle zopakování principu těchto metod a základů procesů při přípravě katalyzátorů jsou probrány hlavní postupy strukturní a povrchové analýzy při sledování povrchových změn katalyzátorů ve stádiu přípravy, vlastní katalýzy a v průběhu deaktivace. Přednášky jsou doplněny příklady řešení strukturních problémů a řešení vztahu mezi strukturou a aktivitou heterogenních katalyzátorů.
KÓD
Název předmětu
P105011
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s používanými metodami v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických a fotoelektrochemických dějů, ale také na jejich aplikaci především v energetice, analytické chemii a při čištění životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických a fotoelektrochemických metod.
KÓD
Název předmětu
P105012
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Postupy výroby základních anorganických látek i specialit budou diskutovány na základě fyzikálně chemických a chemicko-inzenýrských principů. Budou diskutována omezení klíčových reakcí termodynamickou rovnováhou a kinetikou reakcí. Vedle samotného postupu výroby tak bude objasněn prinicp v průmyslu používaných řešení. Pozornost bude věnována rovněž elektrochemickým technologiím a separačním procesům.
KÓD
Název předmětu
P111002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět je zaměřen na problematiku stanovení texturních vlastností porézních materiálů včetně popisu transportu plynů v porézních látkách. Je probírána základní charakterizace a popis texturních vlastností porézních materiálů pomocí fyzikální sorpce inertních plynů, rtuťové porozimetrie a heliové pyknometrie. Součástí předmětu je i využití teoretických znalostí k vyhodnocování reálných dat porézních materiálů v rozpětí velikosti pórů od 0.3 nm po 100 m.
KÓD
Název předmětu
P111003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět je zaměřen na strukturu heterogenních vícefázových pevných látek, zejména pórovitých látek a kompozitních materiálů. Jsou probírány experimentální metody identifikace mikrostruktury a odpovídající matematické modely, a experimentální stanovení efektivních vlastností těchto pevných látek. Integrální součástí je také studium matematických modelů transportních jevů v pórovitých látkách a kompozitních materiálech v souvislosti s matematickými modely jejich mikrostruktury.
KÓD
Název předmětu
P111004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět je zaměřen na pochopení principů funkce jednotkových operací používaných ve farmaceutickém
průmyslu při výrobě pevných lékových forem. Předpokladem pro studium je obecná znalost zařízení, používaných
pro zpracování disperzních systémů složených z partikulárních látek nebo tyto látky obsahujících, jako jsou
zásobníky partikulárních látek, klasifikační a separační systémy, mísiče, mlýny, granulátory, kompaktory nebo
tabletovací lisy. V rámci předmětu bude tato obecná znalost rozřířena o detailní výklad fyzikálních aspektů
zpracování partikulárních látek v daných zařízeních, způsobů návrhu těchto zařízení a optimalizace jejich provozu.
Studentům bude poskytnut náhled do principů a zákonitostí funkce vybraných procesů na úrovni potřebné k jejich
matematickému modelování.
KÓD
Název předmětu
P111006
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět navazuje na předměty Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl, Katalýza, Chemické reaktory, Organická technologie a Chemické speciality. Budou detailně popsány vybrané procesy od zpracování surovin až po výrobek finálního spotřebitelského využití. Důraz bude kladen na nejvýznamnější kroky jednotlivých operací a pokročilé procesy organické technologie.
KÓD
Název předmětu
P215001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět si mohou zapsat jen studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět M215003 Petrochemie. Předmět seznamuje studenty s výrobou a využitím nejdůležitějších velkotonážních chemikálií, které se vyrábějí hlavně z ropných frakcí a zemního plynu. Absolventi získají přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku a dalších látek.
KÓD
Název předmětu
P413003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
J
0
Předmět pokrývá celé spektrum numerických úloh, se kterými se může student doktorského studia na VŠCHT
setkat: numerické metody lineární algebry, interpolaci, řešení nelineárních algebraických rovnic, řešení
obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic a vyhodnocování experimentálních dat.