Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Procesní inženýrství a management
Přehled oborů

Procesní inženýrství a management

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studenti získávají teoretické a praktické znalosti potřebné k pochopení principů v chemických, biotechnologických a zpracovatelských procesech jak z pohledu technického, tak z ekonomicko-manažerského. Důraz je kladen na dobrý chemický, matematický a fyzikální základ umožňující studentům zaměřit se v pozdějších fázích na vybrané specializované oblasti zahrnující chemické inženýrství, ekonomiku podniků nebo průmyslové měření veličin a řízení procesů.

Uplatnění

Univerzálnost chemicko-inženýrského profilu absolventa umožňuje aplikovat získané znalosti a dovednosti v téměř jakékoli technologii zpracování surovin a materiálů, jakož i při vývoji a intenzifikaci mnoha průmyslových procesů. Absolventi jsou díky variabilitě studijního programu připraveni jak ke vstupu do praxe, tak k následnému magisterskému studiu ve všech oborech technické a potravinářské chemie a oborech chemicko-inženýrských. Během studia mají studenti možnost profilace výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů do tří oblastí: chemické inženýrství, měření a řízení v procesním inženýrství, ekonomické aspekty chemických a potravinářských výrob. U absolventů je naprostou samozřejmostí dobrá znalost moderní informatiky a výpočetní techniky. Šířka rozhledu a pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a zpracovatelských procesů umožňují uplatnění absolventů jak v tradičních chemických, petrochemických a energetických provozech, tak v potravinářském průmyslu nebo orgánech státní správy.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Inženýrství a management (kód B2815)
Kód oboru 2807R020
Navazující studium v oborech Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Chemické inženýrství a bioinženýrství
Senzorika a kybernetika v chemii
Bližší informace na ústavech Ústav ekonomiky a managementu
Ústav fyziky a měřicí techniky
Ústav chemického inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi