Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Anorganická chemie
Přehled oborů

Anorganická chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je zaměřen na syntézu speciálních anorganických sloučenin a materiálů, na výzkum jejich struktury pomocí nejrůznějších charakterizačních a teoretických metod a na studium vztahů mezi jejich strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Na těchto základech pak lze navrhovat racionálně cílené syntézy anorganických materiálů a koordinačních sloučenin s předem definovanými fyzikálními, elektrochemickými, katalytickými a biochemických vlastnostmi. Absolvent studijního oboru získává teoretické znalosti v pokročilé anorganické chemii, především v oblasti popisu chemické vazby, termodynamické stability a elektrochemických vlastností anorganických látek, z nichž se odvozují nejen specifické, technické aplikace, ale také úloha prvků v biochemických systémech. Kromě toho je absolvent vychováván k osvojení si teoretických základů i praktických dovedností v metodách stanovení struktury a fyzikálně-chemické charakterizace anorganických materiálů a koordinačních sloučenin. Zaměřením na strukturu, materiálové vědy a biokoordinační chemii se absolventovi oboru dostává speciálních interdisciplinárních znalostí a experimentálních dovedností hraničících na jedné straně s fyzikou a fyzikální chemií a na straně druhé s biochemií. Získané znalosti se mohou podle povahy dizertační práce měnit v rozpětí od čistě experimentálně-interpretačních až po znalosti vycházející z kvantové mechaniky nebo jiných teoretických modelů sloužících k popisu molekulové a krystalové struktury. K dalším dovednostem získaným během studia patří zevrubné ovládnutí výpočetní techniky.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu speciálních anorganických materiálů, především materiálů pro fotoniku a elektroniku, na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie (čtyřletá) (kód P1417)
Kód oboru 1401V002
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi