Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)
Přehled oborů

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Forenzní chemie se zaměřením na forenzní analýzu materiálů a organických látek zahrnuje předměty zaměřené jak na teoretické, tak na praktické základy forenzních chemických metod, předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce, na teorii a metodiky forenzních postupů a na práci chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz je kladen na spektroskopické, mikroskopické a separační metody, které umožnují stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků, na analýzy prokazující výbušniny, drogy, farmaka, na detailní analýzu kovových, skelných, keramických, polymerních materiálů. V oblasti forenzní analýzy materiálů si osvojí strukturní a chemickou analýzu materiálů, analýzu jejich mechanických, fyzikálních, chemických vlastností a analýzu přítomných defektů. V rámci speciálních přednášek se studenti seznámí s praktickou odorologií, s metodami analýzy památkových objektů, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Studenti se také seznámí s pokročilými statistickými metodami, aby dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. Mimoto získají i široké znalosti a dovednosti při využívání výpočetní techniky ve své práci (databáze, simulace apod.). S analytickými metodami se studenti seznámí také prakticky v rámci laboratorních prací a laboratorních projektů svázaných s forenzní analýzou. Důraz je ve studijním oboru kladen na využití analytických metod při odhalování pachatelů trestných činů, odhalování příčin a viníků havárií a rovněž při odhalování původu, kvality a pravosti výrobků a předmětů.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru mají hluboké znalosti v oblasti chemických látek, kovových, anorganických nekovových a polymerních materiálů a v oblasti analytických metod určených pro látky a materiály. Detailně rozumí teoretickým i praktickým aspektům analytických metod. Mají také základní znalosti z oblasti kriminalistické praxe, odběru a analýzy stop i z oblasti příslušné legislativy. Absolventi studijního oboru tak najdou uplatnění v kriminalistických laboratořích Policie České republiky, v pracovištích České obchodní inspekce, Celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a dalších státních institucí. Komplexní chemické, analytické a materiálové vzdělání umožní uplatnění rovněž v soukromé sféře ve firmách zabývajících se vývojem, výrobou a distribucí chemických látek, kovových, skelných, keramických a polymerních materiálů. Absolventi se také uplatní v oblasti materiálových a chemických expertíz, v oblasti legislativy a standardizace látek, materiálů a jako soudní znalci. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu v oborech s chemickým, materiálovým nebo analytickým zaměřením.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód N2841)
Kód oboru 2802T017
Studijní plán Tisk plánu
Přihláška bude otevřena 1. března 2019
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi