Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů Přehled oborů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také kvalitní vzdělání přírodovědné, technologické a materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné kovové památkové objekty. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek z kovových materiálů (tzv. licenci k restaurování).

Uplatnění

Absolventi studia jsou kvalifikovaní jako přímí realizátoři restaurátorských a konzervátorských prací pro kovové objekty nebo jako kurátoři sbírek kovových předmětů. Nacházejí uplatnění jak v muzeích, tak v dalších institucích zaměřených na ochranu památek, působí také jako osoby samostatně výdělečně činné. Část absolventů oboru rovněž pokračuje v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha v oboru Technologie konzervování a restaurování, nebo může pokračovat ve studiu na jiných fakultách českých vysokých škol příbuzného zaměření.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl (kód B2823)
Kód oboru 8206R111
Navazující studium v oborech Technologie konzervování a restaurování
Bližší informace na ústavech Ústav chemické technologie restaurování památek
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi