Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Makromolekulární chemie
Přehled oborů

Makromolekulární chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s praktickými i teoretickými znalostmi v oblasti syntézy a modifikace převážně organických polymerů a se znalostmi fyzikálně–chemických a chemicko-inženýrských principů technologických procesů, zpracování a aplikací polymerů. Cílem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který bude schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii a zpracování polymerů, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů. Jedná se především o prohloubení znalostí z makromolekulární chemie, fyzikální chemie a z fyziky polymerů a z chemických aspektů zpracování polymerů, které jsou nezbytné pro řešení problémů spojených se syntézou polymerů, jejich charakterizací a aplikací. Nezanedbatelnou součástí získaných dovedností je dokonalá znalost informačních technologií. Obor je zacílen na detailní studium polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití homopolymerů a kopolymerů amidů, imidů, esterů, olefinů a dalších speciálních polymerů často zacílených na biomedicinu a dále na přípravu směsí polymerů, vulkanizaci a kovulkanizaci kaučuků, síťování termoplastů, strukturu polymerních sítí, degradaci a stabilizaci polymerů, zvýšení životnosti polymerních materiálů, jejich recyklaci, biodegradaci apod. Obor se především zabývá přípravou plastů na podkladě polymerace cyklických monomerů, přípravou polyamidů, polyesteramidů a polyesterů včetně jejich medicinálního použití a biodegradace, studiem katalytické polymerace olefinů a jejich kopolymerace s CO2, přípravou a studium vlastností polymerních membrán, vulkanizací a kovulkanizaci kaučuků a síťováním termoplastů, společně se zpracováním polymerních odpadů.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu věnovaném makromolekulárním látkám a polymerním materiálům na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie (čtyřletá) (kód P1417)
Kód oboru 1405V002
Bližší informace na ústavech Ústav chemické technologie restaurování památek
Ústav polymerů
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi