Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Technologie vody
Přehled oborů

Technologie vody

Navazující magisterský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Ve studijním oboru Technologie vody jsou probírány fyzikálně-chemické a biotechnologické procesy používané při přípravě pitné vody, úpravě vlastností užitkových a procesních vod a čištění odpadních vod a zpracování kalů. Dále jsou studenti seznamováni se způsoby ochrany vodních zdrojů a s pedologickými, hydrologickými, mikrobiologickými a hydrobiologickými vazbami mezi ekologickými jevy a technologickými procesy a získávají základní poznatky ze zdravotního inženýrství. Důraz je kladen také na analytické metody používané v ochraně prostředí. Studenti získávají rovněž vědomosti potřebné pro efektivní využití inženýrské informatiky a výpočetní techniky ve svém oboru.

Uplatnění

Absolventi navazujícího dvouletého magisterského oboru získávají vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, se zaměřením na vodní hospodářství, úpravu vlastností vody a čištění průmyslových i splaškových odpadních vod a zpracování kalů. Součástí profilu absolventa je i vzdělání v oblasti hydrobiologie, mikrobiologie, pedologie, zdravotního inženýrství, analytiky a technologie vody a právních úprav týkajících se problematiky technologie vody a životního prostředí. Absolvent má tedy přehled i o legislativě a ekonomice ve svém oboru. Absolvent oboru Technologie vody se uplatňuje jako vedoucí pracovník nebo technolog úpraven vody pro pitné a průmyslové účely, čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod a ve vedoucích funkcích v analytických laboratořích.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód N2814)
Kód oboru 2805T005
Bližší informace na ústavech Ústav technologie vody a prostředí
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi