Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Základy anorganické chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Josef Stejskal, CSc.

Anotace

Anotace:
Přednášky jsou určeny pro posluchače bakalářského oboru "Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl" na FCHT. Cílem je především oživit a rozumně rozšířit základní znalosti z obecné a anorganické chemie, které jsou nezbytné pro návazné studium na VŠCHT. Přednášky jsou doplněny cvičením s důrazem na chemické názvosloví, vyčíslování oxidačně redukčních rovnic a vlastnosti a výrobu frekventovaných anorganických sloučenin.

Sylabus

1. Struktura atomu a jeho elektronového obalu (atomové č. nukleonové č., atomové orbitaly, ionizační energie, elektronové afinity, elektronegativita).
2. Periodicita prvků (periodická tabulka, výstavbový princip, podobnostní trendy).
3. Chemická vazba (iontová, kovalentní, kovová, vodíková, Van der Waalsovy interakce).
4. Lewisovy elektronové vzorce, tvary molekul, hybridizace at. orbitalů.
5. Kyseliny a zásady, hydrolýza solí (Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis).
6. Kyslík, vodík.
7. Halogeny.
8. Halogeny.
9. Chalkogeny , síra (selen, tellur).
10. Dusík, fosfor (arsen, antimon).
11. Uhlík, křemík, bor.
12. Kovy, obecná charakteristika, rozdělení, výroba, kovy typu s.
13. Kovy typu p.
14. Přechodné kovy typu d a f .

Literatura

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
Z:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903
D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173
D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048
D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351
D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi