Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Seminář z chemie

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
Ing. Jana Ondráčková, CSc.
Ing. Markéta Rybáčková, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen primárně pro studenty, kteří měli omezenou možnost studovat chemii na středoškolské úrovni. Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti obecné, anorganické a organické chemie, které následně studentům pomohou při studiu předmětů Obecná a anorganická chemie I a Organická chemie I na úrovni bakalářského studia. Je vedený formou kombinace přednášek a seminářů a zaměřuje se na základní principy nomenklatury, na vyčíslování redoxních rovnic a na přehled organických sloučenin.

Sylabus

1.Elektronové konfigurace atomů a iontů, periodická soustava prvků - trendy vlastností, oxidační stavy a jejich stabilita.

2.Chemické reakce a vyčíslování rovnic - reakce bez změny oxidačního stavu, redoxní reakce.

3.Molekulární elementární nekovy a jejich sloučeniny - oktetové pravidlo, elektronové vzorce, formální náboj, základní tvary molekul, hybridizace, polarita vazby, řád a energie vazby. Základní molekulární oxidy, hydridy, halogenidy -názvosloví, reaktivita.

4.Ionty v roztocích a jejich soli - vlastnosti vody, disociace , pH, hydratace, hydrolýza, názvosloví kationtů a aniontů, halogenovodíky a jejich kyselost.

5.Iontové krystaly, rozpustnost solí, oxoanionty a oxokyseliny, hydroxoanionty.

6.Koordinační sloučeniny a kovy - koordianční čísla, tvary komplexů, ligandy, základní názvosloví, struktura a vazba v kovech, přípravy a výroby technologicky významných kovů.

7.Pevné sloučeniny kovů a nekovů - struktura binárních sloučenin, oxidy a jejich redoxní a acidobazické vlastnosti, kovalentní halogenidy, důležité sulfidy, nitridy, amidy, karbidy.

8.Trendy fyzikálních a chemických vlastností vyplývající z periodické tabulky

9.Lewisova teorie a její aspekty pro struktury a reakce anorganických sloučenin

10.Alkany a cykloalkany - názvoslovné principy, prostorová stavba, reaktivita (radikálová substituce - halogence, oxidace)

11.Alkeny a alkyny - názvosloví, izomerie, reakce (elektrofilní adice, radikálová adice, oxidace), dieny.

12.Aromatické uhlovodíky - jednoduché a kondenzované areny, jejich reaktivita a deriváty.

13.Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, organokovové sloučeniny, alkoholy a fenoly.

14.Deriváty uhlovodíků - aldekydy a ketony, karboxylové kyseliny, nitrosloučeniny a aminy.

Literatura

Z: Sedmidubský D., Flemr V., Svoboda J., Cibulka R. : Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha (2011), 978-80-7080-790-3
Z: Flemr V., Holečková E. : Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii VŠCHT Praha(2001),80-7080-435-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi