Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Seminář z chemie

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
Ing. Jana Ondráčková, CSc.
Ing. Markéta Rybáčková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je určen primárně pro studenty, kteří měli omezenou možnost studovat chemii na středoškolské úrovni. Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti obecné, anorganické a organické chemie, které následně studentům pomohou při studiu předmětů Obecná a anorganická chemie I a Organická chemie I na úrovni bakalářského studia. Je vedený formou kombinace přednášek a seminářů a zaměřuje se na základní principy nomenklatury, na vyčíslování redoxních rovnic a na přehled organických sloučenin.

Sylabus

1.Elektronové konfigurace atomů a iontů, periodická soustava prvků - trendy vlastností, oxidační stavy a jejich stabilita.

2.Chemické reakce a vyčíslování rovnic - reakce bez změny oxidačního stavu, redoxní reakce.

3.Molekulární elementární nekovy a jejich sloučeniny - oktetové pravidlo, elektronové vzorce, formální náboj, základní tvary molekul, hybridizace, polarita vazby, řád a energie vazby. Základní molekulární oxidy, hydridy, halogenidy -názvosloví, reaktivita.

4.Ionty v roztocích a jejich soli - vlastnosti vody, disociace , pH, hydratace, hydrolýza, názvosloví kationtů a aniontů, halogenovodíky a jejich kyselost.

5.Iontové krystaly, rozpustnost solí, oxoanionty a oxokyseliny, hydroxoanionty.

6.Koordinační sloučeniny a kovy - koordianční čísla, tvary komplexů, ligandy, základní názvosloví, struktura a vazba v kovech, přípravy a výroby technologicky významných kovů.

7.Pevné sloučeniny kovů a nekovů - struktura binárních sloučenin, oxidy a jejich redoxní a acidobazické vlastnosti, kovalentní halogenidy, důležité sulfidy, nitridy, amidy, karbidy.

8.Trendy fyzikálních a chemických vlastností vyplývající z periodické tabulky

9.Lewisova teorie a její aspekty pro struktury a reakce anorganických sloučenin

10.Alkany a cykloalkany - názvoslovné principy, prostorová stavba, reaktivita (radikálová substituce - halogence, oxidace)

11.Alkeny a alkyny - názvosloví, izomerie, reakce (elektrofilní adice, radikálová adice, oxidace), dieny.

12.Aromatické uhlovodíky - jednoduché a kondenzované areny, jejich reaktivita a deriváty.

13.Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, organokovové sloučeniny, alkoholy a fenoly.

14.Deriváty uhlovodíků - aldekydy a ketony, karboxylové kyseliny, nitrosloučeniny a aminy.

Literatura

Z: Sedmidubský D., Flemr V., Svoboda J., Cibulka R. : Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha (2011), 978-80-7080-790-3
Z: Flemr V., Holečková E. : Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii VŠCHT Praha(2001),80-7080-435-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi