Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Metalurgie železa

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Děd, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje se základními procesy výroby surového železa ve vysoké peci, používanými surovinami a jejich úpravou a rovněž s alternativními postupy přímé redukce železných rud. V druhé části jsou probírány nejdůležitější rafinační reakce zkujňovacího procesu (oduhličení, odfosfoření) a navazující redukční rafinace (dezoxidace, odsíření, odplynění), s poukázáním na specifika a možnosti současných metalurgických agregátů.
Závěr kurzu je věnován technologickým procesům odlévání oceli a zpracování hutních polotovarů kováním a válcováním.

Sylabus

1. Vývoj výroby železa z rud.
2. Primární a druhotné suroviny pro výrobu železa.
3. Úprava primárních surovin a příprava vysokopecní vsázky.
4. Procesy při výrobě surového železa ve vysoké peci.
5. Provoz vysoké pece, směry intenzifikace vysokopecního procesu.
6. Tavná redukce a přímá výroba železa z rud.
7. Reakce zkujňovacího procesu.
8. Kyslíkový konvertor, elektrická oblouková, tandemová a SM pec.
9. Mimopecní rafinace oceli.
10. Rafinace oceli v pánvové peci.
11. Klasické a kontinuální odlévání oceli.
12. Výroba korozivzdorných ocelí, přetavné rafinační procesy.
13. Výroba oceli a litiny pro odlitky.
14. Zpracování hutních polotovarů kováním a válcováním.

Literatura

Z: Brož L. a kol.: Hutnictví železa, SNTL/Alfa Praha 1988
Z: Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL/Alfa Praha 1972
D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, ISBN: 0408053690
D: Beránek M., Jandová J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, VŠCHT Praha 1984

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi