Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemické reaktory

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Anotace

Cílem je osvětlit vlastnosti chemických reakcí důležité pro provedení reakce v průmyslovém měřítku a postupy, jak tyto údaje získat studiem kinetiky reakce a termodynamických vlastností reakční směsi. Jsou vysvětleny matematické modely umožňující vyhodnotit výsledky experimentálního výzkumu a simulovat průběh reakce v průmyslovém reaktoru.

Sylabus

1. Přehled chemických reaktorů, reakční entalpie a chemická rovnováha
2. Definice reakční rychlosti a jejich vazba na definiční stechiometrickou rovnici
3. Kinetické rovnice, vliv koncentrací látek a teploty na rychlost nevratných reakcí v roztoku
4. Vliv koncentrací látek a teploty na rychlost vratných reakcí (trajektorie maximálního výkonu reaktoru)
5. Soustavy reakcí, definice pojmu selektivita a výtěžek. Bočné, následné a autokatalytické soustavy reakcí
6. Popis průběhu reakcí katalyzovaných katalyzátory a enzymy (rovnice Langmuir-Hinshelwoodova typu)
7. Metody výzkumu kinetiky chemických reakcí v laboratoři a poloprovozu
8. Vsádkový reaktor, princip, konstrukce a matematický model
9. Průtočné reaktory s pístovým tokem, princip, konstrukce a matematický model
10. Průtočný ideálně promíchávaný reaktor a kaskáda reaktorů, látková a tepelná bilance
11. Porovnání výkonu a chování průtočných reaktorů
12. Laboratorní reaktory pro získávání kinetických dat
13. Moderní konstrukce chemických reaktorů, mikroreaktory
14. Bezpečné řízení režimu reaktorů s exotermní reakcí

Literatura

Z: J.Horák, J.Pašek, Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL, Praha, 1980, 0460680
D: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi