Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biologie člověka

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Klára Bobková, Ph.D.
doc. RNDr. Berta Otová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy biologie člověka a lékařské genetiky, tzn. se zákonitostmi dědičnosti, její hmotnou podstatou, s možností zjišťování a prevence dědičných chorob a vrozených vývojových vad. Prohloubení znalostí o vývoji člověka, o příčinách individuálních rozdílů fyzických a duševních vlastností.

Sylabus

1. Buňka, eukaryotní buňka, tkáň, organismus; Mitóza, meióza, gametogeneze; klinické důsledky poruch meiózy, nondisjunkce.
2. Mendelovy zákony, vymezeni pojmů: gen, alely, genotyp, fenotyp, monogenní dědičnost interakce nealelních genů, polygenní dědičnost.
3. Cytogenetika – chromosom, karyotyp člověka; Cytogenetické metody – pruhování, metoda FISH; Chromosomální odchylky.
4. Interakce nealelních genů; Multifaktoriální dědičnost – polygeny / vlivy prostředí; Multifaktoriálně děděné fyziologické znaky a choroby; Multifaktoriálně děděné choroby a stárnutí organismu.
5. Genetika populací, selekce, mutace, migrace; Genetická variabilita lidské populace; Genetický drift; Haplotyp; Polymorfismy; Evoluce člověka a její mechanismy.
6. Vazba genů, crossing-over, mapování; využití vazby v rodokmenové studii – nepřímá diagnostika – úvod.
7. Molekulární podstata uchování a přenosu genetické informace; Gen; Genetický kód; Bodové mutace.
8. Základy molekulární genetiky, molekulární podstata uchování a přenosu genetické informace. Základy molekulární genetiky. Analýza nukleových kyselin, DNA diagnostika přímá a nepřímá.
9. Hodnocení DNA diagnostiky. RFLP, sekvenování. Seznámení s vybavením laboratoře (elektroforéza, termocykler, sekvenátor atp.).
10. Ontogeneze; Diferenciace pohlaví. Teratogeny; Stárnutí organismu; Farmakogenetika, nutrigenetika.
11. Regulace buněčného cyklu, buněčná signalizace; Protoonkogeny, tumor-supresorové geny, mutátorové geny.
12. Nádorová onemocnění - genetická podstata, vlivy prostředí, nové přístupy k terapii; Personifikovaná léčba.
13. Imunogenetika; Imunita, buněčné složky imunitní odpovědi; Genetická regulace imunitní odpovědi.
14. Imunogenetika - Histokomatibilitní lokusy; Imunofenotyp, haplotyp; Transplantační zákony; GVHD; Asociace chorob a imunofenotypu; Autoimunitní reakce.

Literatura

P:Otová B., Mihalová R.: Základy biologie a genetiky člověka, Karolinum, Praha 2012, ISBN 978-80-246-2109-8
D:Otová B. a kolektiv: Lékařská biologie a genetika I. díl. Karolinum, Praha 2008, ISBN 978-80-246-1594-3
D:Kohoutová M. a kolektiv: Lékařská biologie a genetika II. díl. Karolinum, Praha 2012, ISBN 978-80-246-1873-9
D:Kočárek E.: Genetika. Scientia, Praha 2008, ISBN 978-80-869-6036-4


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi