Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Optoelektronika

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty se souborem technických prostředků využívajících jedinečných vlastnosti fotonů jakožto nositelů energie a informace. Přednášky poskytují ucelený přehled o principech, technologii přípravy, vlastnostech a základních aplikacích optoelektronických prvků. V návaznosti na přednášky se studenti na cvičeních seznámí s konkrétní technologií základních optoelektronických prvků a systémů, proměří jejich důležité optické a elektrické parametry.

Sylabus

1. Fyzikální základy optoelektronických struktur - interpretace základních principu kvantové teorie - pozorováni kvantového objektu, princip neurčitosti, princip komplementarity, princip korespondence, formalismus kvantové teorie
2. Interakce látky a zářeni - bozony, fermiony, popis interakce, vlastnosti fotonu, absorpce, spontánní a stimulovaná emise, bilanční rovnice
3. Klasifikace materiálů pro optoelektroniku propustnost odrazivost, energetické modely, přímé a nepřímé polovodiče
4. Zdroje zářeni - inverze obsazeni energetických úrovni, rezonátor, podmínky laserové činnosti, ustáleny stav, přechodové jevy, koherence
5. Výkonové lasery pevnolátkové a plynové lasery, způsoby buzeni, materiály a konstrukce, lasery s řízenou kvalitou rezonátoru
6. Elektroluminiscenční diody - způsob buzeni, pásové modely, materiály, technologie, konstrukce, optické a elektrické vlastnosti
7. Polovodičové lasery � princip buzení, heterostruktura, pásové modely, materiály
8. Technologie polovodičových laserů � konstrukce, rezonátory, optické a elektrické vlastnosti, integrace
9. Světlovody - podmínky šíření světla, světlovody se skokovou změnou indexu lomu, gradientní, jednomódové, vazba na vlákno, technologie výroby.
10. Detektory záření - principy detekce a prahová citlivost, PN fotodiody, PIN fotodiody, fototranzistory, materiály, technologie výroby, optické a elektrické parametry
11. Interdigitálni fotodetektory, integrace, princip slunečních článků, materiály a technologie
12. Optoelektronické systémy základní vlastnosti optronu, princip optické komunikace
13. Integrovaná optoelektronika, zpracováni optického signálu
14. Základy holografie a princip holografického záznamu informace
Laboratorní výuka:
Proměření základních vlastnosti optoelektronických prvku; zdroje záření, fotodetektory, elementární optoelektronické systémy.

Literatura

Z: B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of photonics; John Wiley & Sons, Inc., New York, ISBN 0-471-83965-5
Z: B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky,překlad knihy: 4 svazky, Matfyzpress 1994, ISBN 80-85863-05-7
D: I. Burger, L. Hudec: Elektronické prvky; Alfa, Bratislava 1989, ISBN 80-05-00120-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi