Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Polymery v konzervování

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Vítězslav Knotek, Ph.D.
Ing. Irena Kučerová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii výroby, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat v muzejních, historických sbírkách. Také se seznámí s polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů.

Sylabus

1. Vznik, struktura a názvosloví polymerů.
2. Chemické a fyzikální vlastnosti polymerů – základní pojmy.
3. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností polymerů na teplotě.
4. Rozpustnost polymerů, viskozita a reologické chování roztoků polymerů.
5. Termoplasty.
6. Reaktoplasty.
7. Syntetické kaučuky.
8. Adheze a adheziva, obecné složení lepidel a lepivých tmelů.
9. Typy lepidel a jejich aplikační oblasti, technologie lepení.
10. Nátěrové hmoty - obecné složení, typy a jejich vlastnosti.
11. Aplikace jednotlivých typů nátěrových hmot, technologie nanášení nátěrových hmot.
12. Nové materiály ve sbírkách.
13. Degradace polymerních materiálů sbírkových předmětů.
14. Konzervace polymerních materiálů.

Literatura

Z Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

D Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

D . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

Z J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

Z T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002
Z Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.
D J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi