Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Analýza uhlovodíků a životní prostředí

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Anotace

Předmět poskytne studentům podrobné informace o praktických aspektech využití instrumentálních metod pro analýzu uhlovodíků a dalších organických heterosloučenin ve složkách životního prostředí (ovzduší, voda, půda). Pozornost je věnován jak separačním (GC, LC), tak i spektrálním (MS, FTIR, UV) analytickým metodám. Na praktických příkladech jsou vysvětleny způsoby odběrů vzorků, jejich úpravy a zkoncentrování a finální analýzy.

Sylabus

1. Základní rozdělení uhlovodíků a organických látek z hlediska vlivů na životní prostředí.
2. Záchyt a vzorkování uhlovodíků a organických látek z ovzduší a dalších plynných médií - filtrace, adsorpce, absorpce, chemisorpce, kanystrové systémy.
3. Izolace uhlovodíků a organických látek z vodných vzorků, půdy a pevných materiálů - extrakce, SPME,"head space" analýza.
4. Kapalinová chromatografie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, metodické postupy.
5. Plynová chromatografie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, metodické postupy.
6. Hmotnostní spektrometrie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, základní interpretace MS spekter.
7. Infračervená spektrometrie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, základní interpretace FTIR spekter.
8. UV/VIS a flurescenční spektrometrie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, základní interpretace UV a flurescenčních spekter.
9. Praktické aspekty kvalitativní a kvantitativní analýzy - identifikace složek v komplexních uhlovodíkových vzorcích, kalibrace odezvy detektoru pro stanovení kvantity, validace výsledků, chyba stanovení.
10. Požadavky na stopovou a ultrastopovou analýzu uhlovodíků v životním prostředí - instrumentace, manipulace se vzorky a jejich zpracování, přesnost a spolehlivost stanovení.
11. Těkavé uhlovodíky a organické látky v emisích a ovzduší - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz.
12. Uhlovodíky a organické látky ve vodných vzorcích - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz.
13. Stanovení polyaromatických uhlovodíků v životním prostředí - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz.
14. Ropná kontaminace půdy a pevných materiálů - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz, odhad stáří kontaminantu.

Literatura

D: Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group Series, Vol. 1: Analysis of Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media, March 1998, Amherst Scientific Publishers, ISBN 1-884-940-14-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi