Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Adsorpční procesy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku vlastností, výroby a použití různých druhů adsorpčních materiálů. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni se základními druhy průmyslově vyráběných adsorbentů na bázi anorganických materiálů i na bázi uhlíku, postupy testování jejich vlastností i oblastmi jejich použití v technické praxi. Jsou vyučovány základní teoretické vztahy a rovnice používané pro popis adsorpce (Langmuir, Freundlich, BET, Dubinin) a studenti se naučí tyto rovnice prakticky aplikovat při popisu adsorpce. Další část výuky je zaměřena na popis průmyslových adsorpčních zařízení používaných při čištění spalin, odpadních a topných plynů, čištění pitných a odpadních vod i dalších adsorpčních procesů používaných v mnoha jiných případech.

Sylabus

1. Teoretické základy adsorpce, základní pojmy používané v oblasti adsorpce.
2. Základní mechanismy adsorpce (rozlišení fyzikální adsorpce a chemisorpce, příklady).
3. Teorie adsorpce, základní adsorpční rovnice a jejich používání v praxi.
4. Praktické aplikace adsorpčních teorií při vyhodnocování naměřených dat a výpočtech adsorbérů.
5. Základní druhy adsorpčních materiálů (uhlíkaté adsorbenty, silicagely, zeolity) a jejich charakteristické vlastnosti.
6. Významné vlastnosti adsorbentů (BET povrch, objem ads. pórů, pevnost, sypná hmotnost, skutečná a zdánlivá hustota).
7. Metody testování adsorbentů (gravimetrické, volumetrické, průtočné, statické).
8. Základní postupy výroby uhlíkatých adsorbentů.
9. Základní postupy výroby adsorbentů na anorganické bázi.
10. Adsorpční zařízení používaná v technické praxi při čištění plynů.
11. Adsorpční zařízení pro čištění pitných a odpadních vod a pro další průmyslové aplikace.
12. Navrhování adsorpčních zařízení (postup při navrhování zařízení, určení správných pracovních parametrů, příklady výpočtů).
13. Oblasti použití adsorbentů v technické praxi, postupy reaktivace a likvidace použitých adsorbentů.
14. Největší výrobci uhlíkatých a anorganických adsorbentů na světě, vývoj světových trhů adsorbentů.

Literatura

Z: Podklady z přednášek.
D: Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Elsevier, 2006
Z: Bathen D., Breitbach M.: Adsorptionstechnik, Springer Verlag, 2001

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi