Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Spalování paliv

Kredity 6
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami výpočtu látkové a energetické bilance při spalování plynných paliv, s chemismy hoření plynů a tvorby látek znečišťujících životní prostředí. Vedle základního přehledu energetických a technologických zařízení spalujících plynná paliva je pozornost věnována i spalování kapalných a plynných paliv ve spalovacích motorech a vlivu paliva na chod provoz motorů a emise škodlivin. Pozornost je věnována rovněž zařízením pro odstraňování škodlivin z výfukových plynů a možnostem využití alternativních motorových paliv.

Sylabus

1. Základní pojmy a definice, klasifikace topných plynů, stavové chování topných plynů, standardizované plynárenské stavové rovnice
2. Látková a energetická bilance spalování topných plynů, spalné teplo a výhřevnost - standardizované metody stanovení
3. Difúzní a kinetické spalování topných plynů
4. Vznícení a zápalná teplota, meze zápalnosti, spalovací rychlost, stabilita plamene
5. Metody výpočtu teploty plamene, tepelná disociace spalin
6. Záměnnost topných plynů, mechanismy hoření plynných paliv
7. Anorganické polutanty - vznik při spalování plynných paliv a způsoby omezování jejich emisí
8. Organické polutanty - vznik při spalování plynných paliv a způsoby omezování jejich emisí
9. Hořáky a spalovací zařízení pro specifické technické aplikace
10. Podmínky pro uskutečnění spalovacího procesu, homogenní a heterogenní spalování, spalování paliv ve spalovacích motorech, dělení spalovacích motorů podle funkce, konstrukce a oblasti použití
11. Spalování paliv v zážehových motorech, vlastnosti automobilových benzinů a jejich vliv na provoz motoru, alternativní paliva pro zážehové motory
12. Spalování paliv ve vznětových motorech, vlastnosti dieselových paliv a jejich vliv na provoz motoru, alternativní paliva pro vznětové motory
13. Spalování paliv v leteckých pístových a turbínových motorech, paliva pro letecké motory (vlastnosti, kvalitativní ukazatele)
14. Emise vznikající při spalování motorových paliv, faktory ovlivňující tvorbu emisí škodlivin, zařízení pro dodatečnou úpravu složení spalin

Literatura

Z: Kolektiv autorů:Plynárenská příručka, GAS s.r.o., Praha 1997, ISBN 80-902339-6-1
D: Chung K. Law: Combustion Physics, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2006, ISBN 0-521-87052-6
D: Ashwani K. Gupta and David G. Lilley (Editors): High Temperature Air Combustion, CRC Press, Boca Raton 2003, ISBN 0-8493-1036-9
D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi