Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Koksárenství

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku technologie výroby koksu, zpracování a využití všech produktů koksování (Koks, koksárenský plyn, dehet, benzol, amoniak). Součástí jsou také cvičení, ve kterých se procvičují metody výpočtu jednotlivých koksárenských aparátů.

Sylabus

1. Historie výroby koksu v českých zemích, minulost, současnost a budoucnost č. koksoven
2. Mechanismus vzniku koksu v procesu tepelné karbonizace uhlí
3. Jednotlivé celky koksovny, jejich funkce a uspořádání na koksovně
4. Koksárenská baterie a její hlavní části, různé typy koksárenských pecí
5. Koksárenské stroje a další pomocná zařízení na koksovně, provoz koksárenské baterie
6. Chemické provozy koksovny, jejich funkce, získávání vedlejších produktů koksování
7. Čištění koksárenského plynu, oblasti použití koksárenského plynu
8. Zpracování vyrobeného koksu, hodnocení kvlity koksu
9. Oblasti použití koksu, vysoká pec a její funkce, nové technologie výroby železa bez koksu
10. Nové postupy výroby koksu, vývojové tendence kosárenství
11. Znečišťování životního prostředí při výrobě koksu, snižování emisí škodlivin na koksovnách
12. Vedlejší produkty koksování - vazby mezi složením uhlí a kapalnými produkty karbonizace uhlí
13. Zpracování koksárenského dehtu a koksárenského benzolu, výroba chem. produktů
14. Zpracování vedlejších produktů koksování na uhlíková vlákna, uhlíkové elektrody a další produkty

Literatura

Z.: Miroslav Píša: Výroba koksu; SNTL Praha, 1978
Z.: Antonín Kozina, Miroslav Píša: Základy koksárenství; SNTL Praha, 1956
Z.: Antonín Kozina, Miroslav Píša, Bohumil Šplíchal: Koksárenství; SNTL/ALFA, Praha, 1973
D.: Vladimír Charvát: Skripta Koksárenství, díl II; VŠCHT Praha, 1977
D.: Jaroslav Bauer, Miroslav Janík, Rudolf Kubička, Vladimír Včelák: Skripta Koksárenství a úprava uhlí, sešit 3: chemické využití uhlí; VŠCHT Praha, 1976
D.: Vladimír Šebelík: Koksárenství v Českých zemích a na Slovensku; Hutní projekt Frýdek- Místek, 1996
D.: Orhan Kural: Coal ISBN 975-95701-1-4, Istanbul, 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi