Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Pevná paliva a životní prostředí

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Veronika Kyselová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku technologií těžby, zpracování a využití pevných paliv (uhlí, biomasa, energeticky využitelné druhy odpadu). Velká pozornost je věnována vlivu těchto technologií na životní prostředí. Podrobně jsou probírány technologie čištění spalin vznikajících při spalování těchto paliv a technologie zachycování vznikajícího CO2 a jeho ukládání do podzemí.

Sylabus

1. Podíl pevných paliv mezi primárními zdroji energie
2. Způsoby těžby černého a hnědého uhlí, úpravnické postupy
3. Technologické postupy sušení, mletí a briketování uhlí
4. Základní zdroje biomasy, způsoby zpracování a využití biomasy, základní rozdíly ve vlastnostech uhlí a biomasy
5. Analytické postupy k hodnocení uhlí a biomasy
6. Postupy zplyňování uhlí a biomasy, typy zplyňovacích zařízení
7. Postupy přímého a nepřímého zkapalňování uhlí
8. Využití uhlí a biomasy k energetickým účelům, spalovací procesy. Typy spalovacích zařízení různých výkonů, jejich výhody a nevýhody
9. Vznik škodlivin při spalování pevných paliv, primární možnosti jejich omezování
10. Technologie čištění spalin, metody zachycování CO2 a jeho ukládání do podzemí
11. Legislativní předpisy v oblasti ochrany ovzduší
12. Postupy používané pro pyrolýzu uhlí, biomasy a odpadů
13. Výpočty složení spalin z údajů o vlastnostech a složení paliva
14. Inženýrské výpočty energetických zařízeníLiteratura

Z.: Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002
D.: Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html
Z.: K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých adsorbentů; Skriptum VŠCHT Praha, 2003
Z.: K. Ciahotný: Energetické zdroje České republiky a jejich předpokládaný vývoj; Skriptum VŠCHT Praha, 2003
D.: Orhan Kural: Coal -Resources, Properties, Utilization, Pollution; Istambul 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi