Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Ochrana čistoty vod

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Aleš Pícha, Ph.D.
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty přehlednou formou s problematikou ochrany vod, kterou je třeba chápat jako integrovanou ochranu množství i jakosti vod povrchových a podzemních. Předmět pojednává o významu vody pro člověka z pohledu chemického, fyzikálního, biologického, společenského i kulturního, seznamuje studenty s problematikou antropogenního ovlivnění vod a jeho důsledky, se zdravotními riziky spojenými s vodním prostředím, s možnostmi hospodaření s vodou, s legislativními i technologickými nástroji ochrany vodních zdrojů a řešením havárií na vodách. Během cvičení se studenti formou exkurze seznámí s provozem chemické služby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, podílející se na řešení havárií na vodách, a prostřednictvím terénního cvičení - vzorkování vodního prostředí - si ověří nabyté poznatky v reálných podmínkách.

Sylabus

1. Význam vody pro člověka
2. Voda v ČR
3. Systém ochrany vod
4. Antropogenní ovlivnění vod
5. Odpadní vody
6. Podzemní vody
7. Srážkové vody
8. Povrchové vody
9. Zdravotní rizika z vody
10. Havárie na vodách
11. Vzorkování vodního prostředí
12. exkurze: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - Chemická služba
13. cvičení v terénu: vzorkování na vodní nádrži Džbán
14. cvičení v terénu: zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení v souladu s platnou legislativou

Literatura

Z:Šmejkalová P.,Pícha A.: Ochrana čistoty vod - interní studijní materiály
D:Vyhláška MZe č.428/2001 Sb.
D:Vyhláška MZ č.238/2011 Sb.
D:Zákon č.252/2001 Sb.- Vodní zákon
D:Kotlík B. a spol.: Vzorkování v životním prostředí,2THETA,Český Těšín,2015

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi