Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Metody a výpočty v analytice vody

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
RNDr. Štěpánka Smrčková, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

V předmětu jsou probírány analytické metody stanovení hlavních složek pitných, povrchových i odpadních vod. Výběr metod vychází z běžné analytické praxe a vždy je vysvětlen princip, postup stanovení, případná předúprava vzorku, eliminace rušivých vlivů, oblast použití dané metody a výpočet koncentrace analytu. Předmět tak vytváří teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoří analytiky vody. Důraz je kladen také na pochopení a procvičení základních výpočtů používaných při přípravě roztoků, vyhodnocení dat a zpracování výsledků.

Sylabus

1. Rozbory vody - rozsah, způsob vyjadřování výsledků, kontrola správnosti
2. Matematické zpracování naměřených dat v metodách titračních a spektrofotometrických (včetně kalibrace)
3. Fyzikálně-chemické parametry: konduktivita, pH; použití ionexů v analytice vody
4. Sumární anorganické ukazatele: Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, iontově rozpuštěné látky
5. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku
6. Titrační stanovení síranů, chloridů
7. Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů, reaktivního fosforu, boru a křemíku
8. Stanovení CHSK-Mn; spektrofotometrické stanovení železa; stanovení manganu titrační kolorimetrií
9. Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku; titrační a spektrofotometrické stanovení aktivního chloru
10. Stanovení CHSK, BSK, TOC a MBAS v povrchových nebo odpadních vodách
11. Stanovení sloučenin dusíku a fosforu v odpadních vodách; dusíková bilance
12. Odběr, skladování a konzervace vzorku
13. Voda používaná pro analytické účely; čistota chemikálií
14. Přehled aplikovaných výpočtů v analytice vody

Literatura

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6
Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 2012, ISBN 978-08-7553-013-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi