Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř analytiky vody

Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
RNDr. Štěpánka Smrčková, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

Studenti se naučí kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod. Získané teoretické znalosti uplatní při experimentální činnosti a získají potřebnou manuální zručnost. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí postupu, ale také na porozumění metodice, náležitému zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Metody stanovení jednotlivých analytů jsou aplikovány na modelové i reálné vzorky a v průběhu semestru je do úloh zařazen zkrácený rozbor pitné vody.
Teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoře analytiky vody jsou vyučovány v rámci předmětu Metody a výpočty v analytice vody.

Sylabus

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Organizační pokyny.
2. Převzetí stolů s vybavením. Příprava roztoků činidel.
3. Sestrojení kalibračních závislostí pro spektrofotometrická stanovení.
4. Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů, reaktivního fosforu a křemíku.
5. Měření hodnoty pH, konduktivity. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku, chloridů.
6. Stanovení IRL. Gravimetrické stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Titrační stanovení síranů.
7. Stanovení CHSK-Mn. Spektrofotometrické stanovení železa. Kolorimetrické stanovení manganu.
8. Zkrácený rozbor vzorku pitné vody.
9. Titrační stanovení rozpuštěného kyslíku a aktivního chloru. Spektrofotometrické stanovení boru.
10. Stanovení CHSK-Cr, TOC a MBAS v povrchové nebo odpadní vodě. Nasazení BSK7.
11. Stanovení organického a Kjeldahlova dusíku v odpadní vodě; dusíková bilance. Stanovení celkového fosforu. Dokončení BSK7.
12. Zpracování dat, interpretace výsledků. Opakování, procvičení výpočtů.
13. Závěrečný test. Náhradní termín pro zameškané úlohy.
14. Úklid v laboratoři. Předání pracovních míst.

Literatura

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6
Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 2012, ISBN 978-08-7553-013-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi