Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologické výpočty v energetice

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ing. Eva Mištová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na procesy spojené s dokonalým a nedokonalým spalováním paliva (výhřevnost, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu, obecná rovnice kyslíkové bilance, množství a složení spalin a jejich odsiřování), v další části pak na termodynamické procesy na elektrárně (práce, termická a termodynamická účinnost, carnotizace cyklu), výpočty spojené s paroplynovým cyklem s chladícími cykly a cykly tepelných čerpadel.

Sylabus

1. Druhy paliv ve výrobě energií, vlastnosti. Spotřeba energií. Spalné teplo, výhřevnost.
2. Efektivní spalování. Přebytek vzduchu. Metody analýzy spalin.
3. Nedokonalé spalování. Stanovení součinitele přebytku vzduchu. Kyslíková bilance.
4. Teplota hoření. Disociace spalin. Rychlost hoření, meze zápalnosti, stabilita spalování.
5. Účinnost kotle a její stanovení. Záruční zkoušky (norma ČSN 070302).
6. Stavové diagramy vody a vodní páry. Výpočty podle formulací IAPWS (IFC67, IF97)
7. Zjišťování stavu mokré páry, metody, zařízení.
8. Tepelné oběhy. Účinnost, její zvyšování.
9. Energetické výrobny. Zjednodušená schémata, využité teplo, ztráty.
10. Parní turbíny, expanze v h-s diagramu. Termodynamická účinnost.
11. Výroba elektrické energie. Základní ukazatelé a jejich stanovení.
12. Chladící okruhy elektráren, kondenzátor, entalp. bilance kondenzátoru. Bilance chl. okruhu.
13. Paroplynové cykly, znázornění dějů v t-s diagramu, účinnost.
14. Chlazení na nízké teploty. Kompresorové a absorpční cykly. Tepelná čerpadla.

Literatura

Z:Mištová E.,Macák J.,Jelínek L.:Energetika-Návody k výpočtům,VŠCHT Praha,2016,978-80-7080-946-4
D:Vošta J., Matějka Z., Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,80-7080-358-4
D:Tabulky a diagramy z oboru paliv, SNTL Praha 1956
D:Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností obyčejné vody,CZ NC PWS,Ústav termomechaniky AV ČR,Praha,2001,80-85918-63-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi