Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Seminář a laboratoř analytiky prostředí

Kredity 6
Rozsah 0 / 8 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Miroslava Novotná, CSc.

Anotace

Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu životního prostředí. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek s důrazem Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálnímái metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou srovnány metody využitelné v terénu i v laboratoři.

Sylabus

1. Odběr a konzervace vzorků, vztah odběru vzorků a zvolené analytické metody, kombinace analytických metod, dokumentace odběru
2. Předúprava vzorků, stanovení sušiny, extrakce, absorpce, zahuštění vzorků, mineralizace
3. RTG fluorescenční analýza, prvková analýza pevných polutantů
4. RTG difraktometrie � stanovení krystalické formy pevných polutantů
5. Ramanova spektroskopie � identifikace korozních produktů
6. Infračervená spektroskopie � identifikace polymerních odpadů
7. Termogravimetrie ve spojení s IR a MS- termický rozklad a analýza odpadů
8. Kvalitativní analýza pevných částic v ovzduší, polétavý prach, prachové imise v pracovním prostředí
9. Imise v životném prostředí, identifikace úsad na rostlinném materiálu
10. Kvalitativní analýza znečištění vody � nepolární a polární organické látky
11. Stanovení celkového organického uhlíku ve vodě
12. Stanovení tenzidů, detergentů a povrchově aktivních látek ve vodě
13. Netěkavé organické látky v půdě, izolace a kvalitativní analýza, organická elementární analýza
14. Komplexní analýza neznámé látky, tvorba protokolu

Literatura

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Chemické a fyzikální metody analýzy vod,04-614-86
Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2007,978-80-7080-520-6VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi