Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř vzorkování životního prostředí

Kredity 6
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Veronika Rippelová, Ph.D.
Ing. Marek Šír, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností v problematice vzorkování různých matric přírodního prostředí za účelem sledování základních fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů. Praktická výuka volně navazuje na předmět "Vzorkování pro analýzu životního prostředí". Předmět se skládá ze dvou částí a probíhá blokově (časový rozsah 2 týdny). První část předmětu absolvují studenti přímo v terénu, přičemž odebírají reálné vzorky. Vzorky studenti zpracují v navazující analytické části (2.týden), která probíhá v laboratořích Ústavu chemie ochrany prostředí.Tématicky jsou jednotlivé laboratorní úlohy rozděleny tak, aby pokryly v terénní části vzorkování různých složek ŽP a v analytické části spojily základní analytické metody používané v analýze ŽP. Studenti pracují ve skupinách. Postup odběru vzorků a výsledky jednotlivých prací jsou zpracovány do přehledné závěrečné zprávy.

Sylabus

Rozsah předmětu zahrnuje:

Příprava projektu odběrů vzorků - teoretická příprava na odběr, úpravy vzorků v terénu, adjustace, transport, zpracování a úpravy vzorků v laboratoři, sestavení plánu vzorkování
Vzorkování povrchových vod pro určení vlivu emise odpadních vod na kvalitu vodního toku
Vzorkování podzemních vod pro stanovení rozpuštěných kovů
Vzorkování odpadních vod pro terénní měření a laboratorní stanovení amoniakálního dusíku a dusičnanů
Vzorkování sedimentů pro stanovení těžkých kovů
Vzorkování zemin a odběr reprezentativního vzorku
Vzorkování zemin a půdního vzduchu pro stanovení těkavých organických látek
Úprava a analýza vzorků v laboratoři
Prezentace závěrečné zprávy

Literatura

Z:Metodický pokyn MŽP - Vzorkování v sanační geologii (2006)
D:Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro vzorkování odpadů (2008)
D:Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi