Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř biotechnologií II

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti pokračují v experimentální práci zahájené v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií I. Prohloubí své teoretické znalosti vymezené oblasti, případně si osvojí další metodiky související se zadaným tématem. Pokračují v systematické experimentální práci a spolupodílí se na směřování badatelských aktivit i na strategií pro jejich řešení. V průběhu práce si prohloubí znalosti metodik pro získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.

Sylabus

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: biotechnologie, mikrobiologie, buněčná fyziologie, bioinženýrství a dalších. Laboratorní práce studentů bude vycházet ze zkušeností získaných v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií I. Studenti v průběhu předmětu prohloubí teoretické znalosti v dané oblasti vymezené tématem a zapojí tyto vědomostí do širšího kontextu. Na začátku experimentální práce vypracují systematický plán práce, podle kterého provedou laboratorní experimenty. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Na základě těchto výsledků vypracují zprávu ve formě vědecké publikce s obvyklou strukturou. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na rozsah práce, strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Literatura

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi