Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální práce oboru biotechnologie

Kredity 4
Rozsah 0 / 5 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na vypracování podrobné odborné rešerše na téma jenž obvykle souvisí s tématem diplomové práce studenta. V rámci předmětu studenti prohloubí své znalosti v oblasti využití sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů samostatně zpracovávat, strukturovat do vhodných kapitol a hodnotit v širších souvislostech. Při zpracování rešerše dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.

Sylabus

Semestrální práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití všech dostupných databází. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem. Vypracují vhodnou strukturu pro přehledový článek a naplní jí faktografií nalezenou v literatuře. Výsledky rešerše v přehledovém článku podrobně vyhodnotí a formulují závěry v dostatečně širokém kontextu. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Literatura

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti v celém rozsahu dostupných databází.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi