Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Organizace zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví

Kredity 1
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.

Anotace

Předmět klade důraz na zdravotnictví jako systém a principy jeho fungování. Studenti jsou seznámeni s organizační strukturou českého zdravotnictví, sítí zdravotnických zařízení a zdravotní péčí. Dále jsou seznámeni se zdravotním stavem české populace a nejvýznamnějšími rizikovými faktory, které jej ovlivňují.

Sylabus

1.Cíle zdravotní politiky a zdravotnictví. Role státu ve zdravotní péči. Determinanty zdraví, hlavní rizikové faktory z hlediska zdraví populace.
2.Základy demografie. Hodnocení zdravotního stavu populace. Zdravotní stav obyvatelstva ČR.
3.Nejvýznamnější rizikové faktory ohrožující zdraví české populace.
4.Zdravotnictví jako systém a principy jeho fungování. Současné trendy ve vývoji zdravotnických systémů.
5.Financování zdravotnictví: a metody úhrady péče poskytovatelům.
6.Zdravotnické systémy ve světě, hlavní typy a jejich charakteristika.
7.Zdravotnický systém v ČR. Základní principy zdravotnictví v ČR. Veřejné zdravotní pojištění, základní principy a pravidla.
8.Relevantní legislativa: Zákon č. 47/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění.
9.Úloha zdravotních pojišťoven.
10.Organizační struktura českého zdravotnictví, síť zdravotnických zařízení. Zdravotní péče, vymezení a její typy. Segmenty zdravotní péče.
11.Způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.
12.Kvalita zdravotní péče.

Literatura

Z:Janečková H., Hnilicová H., Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, 2009, 978-80-7367-592-9
Z:Hnilicová H., Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího sledování, Praktický lékař č.12/199
Z:Holčík J., Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, Masarykova Universita Brno, 2010, 978-80-210-5239-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi