Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Trestní právo pro forenzní analýzu

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant JUDr. Josef Souček, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základů trestního práva hmotného a trestního práva procesního. V trestním právu hmotném to jsou instituty obecné části trestního zákoníku včetně teorie skutkové podstaty trestného činu. V trestním právu procesním je kladen akcent na základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajišťovací úkony, dokazování a charakteristiku jednotlivých stadií trestního řízení.

Sylabus

1. Základní pojmy trestního práva hmotného. Trestný čin.
2. Vývojová stadia trestného činu.
3. Skutková podstata trestného činu
4. Okolnosti vylučující protiprávnost.
5. Trestná součinnost.
6. Mnohost trestných činů.
7. Výkladová ustanovení trestního zákoníku
8. Právní kvalifikace skutku.
9. Základní pojmy trestního práva procesního.
10. Základní zásady trestního řízení.
11. Subjekty trestního řízení.
12. Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení.
13. Dokazování v trestním řízení.
14. Charakteristika jednotlivých stadií trestního řízení.

Literatura


Z: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 393 s. ISBN 978-80-7380-291-2
Z: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 410 s. ISBN 978-80-7380-237-0
Trestní zákon a trestní řád v platném znění.
D: SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti (podstatně přepracované a doplněné vydání). LexisNexis Nakladatelství Orac, Praha 2003, 455 s. ISBN 80-86199-74-6
D: NOVOTNÁ, J., NOVOTNÝ, F. RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Přípravné řízení trestní (2. doplněné a přepracované vydání). Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2003, 1472 s. ISBN: 80-7179-741-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi