Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř analýzy biologických materiálů

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 2
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Eva Jablonská, Ph.D.
Ing. Jan Lipov, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s molekulárně-biologickými metodami forenzní analýzy nejběžnějších biologických vzorků. Zabývá se izolací nukleových kyselin, evaluací jejího množství a integrity. Klíčovou částí je seznámení s technikami forenzní identifikace osob s přesahem do laboratorní praxe.

Sylabus

1. Úvod, bezpečnost práce v molekulárně biologické laboratoři

2. Zásady práce s biologickým materiálem, zejména s DNA

3. Izolace vlastní DNA z bukálního stěru, posouzení kvality a kvantity

4. Polymerasová řetězová reakce (PCR) - amplifikace tandemových repetic (lokus D1S80)

5. Elektroforetická separace amplikonů

6. Určení počtu repetic (lokus D1S80) a pravděpodobnosti náhodné shody (RMP)

7. Amplifikace mitochondriální DNA (mtDNA) pomocí PCR

8. RFLP analýza mtDNA - štěpení DNA restrikčními endonukleasami

9. Elektroforetická separace a analýza restrikčních fragmentů

10. Kvantifikace nukleových kyselin pomocí kvantitativní PCR (qPCR)

11. Multiplexní amplifikace (multiplex PCR) krátkých tandemových repetic (STR)

12. Fragmentační analýza amplikonů pomocí kapilární elektroforesy

13. Vyhodnocení STR profilů, určení RMP, analýza směsných profilů

14. Základy určování paternity na základě STR

Literatura

D: Butler J.M., Fundamentals of Forensic DNA Typing, Elsevier Publishing 2009, 978-0123749994

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi