Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Marketing potravinářských výrobků

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Vladimír Pour, CSc.

Anotace

Předmět vede studenty k pochopení podstaty a úloh marketingu a jeho uplatnění v podniku, podává informace o prostředí podniku,o marketingovém informačním systému, o plánovaní, o nákupním chování kupujících. Studenti se učí segmentovat trh podle různých kritérií, najít cílovou skupinu zákazníků a k této určit marketingový mix, tedy vhodný produkt, přiměřenou cenu, správnou propagaci a způsob distribuce.

Sylabus

1. Základní pojetí marketingu
2. Analýza zákazníka a konkurence v potravinářském průmyslu
3. Marketingové strategie a strategické plánování v marketingu
4. Portfóliové modely a jejich uplatnění v praxi
5. Marketingový mix
6. Produkt - charakteristika, životní cyklus
7. Vývoj nových potravinářských výrobků
8. Cena - faktory ovlivňující tvorbu, metody cenové kalkulace u potravinářských výrobků
9. Marketingová komunikace - reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej
10. Distribuce - distribuční cesty
11. Marketingový výzkum
12. Kupní chování zákazníků při nákupu potravinářských výrobků
13. Řešení případové studie I.
14. Řešení případové studie II.

Literatura

Z: Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody. VŠCHT Praha, Praha 2002
D: KOTLER, P., Marketing podle Kotlera : Jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Praha, Management Press, 2000,80-7261-010-4
Z: KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi