Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace

Laboratorní práce jsou zaměřeny na aplikaci moderních metod analýzy vybraných komponent potravin používaných v běžné praxi. Náplň jednotlivých cvičení je v souladu s aktuálními požadavky rutinní analýzy potravin, jsou však také zařazeny úlohy odpovídající nejnovějším trendům. Studenti provádějí měření na zařízeních a přístrojích tak, aby si osvojili praktickou realizaci analytických postupů, vyhodnocení naměřených dat a následně jejich zpracování do požadované formy v souladu s legislativními požadavky.

Sylabus

1. Úvodní instruktáž: Provozní řád, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ověření znalostí - vstupní test
2. STANOVENÍ DUSÍKU metodou dle Kjeldahla
3. STANOVENÍ OBSAHU TUKU A JEHO OXIDAČNÍ ŽLUKLOSTI extrakční metodou dle Soxhleta a pomocí stanovení peroxidového čísla
4. STANOVENÍ MASTNÝCH KYSELIN pomocí plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem
5. STANOVENÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace)
6. STANOVENÍ KYSELINY ASKORBOVÉ A DEHYDROASKORBOVÉ metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí a potenciometrickou titrací
7. STANOVENÍ TĚKAVÝCH LÁTEK metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
8. STANOVENÍ SACHARIDŮ metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem ´evaporative light scattering´
9. STANOVENÍ POTRAVINOVÝCH ADITIV („Eček“) A BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK pomocí vysokoúčinné chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
10.CHARAKTERIZACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ pomocí infračervené spektrometrie FTIR spektrometrie S Fourierovou transformací (IČ)
11. Výběrová úloha [I, II, III]
12. Závěrečný zápočtový test, úklid laboratořÍ

Literatura

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroje VŠCHT; ISBN 9781420045666
D: Wrolstad R.E. et al. Handbook of Food Analytical Chemistry, Wiley, 2005, e-zdroj VŠCHT; ISBN 9780471663782
D: Food Analytical Methods, elektronický časopis, Springer, e-zdroj VŠCHT; ISSN 1936-976X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi