Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do potravinářské legislativy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Anotace

Cílem přednášek předmětu je seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem ve vztahu k potravinám. Jsou vysvětleny hlavní požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a mechanismům používaným pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technické standardizace (technických norem) a systémů managementu kvality a bezpečnosti.
Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti právních podmínek pro zpracování a distribuci potravin, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se dokázat orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si sami vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces.

Sylabus

1. Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady, falšování a ochrana spotřebitele.
2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.
3. Strategie bezpečnosti potravin - vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení. Zákon o veřejném zdraví.
4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky; ochrana před falšováním, GMO.
5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.
6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.
7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, správná hygienická a výrobní praxe.
8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti
9. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.
10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.
11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovoz a vývoz potravin.
12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.
13. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.
14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí, "chemická" legislativa (REACH).

Literatura

Z: Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu (konsolidovaná verze)
Z: Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách... (v platném znění)
Z: Nařízení (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(konsolidovaná verze)
Z: Velíšek J. a kol.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, ISBN 978-80-86659-16-9
D: Příručka pro provozovatele potravinářského podniku. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2010
D: Komentované předpisy pro ekologické zemědělství a výrobu biopotravin, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2012

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi