Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Statistické zpracování dat

Kredity 3
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Ing. František Pudil, CSc.

Anotace

Studenti se na jednoduchých příkladech seznámí se základními vlastnostmi náhodných veličin a naučí se v MS Excelu a v programu Statistica CZ vyhodnocovat statistické závěry z nepříliš rozsáhlých dat.

Sylabus

Sylabus přednášky N32308
1. Stručný historický úvod, histogram, náhodná veličina
2. Četnost absolutní, relativní, kumulativní, relativní-kumulativní, výběr, náhodný výběr, definice pravděpodobnosti, permutace, variace, kombinace
3. Frekvenční a distribuční funkce
4. Chyba absolutní a relativní, staistické odhady, střední hodnota, rozptyl, koeficient šikmosti a špičatosti
5. Statistické testy parametrické
6. Statistické testy neparametrické
7. Vztahy mezi dvěma proměnnými, lineární regrese, metoda nejmenších čtverců
8. Regrese nelineární, polynomická, linearizace, iterační výpočty
9. Korelace, korelační koeficient, korelační matice, elipsa spolehlivosti
10. Analýza rozptylu
11. Úvod do vícerozměrných statistických metod
12. Principy neuronových sítí
13. Využití fuzzy množin
14. Moderní trendy ve zpracování dat

Sylabus cvičení N32308
1. Práce s MS Excelem, artefakty vícejazyčného prostředí, statistický balík Statistica 8.0CZ, studijní materiály a informační zdroje
2. Speciální funkce v MS Excelu, hrátky s generátorem náhodných čísel
3. Histogram, zjišťování četností a pravděpodobností, permutace, variace, kombinace
4. Test dle Kolmogorova a Smirnova
5. Výpočty základních statistických charakteristik
6. F-test, t-test, z-test, T-test, Q-test
7. Pořadové testy, mediánový test, znaménkové testy, AHP
8. Lineární regrese, metoda nejmenších čtverců, maticové výpočty v MS Excelu
9. Regrese, linearizace, iterační výpočty
10. Korelace,korelační koeficient Pearsonův a Spearmanův
11. Analýza rozptylu, Statistica modul VEPAC(informativně)
12. Vícerozměrné statistické metody, dendrogram, PCA, faktorová analýza
13. Opakování nejdůležitějších poznatků, Statistica modul Neuronové sítě (informativně)
14. Závěrečný test

Literatura

Z: Eckschlager K., Horsák I., Kodejš Z.: Vyhodnocování analytických výsledků a metod, SNTL Praha, 1980, ISBN 04-610-80

Elektronické zdroje:
Z: Elektronická nápověda k programu MS Excel podle aktuální verze
Z: http://www.statistica.cz/
D: http://mms01.vscht.cz/vyuka/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi