Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemická bezpečnost potravin

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace

Předmět přináší komplexní souhrn informací o problematice chemické bezpečnosti potravin s akcentem na nové, aktuální problémy. Pozornost je věnována rizikovým složkám potravin, které vznikají při jejich zpracování z běžných prekurzorů, potravinovým aditivům i kontaminantům různého původu, ať již z životního prostředí, chemizace zemědělství či materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami. U jednotlivých "cizorodých" látek jsou diskutovány fyzikálně-chemické i toxikologické aspekty, pozornost je zaměřena i na možnosti ochrany konzumentů, resp. minimalizaci jejich dietární expozice těmito škodlivinami.

Sylabus

1. Chemická bezpečnost potravin, vymezení pojmů, legislativní aspekty
2. Přehled významných skupin sloučenin spojovaných s chemickou bezpečností
3. „Nové“ rizikové skupiny chemických sloučenin, globální ochrana potravního řetězce
4. Přídatné látky (potravinová aditiva) - nejvýznamnější skupiny, E- kódy
5. Nanotechnologie a jejich využití jako aditiv při výrobě potravin
6. Látky upravující senzorickou jakost - vlastnosti, použití
7. Látky upravující trvanlivost - vlastnosti, použití
8. Přírodní toxické látky - nejvýznamnější skupiny, legislativní aspekty
9. Mykotoxiny a bakteriální toxiny
10. Látky vznikající při výrobě potravin - procesní kontaminanty
11. Charakterizace vlastností exogenních kontaminujících látek, průnik do potravních řetězců
12. Perzistentní organické polutanty
13. Moderní pesticidy a veterinární farmaka, bioprodukty
14. Toxické kovy, dusičnany, radionuklidy

Literatura

Z: Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick: Food Safety Handbook. Wiley-IEEE, Velká Británie, 2005, 0471210641
Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9
D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1
D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi