Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Analýza biologicky aktivních přírodních látek

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace

V rámci předmětu jsou prezentovány principy a klíčové aplikace moderních izolačních, separačních a detekčních technik běžně využívaných v oblasti studia a charakterizace biologicky aktivních sloučenin. Zvláštní pozornost je věnována (i) aplikaci základních i pokročilých extrakčních technik; (ii) strategii účinné separace realizované pomocí plynové či kapalinové chromatografie; (iii) prezentaci jednotlivých instrumentálních technik se zvláštním zaměřením na hmotnostní spektrometrii a její představení v případových studií. V závěru výuky jsou shrnuty praktické aspekty i problémy, které je nutné v praxi kvalifikovaným způsobem řešit.

Sylabus

1. Úvod do problematiky, představení a klasifikace biologicky aktivních látek
2. Obecná charakteristika analytického postupu, pracovní charakteristiky a validace, základní kroky v analýze biologicky aktivních látek přírodního i antropogenního původu
3. Základní i pokročilé extrakční techniky se zaměřením na jejich využití v praxi (případové studie)
4. Plynová chromatografie (základní teorie, nástřikové techniky, klasifikace kapilárních kolon, vliv různých parametrů na separační proces)
5. Plynová chromatografie (optimalizace separace, kompletní dvourozměrná GC, konvenční detektory)
6. Kapalinová chromatografie (základní teorie, výběr chromatografického systému)
7. Kapalinová chromatografie (kolony a klasifikace stacionárních fází, konvenční detektory, optimalizace a vliv různých parametrů na separační proces)
8. Hmotnostní spektrometrie (úvod a charakterizace aplikačního potenciálu, ionizační techniky)
9. Hmotnostní spektrometrie (hmotnostní analyzátory, iontová mobilita, detekce)
10. Kvantifikační postupy a techniky, konfirmace, matriční efekty v GC a LC a možnosti jejich snížení a kompenzace
11. Základní přístupy v analýze biologicky aktivních látek (silice, vitaminy, glykosidy)
12. Základní přístupy v analýze biologicky aktivních látek (biogenní aminy, alkaloidy, mykotoxiny, environmentální kontaminanty)
13. Necílová analýza (metabolomický fingerprinting a profilování, případové studie)
14. Prezentace samostatných prací studentů, diskuze

Literatura

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroj VŠCHT, ISBN 9781420045666.
Z: W.M.A. Niessen: Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., USA, 2001, ISBN 9780824704735.
Z: W.M.A. Niessen: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. CRC Press, Boca Raton, USA, 2006, ISBN 978-0-8247-4082-5.
Z: Watson J. T., Sparkman O. D.: Introduction to Mass Spectrometry. Wiley, Chichester, Velká Británie, 2007, ISBN 978-0-470-51634-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi