Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Teorie a experiment molekulové spektroskopie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace

Přednáška podává přehled moderních metod molekulové spektroskopie a to jak z pohledu experimentálních technik, tak i z pohledu teorie. Teorie vychází z principu kvantové mechaniky a stejný formalismus je použit pro rotační, vibrační a elektronovou spektroskopii. Kvantitativní spektroskopická analýza je odvozována na základě rovnice přenosu záření a meze platnosti Lambert-Beerova zákona jsou diskutovány. Nedílnou součástí přednášky je i aplikace teorie grup. V kurzu jsou i části věnované přípravě vzorků pro různé typy spektroskopií a to s důrazem na rozdíly mezi vzorky s různým původem (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky) a také metody práce s přenosnými spektrometry v terénu a základy technik dálkové detekce molekul.

Sylabus

1. Úvod. Populace kvant. stavů. Einsteinova teorie spektrálních přechodů. Základní pojmy (spontánní a indukovaná emise, indukovaná absorpce, poločas rozpadu. Planckův zákon.
2. Rovnice přenosu záření a její speciální případy. Teoretické principy kvantitativní analýzy.
3. Teorie spektroskopického experimentu a základní principy exp. metod spektroskopie.
4. Zdroje záření, detektory, optické materiály a jiné prvky spektroskopických přístrojů. Příprava vzorků v laboratoři pro různé typy spektroskopií, příprava vzorků in situ (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky).
5. Molekulová spektroskopie, společný teoretický základ. Born-Oppenheimerova aproximace.
6. Mikrovlná spektroskopie. Rotační spektra a struktura molekul.
7. Vibrační spektroskopie. Normální souřadnice a souřadnice symetrie.
8. Chemické aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Analytické aplikace, mobilní spektrometry.
9. Aplikace teorie grup ve spektroskopii.
10. Spektroskopie NMR a ESR.
11. Principy kvantové chemie. Elektronické energetické hladiny, typy přechodů
12. Elektronické spektroskopie. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Gamma spektrometrie. Roentgenová a gamma spektrometrie při analýze geologických vzorků, měření s mobilními spektrometry.
13. Fotoelektronová spektroskopie (UPS, XPS, ESCA). Aplikace fotoelektronové spektroskopie při analýze povrchů, hornin a biomateriálů. Moesbauerova spektrometrie.
14. Pokročilé aplikace spektroskopie

Literatura

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305
D:Frontiers of Molecular Spectroscopy, Edited by: Jaan Laane, Elsevier 2008, ISBN 9780444531759, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444531759

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi