Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Kriminalistická stopa jako důkaz

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
Ing. Oldřich Vyhnálek, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti, které jim na trhu práce umožní ucházet se o povolání kriminalistický technik (ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop), kriminalistický expert (laboratorní analýzy kriminalistických stop) u Policie České republiky, případně po absolvování dalšího navazujícího vzdělávání a získání praxe se ucházet o zapsání do seznamu soudních znalců v oboru kriminalistické chemie.
Obecná část bude zaměřena na základy trestního práva hmotného a procesního v rozsahu nutném pro vhled do následujících témat, na genesi vědecké kriminalistiky a její aktuální postavení v rámci procesu dokazování v trestním řízení, na základy vědecké kriminalistiky (obory kriminalistické techniky, taktiky a metodiky), na činnost pracovišť kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR, na základy soudně znalecké činnosti (připravován nový zákon o znalcích), na téma kriminalistické identifikace osob a věcí (těžiště v oboru chemie).
Zvláštní část bude zaměřena na výuku oborů kriminalistické chemie, toxikologie, biologie, analýzu mikrostop, na odorologii, daktyloskopii, mechanoskopii společně s defektologií.

Sylabus

1. Základy trestního práva
2. Kriminalistika jako věda a její systém
3. Kriminalistická technika
4. Kriminalistická stopa
5. Kriminalistická identifikace
6. Organizace expertizní činnosti Policie ČR
7. Metodika ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop při dalších procesních úkonech
8. Kriminalistická daktyloskopie
9. Kriminalistická mechanoskopie a defektologie
10.Kriminalistická balistika a pyrotechnika
11.Kriminalistické mikrostopy
12.Kriminalistická odorologie
13.Kriminalistická chemie a toxikologie
14.Kriminalistická biologie a genetika

Literatura

JELÍNEK Jiří a kol., Trestní zákoník, a trestní řád s poznámkami a judikaturou, Praha 2009, Nakladatelství Leges, 1214 s., ISBN 978-80-87212-22-6
ERZINÇLIOGLU Zakaria, Forenzní metody vyšetřování, Praha 2008, FORTUNA LIBRI, 192 s., ISBN978-80-7321-4333
PORADA Viktor a kol., Kriminalistika (úvod, technika, taktika), Plzeň 2007, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 309 s., ISBN 978-80-7380-038�3
STRAUS Jiří a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň 2009, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 503 s., ISBN 978-80-7380-214-1
PORADA Viktor, KLOUBEK Martin, Kriminalistická odorologie, Plzeň 2010, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,184 s., ISBN 978-80-7380-238-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi