Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fyzikální a koloidní chemie

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je rozšířením základního kurzu Fyzikální chemie I se zaměřením na biologické vědy. Pokrývá jak obecné zákonitosti chování různých systémů s důrazem na molekulární přístup, tak aplikace v biochemii a koloidní chemii.
Předměty Fyzikální chemie II, Fyzikální a koloidní chemie a Fyzikální chemie mikrosvěta jsou srovnány zde: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/srovnani.html

Sylabus

1. Chemická kinetika: jednoduché a simultánní reakce, reakční mechanismy, katalýza, enzymová kinetika.
2. Rovnovážná termodynamika: Gibbsova a Helmholtzova energie, aktivita, chemický potenciál.
3. Chemická rovnováha - metody: směr chemické reakce, simultánní reakce, minimalizace Gibbsovy energie, van't Hoffova rovnice.
4. Chemická rovnováha - aplikace: pH, slabé kyseliny a zásady a jejich soli, pufry, málo rozpustné soli.
5. Úvod do statistické termodynamiky: tlak ideálního plynu a interpretace teploty, Boltzmannova pravděpodobnost, entropie.
6. Elektrostatické jevy v iontových roztocích: Debyeova-Hückelova teorie, elektrická dvojvrstva.
7. Elektrochemie: Galvanické články, Nernstova rovnice, Gibbsův-Donnanův jev.
8. Termodynamika směsí: koligativní vlastnosti (kryoskopie, ebulioskopie, osmóza).
9. Nerovnovážná termodynamika: transportní vlastnosti, Fickovy zákony, difuzivita, elektrická vodivost.
10. Rozhraní: povrchová a mezifázová energie, zakřivená rozhraní, smáčení.
11. Adsorpce: povrchový přebytek a Gibbsova adsorpční izoterma, adsorpční izotermy a modely (Freundlich, Langmuir, BET).
12. Disperzní systémy - klasifikace: koloid, sol, gel, pěna, emulze, aerosol; roztoky makromolekul; micely, povrchové filmy.
13. Disperzní systémy - jevy: síly mezi koloidními částicemi; sedimentace, elektrokinetické jevy, reologie, optické vlastnosti; stabilita koloidních systémů.
14. Voda: struktura a anomálie vody, hydrofobní jev.

Literatura

ZÁKLADNÍ:
Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
J. Kolafa: Vybrané kapitoly z fyzikální chemie (http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/fkch.pdf)

DOPLŇKOVÁ:
Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2010, 9788070807453
Israelichvili J.: Intermolecular & Surface Forces, Academic Press (2006), 9780123919274.
Atkins P. W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373
Wright M. R.: An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions, Wiley (2007), 9780470842935.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi