Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fyzikální chemie B

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Fyzikální chemie B navazuje ne předmět Fyzikální chmie A. Na přednáškách jsou probrány základy chemické kinetiky, elektrochemie, teorie transportních procesů, oblast fázových rovnováh a mezifázových dějů. Předmět je doprovázen cvičením s využitím výpočetního systému MAPLE.

Sylabus

1. Redoxní reakce a jejich termodynamika, elektrolýza a galvanický článek. Faradayův zákon, aplikace.
2. Rovnovážné galvanické články, termodynamika reakcí v článku, Nernstova a Lutherova rovnice. Typy elektrod, galvanické články jako
zdroje energie. Přepětí, polarografie, voltametrie. Koroze a pasivace.
3. Fyzikální kinetika (transport částice, energie, hybnosti): difúze, viskozita, tepelná vodivost, sedimentace, elektroforéza. Kapaliny, Brownův pohyb.
4. Molekuly v elektrickém poli. Migrace iontů v elektrickém poli a konduktivita, Kohlrauschův zákon, vodivostní měření.
5. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní
rovnice, poločas. Arrheniův vztah. Jednoduché a simultánní reakce.
Bilance, kinetika a chemická rovnováha (Le Chatelierův-Braunův
princip).
6. Reakce následné, bočné a vratné. Matematické osvěžení: obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení.
7. Reakční mechanismy a aproximace stacionárního stavu; aplikace (kupř. fotochemické, radikálové či katalyzované reakce, enzymatické
reakce, autokatalýza, kooperativita).
8. Kinetická teorie plynů. Boltzmannovo a Maxwellovo-Boltmannovo rozdělení. Barometrická rovnice podruhé.
Teorie chemické kinetiky a dynamika. Aktivovaný komplex, difúze a reakční rychlost.
9. Gibbsův fázový zákon. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova a Clausiova-Clapeyronova rovnice.
10. Rovnováhy ve vícesloľkových systémech, fázové diagramy a jejich interpretace. Rovnováha kapalina-pára, Raoultův zákon, neideální
kapalná směs, azeotrop a heteroazeotrop. Přehánění s vodní parou.
11. Rozpustnost plynů v kapalinách, teplotní závislost. Rovnováha kapalina-pevná látka, eutektikum a peritektikum, křivky
chladnutí, termodynamický popis.
12. Koligativní vlastnosti: kryoskopie, ebulioskopie a osmotické rovnováhy. Ternární systémy, trojúhelníkové diagramy, Nernstův rozdělovací zákon.
13. Základy chemie povrchů. Fyzikální sorpce a chemisorpce. Základní adsorpční izotermy (Langmuirova, BET, Freundlichova).
14. Povrchové napětí, Laplaceova-Youngova rovnice, Kelvinova rovnice. Surfaktanty, micely, filmy, koloidy. Elektrokinetické jevy.

Literatura

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595
Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033
Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940
D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi