Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fyzikálně chemické principy membránových procesů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Ing. Pavel Izák, Ph.D. DSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s fyzikálně-chemickým popisem dějů a jevů vyskytujících se
na fázových rozhraních při membránových separačních procesech. Nejprve budou seznámeni s obecným popisem procesů (základy lineární nevratné termodynamiky a termodynamiky otevřených systémů) a odvozené vztahy budou následně aplikovány na transportní děje a příslušné jevy. Obsahem přednášek budou vedle transportních dějů v roztocích elektrolytů zejména transportní děje v různých typech membrán. Část přednášek proto bude věnována fyzikálně chemickému popisu dějů při jejich aplikaci pro různé typy separačních procesů, tzn. I) tlakové procesy, II) dělení směsí plynů a par a pervaporace a III) membránové destilace a elektromembránové procesy.

Sylabus

1. Termodynamika otevřených, uzavřených a izolovaných systémů.
2. Základy nerovnovážné termodynamiky (Saxenovy relace).
3. Bilanční rovnice, rovnice kontinuity složky.
4. Difuze ve vícesložkových systémech.
5. Transportní děje v roztocích elektrolytů (difuze, migrace a konvekce).
6. Membránové materiály (rozdělení, příprava, charakterizace, modifikace, aktuální vývoj).
7. Teoretické modely popisu transportu v membránách
8. Permeační a sorpční vlastnosti polymerních membrán.
9. Povrchové a adsorpční děje při membránových procesech.
10. Membránové rovnováhy (osmotická rovnováha, Donnanova rovnováha).
11. Transport v porézních materiálech (mikro-, ultra- a nanofiltrace).
12. Transport v neporézních membránách (separace plynů, separace par, pervaporace).
13. Transportní děje při elektromembránových procesech
14. Transportní děje v ostatních membránových procesech (aplikace)

Literatura

Z: Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007. 978444530790

Z: Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997. 521564778

Z: Henley E.J., Seader J.D., Roper D.K., Separation Process Principles, John Wiley 2011. 9780470646113

D: Eckert E.R.G., Drake R.M, Analysis of Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill 1972. 070189250

D: Palatý Z. a kol., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012. 9788070808085

D: Mikulášek P. a kol., Tlakové membránové procesy, VŠCHT Praha 2013. 9788070808627

D: Šípek M. (editor), Membránové dělení plynů a par, VŠCHT Praha 2014. 9788070808641

Z: Li. N.N., Fane A.G., Ho W.S., Matsuura T. (editors), Advanced Membrane Technology and Applications, John Wiley 2008. 9781118211540

D: Novák L. (editor), Elektromembránové procesy, VŠCHT Praha 2014. 9788070808658


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi